Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

Maratónsky klub Košice (ďalej Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov s platnosťou do 24.5.2018 a v súlade s GDPR (Nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov s platnosťou od 25.5.2018 a Všeobecnými podmienkami MMM.
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Maratónsky klub Košice (ďalej len Prevádzkovateľ), Pri Jazdiarni 1, 043 04 Košice, IČO: 00595209, ktorý je prevádzkovateľom IS Pretekári, IS Marketing.
2. Účel spracúvania osobných údajov
a) IS Pretekári
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré poskytne Účastník podujatia pre vytvorenie účtu pretekára/konta, pre prihlasovanie a registráciu účasti na jednotlivých Podujatiach, spracovanie štartovej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, meranie a vyhodnotenie dosiahnutého času na Podujatiach ako športového výkonu, zverejnenie štartovej a výsledkovej listiny a dosiahnutého času ako športového výkonu na webovej stránke Prevádzkovateľa www.kosicemarathon.com, a v ďalších elektronických a printových médiách, ďalej zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo). Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje pre umožnenie platnej registrácie Účastníka na Podujatie, priradenie platby k prihláške, zabezpečenie všetkých Účastníkom objednaných služieb a produktov súvisiacich s registráciou a účasťou na Podujatí, zabezpečenie riadneho priebehu Podujatia, informačného servisu MMM, komplexnej starostlivosti o Účastníka Podujatia na štarte, na trati a v cieli, pre účely identifikácie Účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby Podujatia. Ďalej spracovanie osobných údajov za účelom archivácie dosiahnutých športových výsledkov Účastníka, štatistické účely, zabezpečenie informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí, ďalej za účelom spracovania dokumentačných materiálov organizácie Maratónsky klub Košice, pre informačné a dokumentačné účely partnerov Podujatí.
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ulica, PSČ, mesto, štát, národnosť, klub, najlepší čas vo zvolenej disciplíne, e-mail, telefónny kontakt, povolanie, výška príspevku na charitatívne projekty, identifikácia objednaných služieb a produktov, dátum a čas registrácie, prezentácie, dátum a stav platby, výsledný čas bežca, vygenerované EAN číslo.
Keďže sú tieto osobné údaje získavané za účelom poskytnutia služby, nie je nutný Váš výslovný súhlas.
b)IS Marketing
Osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúva Prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý udeľuje dotknutá osoba dobrovoľne zaškrtnutím políčka vo formulári pri vytvorení účtu pretekára na webovej stránke Prevádzkovateľa.
Zoznam osobných údajov: Meno, Priezvisko, dátum narodenia, ulica, PSČ, mesto, štát, e-mail, telefónny kontakt.
Tento súhlas je platný počas doby trvania registrácie účtu pretekára na webových stránkach Prevádzkovateľa www.kosicemarathon.com. Prevádzkovateľ zruší účet pretekára a odstráni z databázy jeho osobné údaje v prípade, ak sa pretekár na svoj účet neprihlási po dobu min. piatich rokov, alebo ak pretekár požiada písomne Prevádzkovateľa o zrušenie účtu pretekára a vymazanie osobných údajov. (Maratónsky klub Košice, Pri Jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice)
4. Spracovanie osobných údajov prostredníctvom Sprostredkovateľov

 • Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe zmluvy:
  a) eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7, 04013 Košice, IČO: 36597767, pre účely: registrácia účasti na Podujatiach, prezentácia na Podujatia, spracovanie štartových listín Podujatí, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na stránke www.kosicemarathon.com
  b) Ing. Miroslav Šír – Počítačové služby, Karpatská 3, 625 00 Brno, Česká republika, IČO: 45646333, pre účely: spracovanie štartovacej a výsledkovej listiny Podujatia, spracovanie merania dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.championchip.cz, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)
  c) Abbot World Marathon Majors, LLC, 21660 W Field Parkway, Deer Park IL 60010 (priezvisko, meno, dátum narodenia, národnosť, e-mail, kategória, výsledná pozícia, výsledný čas) pre účely zaradenia do Svetového rebríčka Abbot World Marathon Majors a prezentáciu výsledkov na webovej stránke www.worldmarathonmajors.com
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §19 ods.1. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
 • Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto poverení.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú uvedení pod p9smenami a, b.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 • Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby trvania registrácie účtu pretekára na webových stránkach Prevádzkovateľa www.kosicemarathon.com. Prevádzkovateľ zruší účet pretekára a odstráni z databázy jeho osobné údaje v prípade, ak sa pretekár na svoj účet neprihlási po dobu min. piatich rokov, alebo ak pretekár požiada písomne Prevádzkovateľa o zrušenie účtu pretekára a vymazanie osobných údajov e-mailom:info@kosicemarathon.com, alebo písomne na adresu: Maratónsky klub Košice, Pri Jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice

Zásady ochrany osobných údajov
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 • Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 • Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
 • Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 • Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Maratónsky klub Košice, Pri Jazdiarni 1, 043 04 Košice prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali:
Kontaktné údaje:
emailová adresa info@kosicemarathon.com alebo tel. číslo +421 55 6220010