Minimaratón

Na nenáročnej, 4,2 km dlhej trati začínali v minulosti mnohí, ktorí neskôr dokázali čeliť i väčším výzvam. Beh je určený pre rodiny s deťmi i športovcov, ktorí sa s pravidelným behaním ešte iba zoznamujú.

 • ŠTART: 1. októbra 2017 (nedeľa)

  Maratónske centrum, Hlavná ul. 1

  CIEĽ

  Maratónske centrum, Hlavná ul. 1

  VEKOVÝ LIMIT

  Bez vekového obmedzenia.
  Dieťa mladšie ako 12 rokov musí bežať v doprovode dospelej osoby, ktorá je tiež riadne prihlásená na Minimaratón.
  Prihláška dieťaťa mladšieho ako 15 rokov musí byť podpísaná jeho zákonným zástupcom.

  REGISTRÁCIA NA MMM

  Pretekári sa na podujatie registrujú On-line.
  Organizátor má právo, a to aj počas samotnej registrácie, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov, z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu alebo upraviť termín jej ukončenia.
  (viď. Všeobecné podmienky účasti na MMM)

  VEKOVÉ KATEGÓRIE

  Muži – bez vekového obmedzenia
  Ženy – bez vekového obmedzenia

  ODMENY

  Prví 3 muži a 3 ženy získavajú vecné ceny.

  MERANIE ČASOV

  Minimaratón je nesúťažný beh bez merania výsledných časov. Vyhodnotení budú prví traja muži a tri ženy.

  POISTENIE

  Všetci Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie na toto podujatie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Pri jazdiarni 1, P. O. Box F-24, 043 04 Košice
  tel.: (+421 55) 622 00 10
  fax: (+421 55) 622 41 58
  E-mail: info@kosicemarathon.com
  web: www.kosicemarathon.com

  PRAVIDLÁ

  Na všetkých podujatiach organizovaných Maratónskym klubom Košice sa preteká podľa pravidiel atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanovení týchto Propozícií. Účasť na MMM sa riadi Všeobecnými podmienkami. Preteky prebiehajú z vylúčením verejnej dopravy.

  ĎALŠIE DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

  • Pretekov sa môže zúčastniť aj rodič s dieťaťom v kočiari. Rodič aj dieťa musia byť riadne zaregistrovaní na preteky a na kočiari musí byť viditeľne umiestnené štartové číslo.
  • Všetci účastníci MMM sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov!
  • Každý Účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú disciplínu v rámci Podujatia. Účasť jedného pretekára vo viacerých disciplínach v rámci jedného Podujatia Organizátor nepovolí.
  • Štartové číslo pridelené Účastníkovi podujatia je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia sa zúčastnené strany vystavujú riziku diskvalifikácie a zákazu štartu v ďalších ročníkoch MMM.
  • Akýkoľvek doprovod pretekárov na trati (na bicykli, kolobežke, korčuliach, či iným spôsobom) je striktne zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii takto doprevádzaného pretekára. Na trati je povolený iba pohyb vozidiel a cyklistov s povolením a príslušným označením organizátora MMM.
  • Počas pretekov je z bezpečnostných dôvodov zakázané mať na ušiach slúchadlá a používať elektronické prehrávače hudby.
  • Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  Pre viac informácií čítajte Všeobecné podmienky.

 • POPIS TRATE

  Mestský okruh (mestské časti Staré mesto, Sever a Juh) vychádza z pôvodnej trate vytvorenej pre IAAF Majstrovstvá sveta v polmaratóne v roku 1997. Je bez výraznejších prevýšení, plne pokrytý asfaltovým povrchom. Trať maratónu tvoria dva okruhy, účastníci Polmaratónu absolvujú jeden okruh. Hlavné disciplíny majú pre svoju trať vydaný certifikát IAAF / AIMS. Doplnkové disciplíny sa konajú na úsekoch mestského okruhu a ich vzdialenosti nepotrebujú certifikáciu.

  MAPA TRATE

  mapa_trat MMM

  PROFIL TRATE

  VYSKOVY-PROFIL-TRATE-a-MAPA

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov. Pre porovnanie prevýšenie v Berlíne predstavuje 25,6 m (súčet stúpaní 37 m) a v Bostone 146,3 m (súčet stúpaní 241 m).

 • ŠTARTOVNÉ NA MINIMARATÓN

  Termín platby Minimaratón Diamantový klub
  Do 31.8. 7 EUR 0 EUR
  Od 1.9. 10 EUR 10 EUR

  DIAMANTOVÝ KLUB

  Členom Diamantového klubu sa stáva každý, kto má na svojom konte 25 a viac úspešne zvládnutých štartov na maratóne v Košiciach. Okrem ďalších benefitov, získava aj voľný štart v ktorejkoľvek disciplíne MMM, ak sa prihlási do 31. augusta.
  Viac o Diamantovom klube nájdete tu.
  Zoznam členov Diamantového klubu MMM.

  Počet štartov si môže Účastník overiť aj v našej databáze historických výsledkov. Po zadaní mena a roku narodenia sa zobrazia všetky evidované maratónske štarty v Košiciach.

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE MINIMARATÓN?

  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby

  • Tričko s grafikou Minimaratónu
  • Štartové číslo
  • Bezplatná MHD
  • Medaila po dobehnutí do cieľa
  • Šatne na prezlečenie
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Cieľový servis
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  V rámci on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na MMM, realizovaná on-line nadobúda platnosť až po zaplatení štartovného poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s registráciou.
  Prihláška, ktorá nie je súčasne doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná za neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. (viď. Všeobecné podmienky)

  MOŽNOSTI PLATBY

  • Platobnou kartou – on-line, súčasne s registráciou
   Platba je ihneď priradená k prihláške.
  • Bankovým prevodom
   Platba bude priradená k prihláške až po kontrole výpisu z banky.

  Údaje pre platbu bankovým prevodom
  Názov účtu: Maratónsky klub
  Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
  Č. účtu: 417 31512 / 0200
  IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
  BIC/SWIFT: SUBASKBX
  Variabilný symbol: 10-miestne číslo, pridelené v procese on-line registrácie, pre účely identifikácie platby.
  V popise platby bankovým prevodom vždy uvádzajte meno Účastníka/kov MMM, za ktorých je štartovné hradené. V prípade úhrady za viacerých Účastníkov zašlite ich menný zoznam e-mailom na (info@kosicemarathon.com), prispejete tak k jednoznačnému spárovaniu platby s jednotlivými registráciami.

  Ak v platbe bankovým prevodom nie je uvedený správny variabilný symbol, identifikácia platby nie je možná a takáto platba nebude priradená k prihláške Účastníka.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na účet pretekára na stránke on-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!