MAGNA Štafeta 4×1/4 Maratón – Pokyny pre pretekárov

Nasledovné pokyny si starostlivo prečítajte, pomôžu Vám zorientovať sa v rôznych situáciách v deň konania pretekov.
Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel atletiky IAAF, súťažného poriadku SAZ a propozícií na rok 2019 vydaných organizátorom.

POZOR, ZMENA UMIESTNENIA ODOVZDÁVACÍCH ÚZEMÍ!
Presné informácie nájdete nižšie v pokynoch.

PREZENTÁCIA A VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA

Miesto: AUPARK Košice
Termín:
4.10.2019 (piatok) 10:00 – 20:00 h.
5.10.2019 (sobota) 09:00 – 20:00 h.

V deň pretekov (6.10.2019) nie je možná prezentácia ani vyzdvihnutie štartovacieho balíčka.

ŠTART

6. októbra 2019 (nedeľa)o 9:00 hod., Zóna Štart/Cieľ, Hlavná ul., Košice

ČO POTREBUJETE NA VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA

Základným dokladom pre prevzatie Štartovacieho čísla je Akceptácia štartu a Doklad totožnosti.
Akceptáciu štartu dostane každý pretekár e-mailom, ktorý zadal v procese registrácie na MMM.
Akceptácia štartu je taktiež k dispozícii na stiahnutie vo formáte pdf po prihlásení sa na účet pretekára https://registration.kosicemarathon.com/.

Akceptáciu štartu nie je potrebné tlačiť, pokiaľ obsluhe umožníš prečítať čiarový kód z Akceptácie štartu v tvojom mobile. V opačnom prípade je potrebné tento dokument vytlačiť a obsluhe ho odovzdať.

Neplnoletí pretekári (do 18 rokov) si musia doniesť na Prezentáciu vytlačenú Akceptáciu štartu podpísanú zákonným zástupcom.

CIEĽ

Zóna Štart/Cieľ, Hlavná ul., Košice

TRAŤ MMM

Pozostáva z dvoch prakticky rovnakých okruhov so štartom a cieľom pred hotelom Doubletree by Hilton. Zmeny smeru sú vyznačené smerovými tabuľami, zábranami a smerovými páskami. Jednotlivé kilometre sú vyznačené na asfalte a na vertikálnom paneli s balónikom.

ČASOVÝ LIMIT

6 hodín. Preteky budú ukončené o 15.00 hod. Limit na 33. km – 4,45 hod (obrátka pri hoteli centrum). Pretekár, ktorý nesplní stanovený limit na 33. km je povinný opustiť trať a odovzdať štartové číslo najbližšiemu rozhodcovi.

DOPRAVA NA ŠTART

Doprava účastníkov MMM mestskou hromadnou dopravou je v nedeľu v deň pretekov bezplatná, ak sa preukážu svojim štartovým číslom.

 • Kyvadlová autobusová doprava od školského internátu na Medickej ul. na štart MMM v časoch 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 hod.
 • Po pretekoch – kyvadlová autobusová doprava z priestoru šatní Krytá plaváreň ku Školským internátom na Medickej ul. 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 hod.
 • Cestovné poriadky MHD

ŠATNE

V Mestskej krytej plavárni (Za Auparkom). Vstup do šatní bude umožnený v nedeľu od 7:30 h. Pretekár sa pred vstupom preukáže štartovým číslom. Pretekár si vloží svoje oblečenie do igelitového vreca, ktoré obdrží od usporiadateľa pred vchodom do priestorov Krytej plavárne. Igelitové vrece označí svojim štartovým číslom a uloží do pridelenej skrinky. Igelitové vrecia budú k dispozícii na požiadanie v priestoroch šatní. Po prekročení kapacity skriniek, personál uloží vrece do vyhradeného priestoru. Cestovnú batožinu nie je možné uložiť v priestoroch šatní. Na požiadanie personál Krytej plavárne uloží cennosti do bezpečnostných skriniek. Organizátor nezodpovedá za zničenie, alebo stratu osobných vecí.

TOALETY

V priestoroch šatní na krytej plavárni. Prenosné WC v priestore štartu a cieľa a na trati za občerstvovacími a osviežovacími stanicami na 7,5km, 10km, 15km,17,5 km a 20km. (v prvom aj druhom kole).

ROZCVIČOVANIE

Rozcvičovanie pretekárov je možné iba na Štúrovej ulici v priestore medzi šatňami (krytá plaváreň) a OD Dargov. Rozcvičovanie na Hlavnej ulici nie je povolené.

MERANIE ČASOV

Časy budú merané špičkovou technológiou MYLAPS BibTag.
Každý člen štafetového družstva dostane na prezentácii jedno štartové číslo, posledný (štvrtý člen štafety) dostane štartové číslo s integrovaným čipom. Štartové číslo si umiestnia pretekári viditeľne na hruď a to v poradí podľa čísla za lomkou (X/1, X/2, X/3, X/4).
Každý pretekár musí prebehnúť kontrolnými bodmi umiestnenými na trati. Pretekár nesmie čip prekladať ani z neho odstraňovať neoprénovú podložku. Čip je nevratný. BEZ ČIPU NEBUDE VÝKON PRETEKÁRA ZMERANÝ.

Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo môže byť diskvalifikovaný. Štartové čísla sú farebne rozlíšené podľa disciplín.

DRUŽSTVÁ

Družstvá štafiet sú štvorčlenné. Každý člen štafety môže bežať len jeden úsek. Bežec štafety s číslom 1 za lomkou beží prvý úsek, atď. Cieľom prebieha iba posledný člen štafety (s číslom 4 za lomkou). Poradie bežcov v štafete sa zadáva počas registrácie a nie je možné ho svojvoľne meniť. Posledné zmeny členov a poradia štafety je možné vykonať osobne na prezentácii v Košiciach.

TRAŤ A ÚSEKY ŠTAFETY

Trať štafetového behu je zhodná s traťou MMM. Jednotlivé úseky štafety majú nasledovné dĺžky: 12 km, 9 km, 12 km, 9 km. Každý účastník štafety pobeží jeden z uvedených úsekov. Poradie v štafete si členovia družstva určujú už v procese online registrácie. Prípadné zmeny je možné vykonať najneskôr pred vyzdvihnutím štartových čísel na prezentácii.

POMOCNÍK ŠTAFETY

Nakoľko nie je možné organizačne zabezpečiť stráženie vecí (oblečenie, batoh…), ktoré pretekári nechávajú v priestore odovzdávacích miest, členom štafety je povolená asistencia osoby nebežiacej v štafete, ktorej organizátori umožnia pohybovať sa pri odovzdávacích územiach. Pomocníci štafety nemajú povolený vstup do vyhradeného priestoru odovzdávacieho územia! Táto osoba môže členom štafety zabezpečiť suché/teplé oblečenie po odovzdávke, pri čakaní na odovzdávku a podobne.
Prípadne sa členovia štafety dohodnú medzi sebou, že ten, ktorý na odovzdávke končí, vezme zanechané veci bežca, ktorý na trať vybehol. Pre Vašu orientáciu uvádzame, že vzdialenosť medzi odovzdávacími územiami č. 1 a č. 2 je iba 400m.

ODOVZDÁVACIE ÚZEMIA

Pretekár je povinný pred vybehnutím na svoj úsek a po dobehu na odovzdávku prihlásiť sa u úsekových rozhodcov.
Odovzdávacie územia majú dĺžku 20 m a budú vyznačené zvislými návestiami.

POZOR, ZMENA UMIESTNENIA ODOVZDÁVACÍCH ÚZEMÍ!

Umiestnenie odovzdávacích území:
1.odovzdávka (od cca 09:35) – cca 12,1 km – Južná trieda – na parkovisku pri Hotelovej akadémii

2.odovzdávka (od cca 10:10) – cca 21,3 km – Hlavná ulica pri Štátnom divadle Košice
Pretekár (3. člen štafety), ktorý strieda 2. člena štafety vstupuje na Odovzdávacie územie č. 2 cez nadchod pre chodcov!

3.odovzdávka (od cca 10:45) – cca 33,1 km – Južná trieda – na parkovisku pri Hotelovej akadémii

4.cieľ – 42,195 km – pod Štartovou a cieľovou bránou pred hotelom Doubletree by Hilton

ŠTAFETOVÁ ODOVZDÁVKA

Štafetová odovzdávka spočíva v podaní rúk (dotyku) medzi dobiehajúcim bežcom a nasledujúcim členom štafety a musí sa vykonať v odovzdávacom priestore vymedzenom tabuľami. Dĺžka odovzdávacieho územia je cca 20 m. Na odovzdávacích územiach sú členovia štafety povinní rešpektovať usmernenie a pokyny rozhodcu/organizátora.

ODOVZDÁVANIE MEDAILÍ V CIELI

Po dobehnutí štvrtého člena štafety do cieľa, tento prevezme 4 ks účastníckych medailí pre všetkých členov družstva štafety.

OPTIMALIZÁCIA TEMPA – VODIČI

Pre optimalizáciu tempa budú nasadení vodiči na určené výsledné časy. Vodiči budú mať výrazné označenie plánovaného času.

OBČERSTVENIE

Občerstvovacie stanice: 5,1 km, 10,1 km, 15,1 km, 20 km, 26,2 km, 31,2 km, 36,2 km, 41 km.
Na stoloch bude k dispozícii voda vo fľašiach a v pohároch, energetický nápoj v pohároch, banány, citróny, cukor, soľ….

Jednotlivé stoly s občerstvením budú výrazne označené piktogramom:

Osviežovacie stanice
Nachádzajú sa cca v strede úseku trate medzi občerstvovacími stanicami. Vybavenie: voda v pohároch.

UPOZORNENIE: Prázdne fľaše a poháre odhadzujte mimo trať, nie na trať pod nohy! Môže dôjsť k zraneniu za vami bežiacich pretekárov!

LEKÁRSKA POMOC

Stanoviská lekárskej pomoci sú rozmiestnené v priestoroch štartu a cieľa, ďalej rovnomerne na viacerých miestach trate. Jedno vozidlo rýchlej pomoci sa bude pohybovať po trati.

ZDRAVOTNÝ FORMULÁR

Každému pretekárovi odporúčame vyplniť zdravotný formulár na zadnej strane svojho štartového čísla. Tieto údaje nie sú zbierané ani uschovávané a ostávajú spolu s číslom pretekárovi. Môže ich využiť výlučne iba zdravotná alebo záchranná služba v prípade potreby na zefektívnenie svojho postupu pri ochrane zdravia účastníka MMM.

ZORADENIE PRETEKÁROV NA ŠTARTE – SEKTORY A, B, C, D

 • Prístup do priestoru štartu bude možný len z vyhradených smerov. Sledujte pokyny Organizátorov.
 • Pretekári sa pred štartom zoradia do sektorov podľa označenia na svojom štartovom čísle. (sektory A – D)
 • V disciplíne Štafeta 4×1/4 nastúpi na štart iba prvý člen družstva (ŠČ X/1)
 • Pretekári sú povinní zaujať svoje miesta v sektore najneskôr do 8:40 h. Po tomto čase budú zaradení len do sektoru D
 • Štart sa uskutoční spoločne o 9:00výstrelom zo štartovacej pištole
 • Hlásateľ bude postupne oznamovať od 8:57 hod. každú minútu do štartu.

 

VYHLASOVANIE VÍŤAZOV

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční v priestore štartu a cieľa na Hlavnej ul. nasledovne:

Blok III – HLAVNÝ SLED CEREMONIÁLOV – stupne víťazovBlok IV – HLAVNÝ SLED CEREMONIÁLOV – stupne víťazov

Blok I – stupne víťazov
09:45 h Minimaratón Muži, Ženy 1.- 3. miesto
Blok II – stupne víťazov
10:30 h Handbike Muži, Ženy 1. – 3. miesto
  Vozičkári Muži, Ženy 1. – 3. miesto
  Inline Muži, Ženy 1. – 3. miesto
  Polmaratón Muži, Ženy 1. – 3. miesto
11:30 h Maratón Muži 1.-3. miesto
11:45 h Maratón Ženy 1.-3. miesto
12:00 h Majstrovstvá SR v maratóne Muži 1.-3. miesto
  Štafeta 4×1/4 Družstvá 1.-3. miesto
  Juniorská štafeta    
  Majstrovstvá Finančnej správy SR Maratón – Muži 1.-3. miesto
  Majstrovstvá SR v maratóne Ženy 1.-3. miesto
Blok V – stupne víťazov
13:00 h Maratón – kategórie M40, M50, M60, M70, Ž40, Ž50, Ž60, Ž70 1.miesto

 

VYPLÁCANIE FINANČNÝCH ODMIEN

Vyplácanie finančných odmien sa uskutoční až po vydaní oficiálnych výsledkov MMM, poukázaním prostriedkov na účet pretekára v banke. Číslo účtu nahlási pretekár e-mailom na Maratónsky klub Košice (info@kosicemarathon.com).

POZOR! Dôležité upozornenia!

 • 5,1 km and 26,1 km – pred tenisovým areálom v Parku Anička je v dĺžke cca 10 m zúžený profil trate na šírku cca 3,0 m.
 • 13,7 km a 34,8 km – pri odbočke na Holubyho ul. má komunikácia len jeden jazdný pruh šírky 3,5 m

Žiadame pretekárov, aby v týchto miestach prispôsobili svoj pohyb charakteru trate.
 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A UPOZORNENIA

Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

 • Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
 • Inline korčuliari, handbikeri a vozičkári sú povinní mať na hlave prilbu.
 • Každý pretekár je osobne zodpovedný za rozhodnutie o svojej fyzickej pripravenosti a schopnosti absolvovať celú vzdialenosť ním zvolenej disciplíny.
 • Počas pretekov nesmú pretekári z bezpečnostných dôvodov používať prehrávače hudby a mať v ušiach slúchadlá.
 • Doprevádzanie pretekárov trénermi alebo inými osobami po trati na bicykloch (prípadne iným spôsobom) je zakázané a doprovod bude dopravnou políciou a organizátormi vylúčený.
 • Občerstvenie je dovolené v zmysle pravidiel atletických súťaží IAAF prijímať len v priestore občerstvovacích a osviežovacích staníc.
 • Pretekári musia počas celej trate rešpektovať pokyny rozhodcov, traťových komisárov a usporiadateľov.
 • Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný a obaja pretekári nebudú v budúcnosti pripustení na štart MMM.
 • Neuposlúchnutie týchto pokynov môže viesť k diskvalifikácii!

 

Prajeme Vám príjemný a úspešný maratónsky víkend v Košiciach.