Pomáhaj s nami

 • Vážení športoví priatelia,

  aj v roku 2019 môže každý z nás poukázať oprávnenému subjektu 2% (resp. 3%) zo zaplatenej dane.
  Občianske združenie Maratónsky klub Košice bolo založené v roku 1990 s cieľom zabezpečovať záujmovú činnosť spojenú s organizačným zabezpečením Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším maratónskym podujatím v Európe.

  Maratónsky klub Košice spĺňa podmienky pre prijatie dvojpercentného podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2018. Pod spisovou značkou NCR po5834/2018 je zapísaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb – prijímateľov tejto dane za zdaňovacie obdobie.

  V roku 2018 použil Maratónsky klub nadobudnuté financie na realizáciu týchto podujatí:

  • Minimaratón
  • Preteky hendikepovaných športovcov
  • Bežecká súťaž VVCV
  • Juniorská štafeta – kvalifikačné kolá a finále na trati Medzinárodného maratónu mieru
  • Detská atletika – preteky družstiev chlapcov a dievčat košických základných škôl

   

  Získané prostriedky použijeme aj v roku 2019 na prípravu a realizáciu týchto aktivít:

  • podpora športu detí a mládeže, konkrétne účasti na sprievodných podujatiach MMM najmä Minimaratóne, nesúťažný beh na desatinu maratónskej vzdialenosti pre všetkých, ktorí zabehnú v dobrej nálade 4200 metrov. V roku 2018 sa minimaratónu zúčastnilo viac ako 4000 bežcov zo šiestich krajín. V roku 2019 sa uskutoční už 24. ročník tohto ľudového behu a je predpoklad, že 6. októbra sa na štart podujatia opäť postaví viac ako 4000 milovníkov rekreačného behu.
  • aktívna pomoc zameraná na šport a telesnú kultúru zdravotne postihnutých občanov – paraplegikov, ktorí súťažia v disciplíne handbike, pre ktorých je štart na maratónskych pretekoch dokonalým overením seba samého, sily, umu, vytrvalosti a vôle;
  • rozvoj bežeckého športu v rámci celoročnej bežeckej súťaže VVCV – Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov.
  • Zapojenie mladej generácie do športových atletických aktivít v rámci juniorskej maratónskej štafety na trati MMM je novším prínosom v rámci projektu, ktorá si zapíše 14. ročník a každoročne sa organizuje na počesť významných bežeckých osobností z histórie Medzinárodného maratónu mieru. Jej účastníkmi sú študenti stredných škôl z Košického kraja, ktorí bežia maratón štafetovým spôsobom 42 x 1 km.
  • Atletika hrou – podujatie, ktoré motivuje deti začať s pravidelnou fyzickou aktivitou a cvičením. Rozmanité pohybové úlohy umožňujú veľkému počtu detí na relatívne malej ploche a primeranom časovom rozpätí hravou formou si vyskúšať základné atletické činnosti. (šprinty, vytrvalostný beh, skoky, hody, vrhy)

   

  AKO POUKÁZAŤ 2% PRE MARATÓNSKY KLUB KOŠICE?

  Dôležité termíny:

  31. marec

  • posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  • posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 1% (2%) z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.
  • Ak súhlasíte so zaslaním údajov vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

   
  30. apríl

  • posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane.)
  • Ak súhlasíte so zaslaním údajov vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

   

  TLAČIVÁ PRE POUKÁZANIE 2% Z DANE:

  Údaje potrebné k vyplneniu a poukázaniu podielu zaplatenej dane:
  IČO: 00595209
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Maratónsky klub Košice
  Ulica: Pri jazdiarni Číslo: 1
  PSČ: 043 04 Obec: Košice

  Ďakujeme za podporu.

 • Aj v tomto roku prinášame všetkým jedinečnú príležitosť zapojiť sa do charitatívneho programu Bež so srdcom v rámci 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.

  AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ

  Do programu Bež so srdcom 2019 sa môžete zapojiť darovaním zvolenej sumy počas on-line registrácie na 96. ročník Medzinárodného maratónu jednému, alebo i všetkým vybraným charitatívnym projektom alebo organizáciám.

  AKO VÁM POĎAKUJEME

  Darcom, ktorí prejavia svoju veľkorysosť, podporia niektorý z charitatívnych projektov a súčasne sú účastníkmi jednej z hlavných disciplín MMM 2019, vyjadríme našu vďaku umiestnením loga programu Bež so srdcom vedľa ich mena na štartovom čísle, vo výsledkovej listine a na certifikáte MMM 2019. Okrem toho pripravíme viaceré ďalšie aktivity, ktoré toto dianie dokreslia a podporia.

  TENTO ROK PODPORUJEME

  Úsmev ako dar
  Vincentínum – Krízové centrum pre rodiny s deťmi

  Bezpečie a zázemie, ktoré nám poskytuje domov, je jedným zo základných predpokladov stability v našich životoch. Ešte výraznejšie to platí pre rodiny, ktoré už zažili krízu – stratu domova, rozpad rodiny, nezamestnanosť, či chorobu, ktorá ich dostáva do situácie chudoby. Aby sme reagovali na potrebu bezpečia a zázemia pre rodiny v kríze, spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar začala budovať v Košiciach – Šaci centrum Vincentínum, ktoré prináša model tzv. starostlivého bývania (z anglického Caring Housing), umožňujúce rodinám nie len dôstojne bývať, ale aj využívať v prípade potreby sprevádzanie a odbornú pomoc sociálnych pracovníkov, psychológov, či iných odborníkov. Tento model sociálneho nájomného bývania pre rodiny v núdzi má potenciál byť modelovým projektom pre riešenie situácie mnohých rodín na Slovensku a jeho účinnosť potvrdzujú aj skúsenosti zo zahraničia. Po otvorení prvej časti Vincentína s dvoma menšími bytmi v roku 2018 je ďalšou prioritou dokončiť druhú etapu centra a vytvoriť tak bývanie pre ďalšie dve rodiny. Súčasťou druhej etapy je aj úprava priestorov v exteriéri tak, aby bol vytvorený vhodný a bezpečný priestor na hru a šport detí.

  OZ Usmej sa na mňa

  Jeho členmi sú rodičia, lekári a učitelia, ktorí sa zasadzujú o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti. Učia ich využívať tie schopnosti, ktoré majú a pomáhajú im spoznávať okolitý svet. Organizáciou rôznych športových a kultúrnych podujatí vytvárajú spoločne so svojimi partnermi a podporovateľmi príležitosti, cez ktoré môžu takto postihnuté deti, spoznávať bežné radosti ich zdravých kamarátov. A prečo ten úsmev v názve? Vysvetlenie z úst členov tohto občianskeho združenia je jednoduché a zrozumiteľné „Na ulici denne stretávame ľudí, ktorým život v niečom ubral, ale v niečom inom zase pridal. Niektoré postihy sú viditeľné, niektoré sú však skryté hlboko v srdci človeka. Ak chcete objaviť úsmev na tvári týchto výnimočných detí, usmejte sa na nich!“

  Liga proti rakovine

  Vznikla v roku 1990 s hlavným cieľom pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym. Denne týmto ľuďom poskytuje služby prostredníctvom vlastných psychosociálnych projektov. Stovky pacientov sa vďaka týmto projektom môžu aspoň sčasti odbremeniť od záťaže na bezplatných relaxačných pobytoch, využiť služby psychológov v 16tich nemocniciach po celom Slovensku, rodičia môžu využiť ubytovacie zariadenie v blízkosti detskej onkológie a byť pri svojich deťoch, pokiaľ sú hospitalizované na oddelení. Medzi ďalšie aktivity patrí poskytovanie finančnej podpory zdravotníckym inštitúciám – či už na nákup prístrojového vybavenia alebo drobných, denne potrebných prístrojov, nevyhnutných na skvalitnenie liečby či života onkologických pacientov, podporovanie výskumu liečby rakoviny, publikovanie vlastných informačných materiálov s užitočnými informáciami pre pacientov, pre zdravú verejnosť a šírenie zdravého životného štýlu medzi rôznymi skupinami obyvateľstva.

  AKO BUDE POUŽITÝ DAR

  Výška daru bude použitá v celom rozsahu na dobročinný a verejnoprospešný účel. Podporené projekty a organizácie tak získajú 100 % zo sumy darovanej účastníkmi MMM 2019.

 • Vážení športoví priatelia,

  1. júla 2014 vstúpil do platnosti nový Zákon o verejných zbierkach, č. 162/2014 Z.z. Podľa § 17 citovaného zákona musí byť vykonávanie verejnej zbierky organizovanej Maratónskym klubom Košice, na základe povolenia Okresného úradu Košice pod č. OU-KE-OVVS1-2014/04203 ukončené do 31.júla 2014. Všetky finančné prostriedky získané z tejto verejnej zbierky budú riadne vyúčtované a zverejnené na webovej stránke www.kosicemarathon.com v zákonom stanovenom termíne.
  Maratónsky klub Košice ďakuje všetkým, ktorí prispeli do verejnej zbierky a tiež tým, ktorí napomohli k jej uskutočneniu a priebehu.

  Košický maratón priniesol a prináša tisíckam športovcov i organizátorom radosť a pocit zadosťučinenia. Skúsme tento pozitívny vzťah pretaviť i do pomoci iným, do podpory projektov, ktoré prinesú prospech správnej veci. Medzinárodný maratón mieru je fenomén, ktorý Vás chce inšpirovať a požiadať o láskavosť i v takýchto spoločensky dôležitých otázkach. Vyberte si jeden z projektov a podporte jeho ideu dobrovoľným príspevkom. O rok si povieme, čo sa nám spoločne podarilo.
  Maratónsky klub Košice ako prvý vložil do podpory týchto aktivít vlastné prostriedky ako impulz pre ďalších darcov.

  Každý mal možnosť podporiť nasledujúce projekty:

  1. DOBUDOVANIE AREÁLU SOCHY MARATÓNCA

  I tak znie jeden z podtitulov symbolu MMM, sochy maratónca. Dobudovanie areálu tohto unikátneho diela Arpáda Račku je nevyhnutnosťou. Dôvod je prozaický. Mená víťazov najstaršieho maratónu v Európe niet už kam vytesať. A tak projekt obnovy a rozšírenia tohto pamätníka počíta i s osadením 7 žulových pilónov pre budúcich hrdinov nášho maratónu.

  2. LIGA PROTI RAKOVINE

  Liga proti rakovine je dlhoročným partnerom Medzinárodného maratónu mieru. Aktivisti jej pobočky v Košiciach sú každoročne spolu s nami na štartovej čiare našich behov. Svojim príspevkom napomôžete programom zameraným na prevenciu v boji proti tejto zákernej chorobe. Aktivity Ligy proti rakovine sú zamerané na preventívne opatrenia a zdravý životný štýl všetkých vekových kategórií vrátane detí a mládeže. Súčasťou aktivít, okrem boja proti fajčeniu, sú aj športové aktivity a propagácia pohybu ako jednej z foriem prevencie civilizačných chorôb.
  http://www.lpr.sk

  S vašou pomocou sme v roku 2014 vyzbierali: 1.997,90 €

  Potvrdenie o vyúčtovaní 2014
  Vyúčtovanie Verejnej zbierky 2014

  S vašou pomocou sme v roku 2013 vyzbierali: 3.640,15 €

  Potvrdenie o vyúčtovaní 2013
  Vyúčtovanie Verejnej zbierky 2013

  S vašou pomocou sme v roku 2012 vyzbierali: 9.649,35 €

  Potvrdenie o vyúčtovaní 2012
  Vyúčtovanie Verejnej zbierky 2012