Polmaratón Košice – Seňa

Za temer 90 rokov existencie bol maratón v Košiciach spájaný s viacerými traťami, z ktorých najviac pamätá tá z Košíc do Sene a späť, keďže po prvý krát ju bežci okúsilii už v roku 1926. Bola príslovečná svojou rovinatosťou, nalinkovaná do prihraničnej obce Seňa. Mnohým prirástla k srdcu.

Tu niekde treba hľadať dôvody jej znovuzrodenia, i keď teraz v podobe polmaratónu, ktorý organizujeme od roku 2003, vždy na začiatku leta so štartom v centre Košíc a cieľom v slávnostne odetej Seni. Pre mnohých je tento polmaratón akýmsi štartom do cielenej tréningovej prípravy pred jesenným maratónom.

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Obec Seňa
  V spolupráci s:
  Mestom Košice, Slovenským atletickým zväzom a podporou partnerov

  TERMÍN

  17. júna 2017, sobota

  ŠTART

  Košice, Hlavná ul.
  9:30 h bežci
  9:50 h korčuliari

  CIEĽ

  Seňa – pred kultúrnym domom

  Časový limit

  Limit na 15. km je 1:45 hod.
  Preteky budú ukončené v čase 2:30 h. po odštartovaní bežcov. (12:00 h.)

  VEKOVÝ LIMIT

  18 rokov (ročník 1999 a starší)

  REGISTRÁCIA

  Pretekári sa na podujatie registrujú On-line.

  Organizátor má právo, a to aj počas samotnej registrácie, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov, z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu alebo upraviť termín jej ukončenia.
  (viď. Všeobecné podmienky účasti na MMM)

  KATEGÓRIE

  BEŽCI
  MH Muži hlavná kategória bez rozdielu veku
  M1 Muži 40 – 49 rokov (1968 – 1977)
  M2 Muži 50 – 59 rokov (1958 – 1967)
  M3 Muži 60 rokov a starší (1957 a starší)
  MJ Muži juniori (1998 – 1999)
  ZH Ženy hlavá kategória bez rozdielu veku
  Z1 Ženy 40 – 49 rokov (1968 – 1977)
  Z2 Ženy 50 rokov a staršie (1967 a staršie)
  ZJ Ženy juniorky (1998 – 1999)
  INLINE
  MI Inline muži bez rozdielu veku
  ZI Inline ženy bez rozdielu veku

  ODMENY

  Víťazi v kategóriach budú vyhlásení iba ak v danej kategórii dobehnú do cieľa aspoň traja pretekári. Ceny získavajú prví traja muži a tri ženy v absolútnom poradí a prví traja pretekári v každej vekovej kategórii, za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne traja pretekári.

  MERANIE ČASOV

  Pre meranie časov bude použitá technológia MYLAPS Bib Tag. Oficiálny čas je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Tento čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

  PROTESTY

  Protesty sa podávajú ústne vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, spolu s vkladom 10 €, sa podáva rozhodcovskej komisii (jury) písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

  BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

  vozidlá Záchrannej služby, policajný doprovod, vozidlá organizačného výboru, lekár

  Preteky sa bežia za otvorenej cestnej premávky. Pretekári(ky) štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Zz. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej strane vyznačenej trate. Pri porušení tohto pravidla sa pretekár vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie. Korčuliari sú povinní mať ochrannú prilbu.

  POISTENIE

  Všetci Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie na toto podujatie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  PRAVIDLÁ

  Na všetkých podujatiach organizovaných Maratónskym klubom Košice sa preteká podľa pravidiel atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanovení týchto Propozícií. Účasť na Podujatí sa riadi Všeobecnými podmienkami.

  VŠEOBECNÉ PODMIENKY A UPOZORNENIA

  • Všetci účastníci Podujatia sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov!
  • Každý Účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú disciplínu v rámci Podujatia. Účasť jedného pretekára vo viacerých disciplínach v rámci jedného Podujatia Organizátor nepovolí.
  • Štartové číslo pridelené Účastníkovi podujatia je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia hrozí zúčastneným stranám diskvalifikácia a zákaz štartu na ďalších ročníkoch Podujatia.
  • Akýkoľvek doprovod pretekárov na trati (na bicykli, kolobežke, korčuliach, či iným spôsobom) je striktne zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii takto doprevádzaného pretekára. Na trati je povolený iba pohyb vozidiel a cyklistov označených a s povolením organizátorov.
  • Počas pretekov je z bezpečnostných dôvodov zakázané mať na ušiach slúchadlá a používať elektronické prehrávače hudby.

  Pre viac informácií čítajte Všeobecné podmienky.

 • Polmaratón Košice – Seňa sa koná na trati, ktorá desiatky rokov patrila jesennému maratónu. Dĺžka trate je 21,1 km, je oficiálne premeraná, s asfaltovým povrchom. Trať je totožná pre bežcov aj inline korčuliarov.
  Preteky sa bežia za otvorenej cestnej premávky. Pretekári(ky) štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Zz. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej strane vyznačenej trate. Pri porušení tohto pravidla sa bežec vystavuje riziku diskvalifikácie. Korčuliari sú povinní mať ochrannú prilbu.

  POPIS TRATE

  POPIS TRATE
  Bežci Inline Bežci Inline
  0,00 km START – Hl. ul. – 60 m sev. od konca plotu parku 9:30 h 9:50 h
  0,10 km obrátka vykopávky
  0,90 km obrátka Tesco
  1,75 km obrátka Pribinova
  2,60 km obrátka Tesco
  3,35 km Dolná brána
  3,65 km Námestie Osloboditeľov juh – obrubník ostrovčeka 9:40 – 9:55 h
  3,80 km 0,00 km Južná trieda začiatok – prechod – štart Inline 10:00 h
  4,00 km 0,20 km Južná tr.- Požiarnická 10:01 h
  0,45 km Južná tr.- Začiatok 10:02 h
  1,65 km Južná tr.- križovatka Jantárová 10:05 h
  2,85 km Južná tr.- začiatok 10:07 h
  5,00 km 3,90 km Južná tr.- križovatka Jantárová 9:46 – 10:07 h 10:10 – 10:25 h h
  5,40 km Osviežovacia stanica I – benzínová pumpa OMV
  6,00 km Južná trieda – pri zastávke električky Cintorín
  7,00 km Južná trieda – za križovatkou Nad Jazero 9:51 – 10:19 h 10:12 h
  8,00 km Barca – benzínová pumpa 9:55 – 10:28 h 10:14 h
  9,20 km Osviežovacia stanica II – cca 150 m pred koncom MČ
  10,00 km pred Šebastovcami 10:02 – 10:42 h 10:18 – 10:50 h
  11,00 km Šebastovce – pred koncom MČ 10:04 – 10:49 h 10:20 h
  12,00 km štátna cesta Šebastovce – Haniska
  12,40 km Osviežovacia stanica III – za Šebastovcami (pod mostom)
  13,00 km štátna cesta Šebastovce – Haniska
  14,00 km štátna cesta Šebastovce – Haniska
  15,00 km pred križovatkou Haniska – Čaňa 10:15 – 11:15 h 10:26 – 11:05 h
  15,05 km Osviežovacia stanica IV – pred križovatkou
  16,00 km štátna cesta Haniska – Seňa
  17,00 km štátna cesta Haniska – Seňa
  17,50 km Osviežovacia stanica V – za osadou Grajciar 10:23 – 11:32 h
  18,00 km štátna cesta Haniska – Seňa
  19,00 km štátna cesta Haniska – Seňa
  19,80 km Osviežovacia stanica VI – začiatok obce Seňa 10:23 – 11:32 h
  20,00 km Seňa 10:30 – 11:47 h 10:34 – 11:25 h
  21,00 km Seňa
  21,0975 km 20,00 km Seňa, Kultúrny dom 10:33 – 12:00 h 10:35 – 11:30 h
  Cieľ – Cieľový servis


 • Termín platby Polmaratón, Inline
  Do 15.6. 7 EUR
  Po 15.6. 7 EUR

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ?

  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby

  • Účastnícke Tričko s grafikou PM Košice – Seňa
  • Štartové číslo a čip
  • Meranie času
  • Šatne na prezlečenie na štarte
  • Šatne so sprchami v cieli
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Občerstvenie na trati (na každom 5.km)
  • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu účastníka

  V procese on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na MMM, realizovaná on-line, nadobúda platnosť až po zaplatení štartovného poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s registráciou.
  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná za neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. (viď. Všeobecné podmienky)

  MOŽNOSTI PLATBY

  do 15.6.
  1. Platobnou kartou – on-line, súčasne s registráciou
  Platba je ihneď priradená k prihláške.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na účet pretekára na stránke on-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!