Firemný beh

Ide o tímovú súťaž na trati Minimaratónu. Stačí nájsť odhodlané trio bežcov, ktorí sa rozhodnú zabojovať pod vlajkou svojej firmy o čo najlepší súčet svojich časov.

 • Organizátori MMM Vás vítajú v Košiciach na najstaršom maratóne v Európe. Nasledovné pokyny si starostlivo prečítajte, pomôžu Vám zorientovať sa v rôznych situáciách v deň konania pretekov. Preteky sa uskutočnia podľa propozícií a pokynov pre pretekárov na rok 2017 vydaných organizátorom.

  PREZENTÁCIA A VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVACIEHO BALÍČKA

  Miesto: AUPARK, Nám. Osloboditeľov

  29.09.2017 (piatok) 10:00 – 20:00 h.
  30.09.2017 (sobota) 09:00 – 18:00 h.

  Štartové čísla, ktoré si prihlásení Účastníci neprevezmú najneskôr v sobotu do 18:00 h. budú uvoľnené na predaj pre ďalších záujemcov!
  V deň pretekov (1.10.2017) nebude možná prezentácia ani vyzdvihnutie štartovacieho balíčka!

  ŠTART

  1. októbra 2017 (nedeľa) o 09:10 h.

  Zóna štartu a cieľa, Hlavná ul. 1

  CIEĽ

  Zóna štartu a cieľa, Hlavná ul. 1

  ŠTARTOVÉ ČÍSLO A MERANIE ČASOV

  Firemný beh bude vyhodnotený na základe čipového merania dosiahnutého súčtu časov všetkých troch členov družstva. Štartové číslo s integrovaným, nevratným čipom pre firemný beh dostane každý účastník Firemného behu na prezentácii. Štartové číslo s čipom si pretekár umiestni viditeľne na hrudi. Pretekár nesmie čip prekladať ani z neho odstraňovať neoprénovú podložku.
  BEZ ČIPU NEBUDE VÁŠ ČAS ZMERANÝ A VAŠE DRUŽSTVO NEBUDE HODNOTENÉ.

  DOPRAVA NA ŠTART

  Doprava účastníkov MMM mestskou hromadnou dopravou je 1.10. bezplatná, ak sa preukážu svojim štartovým číslom.

  ŠATNE

  SOŠ J. Szakkayho na Grešákovej ulici, 1. októbra 2017 (nedeľa) od 7:00 h do 11:00 h. Pretekár si uloží svoje veci do igelitového vreca označeného zhodne s jeho štartovým číslom a vrece odovzdá službe, ktorá ho umiestni v šatni. Pri výdaji sa pretekár preukáže svojim štartovým číslom. Neukladajte do šatní cenné veci. Organizátor za tieto veci neberie zodpovednosť.

  ČASOVÝ HARMONOGRAM V DEŇ PRETEKOV

  • 07:00 h – zhromažďovanie, prezliekanie pretekárov
  • 08:00 h – hudobná rozcvička s cvičiteľkami vo vyhradenom priestore na Grešákovej ul
  • 08:45 h – zhromažďovanie pretekárov
  • 08:50 h – presun pretekárov po ceste – Štúrovej ulici – vedľa OD Dargov k zoradisku,
  • 08:50 h – štart handbikerov a korčuliarov
  • 09:00 h – štart MMM
  • 09:05 h – presun zo zoradiska na štartovú čiaru
  • 09:10 h – ŠTART MINIMARATÓNU A FIREMNÉHO BEHU

   

  POKYNY NA TRATI

  • Pretekári Minimaratónu a Firemného behu po štarte bežia po oboch stranách Hlavnej ulice.
  • Cez Námestie maratónu mieru prebehnú po západnej strane – pred sochou maratónca.
  • Pokračujú po západnej strane Komenského ulice k obrátke pri Vysokoškolskej ulici.
  • Na obrátke prebehnú na východnú stranu a späť sa vracajú po východnej strane Komenského ulice.
  • Do cieľa dobiehajú po východnej strane Hlavnej ulice.
  • Pred stupňami víťazov prebiehajú na západnú stranu do cieľovej brány.
  • Predpokladaný dobeh do cieľa je v čase do 10.00 hod.
  • Po čase 10.00 hod pretekári bežiaci po východnej strane Hlavnej ulice sú povinní pri strete s vozidlami a bežcami čela maratónu zastať na ľavej strane trate – pri zábranách a až po ich prebehnutí pokračovať priamo do premiestneného cieľa – pred tribúnou pri hoteli Hilton.
  • Po dobehnutí do cieľa a prevzatí občerstvenia a účastníckej medaile pretekári okamžite opúšťajú priestor cieľa a odchádzajú do šatní Štúrovou ulicou – vedľa OD Dargov.

   

  LEKÁRSKA POMOC

  Stanoviská lekárskej pomoci sú rozmiestnené v priestore štartu a cieľa, ďalej na viacerých miestach na trati.

  VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

  Tri najlepšie umiestnené družstvá získajú vecné ceny.
  Vyhodnotenie sa uskutoční v priestore štartu a cieľa na Hlavnej ul., pred VIP tribúnou v čase po 09:45 h.

  UPOZORNENIE

  • Všetci pretekári Minimaratónu a Firemného behu, sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov!
  • Pretekári v čele štartového poľa Minimaratónu po obrátke na Komenského ulici bežte v strede ulice – pri koľajniciach, neprekážajte v behu posledným maratóncom!
  • Počas pretekov je z bezpečnostných dôvodov zakázané mať na ušiach slúchadlá a používať elektronické prehrávače hudby.
  • Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť!
  • Prispôsobte tempo svojho behu svojim fyzickým schopnostiam !

  Prajeme Vám príjemný maratónsky víkend v Košiciach.

 • ŠTART: 1. októbra 2017 (nedeľa)

  Maratónske centrum, Hlavná ul. 1

  CIEĽ

  Maratónske centrum, Hlavná ul. 1

  VEKOVÝ LIMIT

  18 rokov (ročník 1999 a starší)

  REGISTRÁCIA NA MMM

  Pretekári sa na podujatie registrujú On-line.

  Organizátor má právo, a to aj počas samotnej registrácie, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov, z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu alebo upraviť termín jej ukončenia.
  (viď. Všeobecné podmienky účasti na MMM)

  Družstvo Firemného behu prihlasuje naraz vedúci družstva.

  KATEGÓRIE

  Súťaž 3-členných družstiev bez vekových kategórií.

  ODMENY

  Vecné ceny získavajú prvé tri družstvá, na základe čipového merania, z ktorého sa vypočíta súčet časov dosiahnutých všetkými troma členmi družstva.

  MERANIE ČASOV

  Pre meranie časov bude použitá technológia MYLAPS Bib Tag. Oficiálny čas je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Tento čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli.

  PROTESTY

  Protesty sa podávajú ústne vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, spolu s vkladom 10 €, sa podáva rozhodcovskej komisii (jury) písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

  POISTENIE

  Všetci Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie na toto podujatie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Pri jazdiarni 1, P. O. Box F-24, 043 04 Košice
  tel.: (+421 55) 622 00 10
  fax: (+421 55) 622 41 58
  E-mail: info@kosicemarathon.com
  web: www.kosicemarathon.com

  PRAVIDLÁ

  Na všetkých podujatiach organizovaných Maratónskym klubom Košice sa preteká podľa pravidiel atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanovení týchto Propozícií. Účasť na MMM sa riadi Všeobecnými podmienkami . Preteky prebiehajú s vylúčením verejnej dopravy.

  ĎALŠIE DÔLEŽITE UPOZORNENIA

  • Všetci účastníci MMM sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov!
  • Každý Účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú disciplínu v rámci Podujatia. Účasť jedného pretekára vo viacerých disciplínach v rámci jedného Podujatia Organizátor nepovolí.
  • Štartové číslo pridelené Účastníkovi podujatia je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia sa zúčastnené strany vystavujú riziku diskvalifikácie a zákazu štartu v ďalších ročníkoch MMM.
  • Akýkoľvek doprovod pretekárov na trati (na bicykli, kolobežke, korčuliach, či iným spôsobom) je striktne zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii takto doprevádzaného pretekára. Na trati je povolený iba pohyb vozidiel a cyklistov s povolením a príslušným označením organizátora MMM.
  • Počas pretekov je z bezpečnostných dôvodov zakázané mať na ušiach slúchadlá a používať elektronické prehrávače hudby.
  • Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  Pre viac informácií čítajte Všeobecné podmienky.

 • POPIS TRATE

  Mestský okruh (mestské časti Staré mesto, Sever a Juh) vychádza z pôvodnej trate vytvorenej pre IAAF Majstrovstvá sveta v polmaratóne v roku 1997. Je bez výraznejších prevýšení, plne pokrytý asfaltovým povrchom. Trať maratónu tvoria dva okruhy, účastníci Polmaratónu absolvujú jeden okruh. Hlavné disciplíny majú pre svoju trať vydaný certifikát IAAF / AIMS. Doplnkové disciplíny sa konajú na úsekoch mestského okruhu a ich vzdialenosti nepotrebujú certifikáciu.

  MAPA TRATE

  mapa_trat MMM

  PROFIL TRATE

  VYSKOVY-PROFIL-TRATE-a-MAPA

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov. Pre porovnanie prevýšenie v Berlíne predstavuje 25,6 m (súčet stúpaní 37 m) a v Bostone 146,3 m (súčet stúpaní 241 m).

 • ŠTARTOVNÉ NA FIREMNÝ BEH

  Termín platby Firemný beh
  Do 31.8. 10 EUR / osoba
  Po 31.8. 10 EUR / osoba

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE FIREMNÝ BEH?

  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby

  • Účastnícke tričko s grafikou Minimaratónu
  • Účastnícka taška
  • Štartové číslo s nevratným čipom
  • Bezplatná MHD
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Maratónsky magazín
  • Meranie času
  • Śatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí
  • Sprchy a masáže
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Cieľový servis
  • On-line účastnícky diplom
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  V procese on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na MMM, realizovaná on-line, nadobúda platnosť až po zaplatení štartovného poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s registráciou.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná za neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. (viď. Všeobecné podmienky)

  MOŽNOSTI PLATBY

  • Platobnou kartou –  súčasne s registráciou
   Odporúčaný spôsob. Platba je ihneď priradená k prihláške.
  • Bankovým prevodom
   Platba bude priradená k prihláške až po kontrole výpisu z banky.

  Údaje pre platbu bankovým prevodom
  Názov účtu: Maratónsky klub
  Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
  Č. účtu: 417 31512 / 0200
  IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
  BIC/SWIFT: SUBASKBX
  Variabilný symbol: 10-miestne číslo, pridelené v procese registrácie pre identifikáciu platby.

  V popise platby bankovým prevodom vždy uvádzajte meno Účastníka/kov MMM, za ktorých je štartovné hradené. V prípade úhrady za viacerých Účastníkov zašlite ich menný zoznam e-mailom na (info@kosicemarathon.com), prispejete tak k jednoznačnému spárovaniu platby s jednotlivými registráciami.

  Ak v platbe bankovým prevodom nie je uvedený správny variabilný symbol, identifikácia platby nie je možná a takáto platba nebude priradená k prihláške Účastníka.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na účet pretekára na stránke on-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  ZRUŠENIE PRIHLÁŠKY

  Podmienky zrušenia prihlášky sa riadia Všeobecnými podmienkami účasti na MMM.