Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Maratónsky klub Košice (ďalej len Prevádzkovateľ), Pri Jazdiarni 1, 043 04 Košice, IČO: 00595209, ktorý je prevádzkovateľom IS Pretekári.
2. Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie údajov pre vytvorenie účtu pretekára/konta (Meno, Priezvisko, e-mail), prihlasovanie a registrácia účasti na Podujatiach, spracovanie štartovej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, meranie a vyhodnotenie dosiahnutého času na Podujatiach ako športového výkonu, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na stránke www.kosicemarathon.com, www.championchip.cz, www.facebook.com, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo).
Spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí, ďalej za účelom spracovania dokumentačných materiálov organizácie Maratónsky klub Košice, pre informačné a dokumentačné účely partnerov Podujatí. Za účelom identifikácie účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby Podujatí organizovaných Prevádzkovateľom a zabezpečenia informačného servisu MMM.

3. Zoznam osobných údajov
meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ulica, PSČ, mesto, štát, národnosť, klub, najlepší čas vo zvolenej disciplíne, e-mail, telefónny kontakt, povolanie, výška príspevku na charitatívne projekty, identifikácia objednaných produktov, dátum a čas registrácie, prezentácie, dátum a stav platby, výsledný čas bežca, vygenerované EAN číslo.
4. Doplňujúce informácie

 • Preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje na základe záznamu o poučení oprávnenej osoby
 • Súhlas dotknutej osoby
 • Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe zmluvy:
  a) eSolutions s.r.o. Viedenská 7, 04013 Košice, IČO: 36597767, pre účely: registrácia účasti na Podujatiach, prezentácia na Podujatia, spracovanie štartových listín Podujatí, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na stránke www.kosicemarathon.com
  b) Ing. Miroslav Šír – Počítačové služby, Karpatská 3, 625 00 Brno, Česká republika, IČO: 45646333, v súlade s § 8, zákona č. 122/2013 Z.z., pre účely: spracovanie štartovacej a výsledkovej listiny Podujatia, spracovanie merania dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.championchip.cz, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)
  Dobra platnosti súhlasu: Počas doby trvania registrácie účtu pretekára na webových stránkach Prevádzkovateľa www.kosicemarathon.com. Prevádzkovateľ automaticky zruší účet pretekára a odstráni z databázy všetky jeho osobné údaje v prípade, ak sa pretekár na svoj účet neprihlási po dobu piatich rokov, alebo ak pretekár požiada písomne Prevádzkovateľa o zrušenie účtu pretekára a vymazanie osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §19 ods.1. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
 • Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto poverení.
 • Prevádzkovateľ  prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú uvedení pod p9smenami a, b.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 • Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

5. Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f), možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 • Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
  Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
  Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
  Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.