Maratón

Maratón je v Košiciach organizovaný nepretržite od roku 1924. Je unikátny i tým, že na rozdiel od iných historických maratónov už od prvého ročníka striktne dodržiaval predpísanú vzdialenosť 42,195 km.

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Pri Jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice; tel: +421 55 6220010, fax: +421 55 6224158
  e-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Medzinárodnom maratóne mieru sa riadi Všeobecnými podmienkami MMM, plravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.
  Účastník MMM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami MMM.

  MAJSTROVSTVÁ SR V MARATÓNE

  V rámci 95. ročníka MMM sa, z poverenia SAZ, uskutočnia v Košiciach Majtrovstvá SR v maratóne jednotlivcov a družstiev, mužov a žien, ku ktorým sú vydané osobitné propozície.

  ŠTART

  7. októbra 2018 (nedeľa)
  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná 1, Košice

  CIEĽ

  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná 1, Košice

  ČASOVÝ LIMIT

  6 hodín. Preteky budú ukončené o 15:00 hod.
  Limit pre maratón na méte 33,3 km je 4:45 hod. (obrátka pri hoteli Centrum)

  VEKOVÝ LIMIT

  18 rokov (ročník 2000 a starší)

  REGISTRÁCIA

  Pretekári sa na podujatie registrujú vopred On-line.

  VEKOVÉ KATEGÓRIE

  Muži Ženy
  MMH hlavná kategória MŽH hlavná kategória
  MM40 1978 – 1969 MŽ40 1978 – 1969
  MM50 1968 – 1959 MŽ50 1968 – 1959
  MM60 1958 – 1949 MŽ60 1958 – 1949
  MM70 1948 a starší MŽ70 1948 a staršie

   

  ODMENY

  Finančné odmeny získa prvých 10 mužov a 10 žien v absolútnom poradí a prví 3 umiestnení v jednotlivých vekových kategóriách mužov a žien. Finančné odmeny sú vyplácané za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne traja pretekári.

  MERANIE ČASOV

  Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Tatko stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

  ŠTARTOVACIE SEKTORY

  Účastníci MMM v disciplínach Maratón a Polmaratón sú zaradení do štartovacích sektorov podľa naposledy dosiahnutého cieľového času v danej disciplíne alebo podľa objektívne predpokladaného cieľového času. Tento údaj ako povinný, uvedú pretekári v registračnom formulári.

  PROTESTY

  Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi MMM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu MMM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) MMM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu MMM.

  POISTENIE

  Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.


  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

 • ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE MARATÓN

  Štartovné na MMM 2018 je stanovené vo výške 50 EUR vrátane DPH.
  Organizátor poskytuje zľavnené štartovné za nasledujúcich podmienok:

  Pri registrácii a úhrade Maratón Myslíme na verných Diamantový klub
  Do 31.3. 34 EUR 25 EUR 0 EUR
  Do 31.5. 40 EUR 25 EUR 0 EUR
  Do 31.7. 45 EUR 45 EUR 0 EUR
  Od 1.8. 50 EUR 50 EUR 50 EUR

  Výška štartovného je závislá od dátumu platby, nie od dátumu prihlásenia.
   

  DIAMANTOVÝ KLUB

  Členom Diamantového klubu sa stáva každý pretekár, ktorý úspešne absolvoval najmenej 25 štartov v disciplíne Maratón na Medzinárodnom maratóne mieru. Člen Diamantového klubu má nárok na bezplatný štart v ktorejkoľvek disciplíne MMM, pokiaľ sa naňu riadne zaregistruje do 31.7.
  Viac o Diamantovom klube nájdete tu.

  Zoznam členov Diamantového klubu MMM.

  MYSLÍME NA VERNÝCH

  Do programu Myslíme na verných sú zaradení Účastníci, ktorí úspešne dokončili disciplínu Maratón v rámci MMM minimálne 10 krát. V prípade, ak sa prihlásia na disciplínu Maratón alebo Polmaratón do 31.7., získavajú zľavnené štartovné vo výške stanovenej týmito Propozíciami.
  Všetci pretekári, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do tohto programu sú uvedení v zozname Myslíme na verných.

  MÔJ PRVÝ MARATÓN

  Pre bežcov, ktorí sa rozhodnú prvý krát v Košiciach v rámci MMM absolvovať celú maratónsku vzdialenosť je určený program Môj prvý maratón. Zapojiť sa do neho je možné po označení príslušného zaškrtávacieho políčka v registračnom formulári. Vyžrebovaní účastníci tohto programu získajú bezplatný štart v ľubovoľnej disciplíne MMM 2019. O ďalších benefitoch a výhodách pre účastníkov tohto programu bude Organizátor MMM priebežne informovať viac aj tu.

  DARUJEME VÁM ŠTARTOVÉ ČÍSLO

  Každý, kto sa rozhodne darovať 2% dane z príjmu Medzinárodnému maratónu mieru, získa recipročne darom štartové číslo pre ktorúkoľvek zvolenú disciplínu MMM. Podmienkou je, aby hodnota tohto daru z 2% bola minimálne vo výške štartovného na zvolenú disciplínu.
  Ako postupovať, nájdete v POKYNOCH, ktoré si starostlivo prečítajte.
  V prípade nedodržania tohto postupu bude Vaša registrácia evidovaná ako nezaplatená. Štartovné hradené z 2% nie je možné vrátiť, ani presunúť na ďalší ročník podujatia.

  ZĽAVA PRE POISTENCOV DÔVERA

  Účastník v disciplíne Maratón a Polmaratón, ktorý je súčasne poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, partnera MMM 2018, môže získať od tohto partnera zľavu na štartovnom vo výške 4 Eurá. Pre Účastníkov disciplíny Minimaratón je táto zľava stanovená vo výške 2 Eurá. Uplatnenie tejto zľavy si účastník vyznačí predpísaným spôsobom v procese On-line registrácie. Počet takto priznaných zliav je limitovaný do vyčerpania príspevku určeného na tieto zľavy.

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE MARATÓN?
  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby

  • Účastnícke tričko s grafikou podujatia
  • Účastnícka taška
  • Štartové číslo s nevratným čipom (s menom Účastníka ak sa prihlási a zaplatí štartovné do 31.8.)
  • Bezplatná MHD
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Maratónsky magazín
  • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške mobilný kontakt)
  • Meranie času a medzičasov
  • Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí
  • Sprchy a masáže
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Občerstvenie na trati (na každom 5.km)
  • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
  • On-line účastnícky diplom
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  V procese on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

  Veľkosť trička vyznačí pretekár v prihláške. Vzhľadom na to, že termín objednávania tričiek je v časovom predstihu oproti termínu uzávierky prihlasovania, bude Organizátor vybavovať Účastníkov tričkami v jednotlivých veľkostiach do vyčerpania zásob. Prednostne vybaví tých, ktorí boli prihlásení do 31.7. U neskôr prihlásených Účastníkov príjme Organizátor v maximálnej miere opatrenia pre zabezpečenie požadovanej veľkosti trička. Pre ženy budú zabezpečené tričká dámskeho strihu.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na MMM, realizovaná On-line spôsobom nadobúda platnosť zaplatením štartového poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s touto registráciou.

  MOŽNOSTI PLATENIA

  • Platobnou kartou
  • Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby počas On-line registrácie Účastníka MMM a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
   Spôsob a postup platby kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme.
   Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
   Master Card
   Master Card Electronic
   VISA
   VISA Electron
   Diners Club International

  • Bankovým prevodom
  • Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby, pričom Účastník musí počítať s časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento postup môže spôsobiť neúplnosť a neukončenosť celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane Účastníka.
   Údaje pre platbu bankovým prevodom
   Názov účtu: Maratónsky klub
   Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
   IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
   BIC/SWIFT: SUBASKBX
   Súčasťou platby bankovým prevodom je Variabilný symbol, ktorým je číslo pridelené pri On-line registrácii na MMM, pre účely identifikácie platby.

  • Platba v hotovosti
  • nie je možná, s výnimkou prípadu, keď Organizátor príjme Prihlášku priamo na Prezentácii MMM.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  V popise platby bankovým prevodom vždy uvádzajte meno Účastníka/kov MMM, za ktorých je štartovné hradené.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na účet pretekára na stránke On-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM.

 • POPIS TRATE

  Mestský okruh (mestské časti Staré mesto, Sever a Juh) vychádza z pôvodnej trate vytvorenej pre IAAF Majstrovstvá sveta v polmaratóne v roku 1997. Je bez výraznejších prevýšení, plne pokrytý asfaltovým povrchom. Trať maratónu tvoria dva okruhy, účastníci Polmaratónu absolvujú jeden okruh. Hlavné disciplíny majú pre svoju trať vydaný certifikát IAAF / AIMS. Doplnkové disciplíny sa konajú na úsekoch mestského okruhu a ich vzdialenosti nepotrebujú certifikáciu.

  MAPA TRATE

  mapa_trat MMM

  PROFIL TRATE

  VYSKOVY-PROFIL-TRATE-a-MAPA

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov. Pre porovnanie prevýšenie v Berlíne predstavuje 25,6 m (súčet stúpaní 37 m) a v Bostone 146,3 m (súčet stúpaní 241 m).

 • USPORIADATEĽ

  Z poverenia SAZ zabezpečuje Maratónsky klub Košice.

  TERMÍN A MIESTO KONANIA

  7. októbra 2018 o 09:00 h
  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná ul. Košice

  HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

  Riaditeľ pretekov: Ing. Branislav Koniar
  Vedúci rozhodca: Ing. Silvia Hanusová
  Inštruktor rozhodcov: Ing. Emil Rusko
  Športovo technický delegát: Ing. Vladislav Vovčko
  Delegát SAZ: Martin Pupiš

  DISCIPLÍNY

  maratón: muži, ženy (jednotlivci a družstvá)

  PRIHLÁŠKY


  Pretekári sa prihlásia cez online registráciu na webovej stránke www.kosicemarathon.com!

  Pretekár si v online registrácii zaškrtne účasť na MSR v maratóne a zo zoznamu si vyberie svoj klub.
  Upozornenie – pre korektné vyhodnotenie MSR je potrebné uviesť názov oddielu tak, ako je registrovaný v SAZ.

  Termín uzávierky prihlášok na Majstrovstvá SR mužov a žien je 31.8.2018.
  Neskôr prihlásení pretekári zaplatia štartovné v plnej výške ako je stanovené na MMM 2018.

  Prihlásení pretekári/ky na MSR v maratóne budú súčasne zaregistrovaní aj na 95. ročník MMM.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Názov účtu: Maratónsky klub
  Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Strojárenská 11, 042 31 Košice
  Číslo účtu: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
  Variabilný symbol: dátum narodenia pretekára vo forme ddmmrr (príklad : 28.9.1958 = 280958)

  ŠTARTUJÚ

  V MSR štartujú vopred prihlásení pretekári registrovaní v SAZ, v kategóriách muži a ženy (ročník narodenia 1997 a starší). Pretekári sa musia odprezentovať do 6. októbra 2018 – 20:00 hod.

  PREZENTÁCIA

  5. októbra 2018 (piatok) 10.00 – 20.00 hod
  6. októbra 2018 (sobota) 09.00 – 20.00 hod
  V deň pretekov 7. októbra 2018 (nedeľa) nebude možná prezentácia a vyzdvihnutie štartového čísla s čipom.
  Pretekári sa musia dostaviť na štart včas, najneskôr o 8:40 hod.

  INFORMÁCIE

  www.kosicemarathon.com, info@kosicemarathon.com

  FINANČNÉ ODMENY

  Organizátor vypíše pre Majstrovstvá Slovenskej republiky v maratóne finančné odmeny.
  Získanie finančnej odmeny za umiestnenie na Majstrovstvách SR v maratóne a na 95. ročníku MMM 2018 sa navzájom nevylučujú.

  CENY

  Pretekári/ky, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v súťaži jednotlivcov a v súťaži družstiev dostanú medaily a diplomy.

  SÚŤAŽ DRUŽSTIEV MUŽOV A ŽIEN

  Zloženie družstva (minimálne traja a maximálne piati pretekári) musí oddiel nahlásiť e-mailom na info@kosicemarathon.com, najneskôr do 31.8.2018.
  Zloženie družstva môže byť dodatočne upresnené na prezentácii v dňoch 5.10. a 6.10.2018.
  Za družstvo bodujú traja pretekári s najlepším umiestnením. Hodnotené budú iba tie družstvá, ktoré budú mať troch bodovaných pretekárov. O umiestnení družstva rozhodne súčet umiestnení bodujúcich pretekárov každého družstva v redukovanom poradí (t.j. poradie zostavené iba z bodujúcich pretekárov). V prípade rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhodne lepšie umiestnenie posledného (tretieho) bodujúceho pretekára družstva.

  UBYTOVANIE

  Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie pre pretekárov (ky) a funkcionárov oddielov, ktorí si toto objednajú súčasne s prihlásením pretekárov najneskôr do 31.8.2018.

  UPOZORNENIE

  Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ a ustanovení uvedených v propozíciách 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.

  Podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.