Všeobecné podmienky

I. Podmienky účasti na MMM a definícia základných pojmov

 1. Organizátorom Medzinárodného maratónu mieru (ďalej iba MMM alebo Podujatie) je Maratónsky klub Košice, so sídlom Pri Jazdiarni 1, 043 04 Košice, Slovensko.
 2. Tieto všeobecné podmienky sú platné pre všetkých Účastníkov Medzinárodného maratónu mieru v jeho jednotlivých disciplínach. V prípade potreby zabezpečí Organizátor výklad týchto podmienok.
 3. MMM je oprávnený zúčastniť sa každý kto spĺňa vekovú podmienku stanovenú pre jednotlivé disciplíny, za predpokladu, že splní i všetky ostatné podmienky definované v týchto Všeobecných podmienkach a Propozíciách vydaných Organizátorom podujatia.
 4. Podmienky účasti Top atlétov a účastníkov so statusom Hosť Organizátora sa riadia osobitnými podmienkami určenými pre takéto osoby.
 5. Definícia základných pojmov
  • Medzinárodný maratón mieru – ďalej (skrátene) Podujatie alebo MMM
  • Propozície – pokyny a informácie k jednotlivým disciplínam MMM pre záujemcov o účasť na MMM, vydávané každoročne Organizátorom MMM.
  • Disciplína – jednotlivá súťaž napr. Maratón, Polmaratón, Inline, Štafeta, Minimaratón a iné.
   On-line registrácia – prihlásenie na MMM pomocou elektronického prihlasovacieho formulára na webstránke Organizátora (www.kosicemarathon.com)
  • Akceptácia štartu – potvrdenie Organizátora o splnení podmienok registrácie Účastníka na MMM
  • Prezentácia MMM – činnosť a miesto kde Organizátor vydáva Účastníkom MMM, na základe podpísanej Akceptácie štartu, Štartové čísla a Uvítacie balíčky (Čas a miesto Prezentácie sú každoročne zverejnené v Propozíciách na MMM)
  • Štartovné – účastnícky poplatok, ktorého úhrada je jednou z podmienok Akceptácie štartu

II. Prihlásenie na MMM

 1. Spôsobom prihlásenia na MMM je on-line registrácia na web stránke Organizátora www.kosicemarathon.com. Súčasťou on-line registrácie na uvedenej web stránke je i platobný systém určený na úhradu účastníckeho poplatku (ďalej štartovné).
 2. Osobná registrácia priamo počas podujatia v mieste prezentácie a preberania štartových čísel je možná iba za predpokladu, že na zvolené disciplíny nebudú v tom čase naplnené účastnícke limity.
 3. Organizátor má právo, a to aj v čase, kedy prebieha registrácia, stanoviť limit počtu registrovaných účastníkov, z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu alebo upraviť termín jej ukončenia.
 4. Prihlášky k účasti na MMM sú vybavované v poradí, v akom boli k rukám Organizátora doručené.
 5. Každý Účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú disciplínu v rámci Podujatia. Účasť jedného pretekára vo viacerých disciplínach v rámci jedného Podujatia Organizátor nepovolí.

III. Platnosť a akceptovanie prihlášky na MMM

 1. Prihláška, ktorá nie je súčasne doložená platbou pripísanou na účet Organizátora, je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná za neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. Takému Účastníkovi nevzniká žiaden nárok na ponechanie prihlášky v evidencii, ani nárok na štart na MMM, a to ani po zaplatení dlžného štartovného po termíne splatnosti. Všetky rozhodnutia a pokyny sú v takomto prípade iba v kompetencii Organizátora. Po uzatvorení on-line registrácie Organizátor neakceptuje dodatočne zaslané úhrady štartovného.
 2. Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na MMM, a to aj v prípade uhradenia štartovného ak:
  a) Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje.
  b) Účastník bol v minulosti preukázateľne usvedčený z dopingového priestupku a to príslušnou oprávnenou národnou inštitúciou.
  c) Účastník bol už v minulosti pri účasti na MMM diskvalifikovaný.
 3. Každý Účastník MMM musí na prezentácii pred štartom MMM odovzdať podpísanú „Akceptáciu štartu“, ktorú si môže vytlačiť po prihlásení sa na svoj účet pretekára v on-line registrácii, za predpokladu, že má splnené všetky podmienky účasti na MMM. Tlač „Akceptácie štartu“ sprístupní Organizátor až po pridelení štartových čísel účastníkom podujatia.

IV. Neprenosnosť registrácie a štartového čísla

Účasť na MMM je osobné a neprenosné právo, ktoré vzniká splnením všetkých podmienok registrácie Účastníka na MMM. Základným identifikátorom účastníka z hľadiska bezpečnostného, zdravotného a športovo – technického je Organizátorom pridelené jedinečné štartové číslo. Štartové číslo pridelené Účastníkovi MMM je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto článku sa zúčastnené strany vystavujú riziku diskvalifikácie a zákazu štartu v ďalších ročníkoch MMM.

V. Štartovné a iné platby

 1. Platba štartovného
  a) Základné sadzby štartovného na jednotlivé disciplíny MMM vyhlasuje každoročne Organizátor v Propozíciách na podujatie a jeho jednotlivé disciplíny.
  b) Výška štartovného na MMM závisí od zvolenej disciplíny, dátumu registrácie a platby. K štartovnému môžu byť v procese registrácie pripočítané ďalšie položky, ak si Účastník objedná ponúkané doplnkové služby a tovary.
  c) Pri poukázaní inej (rozumej nižšej) sumy ako je predpísaná, pri platbe kartou alebo bankovým prevodom, považuje Organizátor takúto prihlášku za neplatnú a môže ju z ďalšieho procesu registrácie vylúčiť.
  V prípade, ak má byť jedným bankovým prevodom uhrádzaná suma za viacerých účastníkov, musí o tom byť Organizátor upovedomený vopred e-mailom. Takúto hromadnú platbu uhradí Účastník až po súhlase Organizátora.
 2. Platba štartovného je možná nasledujúcimi spôsobmi:
  a) Platobnou kartou. Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
  • Master Card
  • Master Card Electronic
  • VISA
  • VISA Electron
  • Diners Club International
  Takáto platba je súčasťou on-line registrácie. Spôsob a postup platby platobnou kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme.

  b) Bankovým prevodom, na číslo účtu Organizátora:
  Názov účtu: Maratónsky klub
  Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
  Číslo účtu: 41731512 / 0200
  IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
  BIC/SWIFT: SUBASKBX
  Súčasťou platby bankovým prevodom je Variabilný symbol, ktorým je číslo pridelené pri registrácii na MMM na webstránke Organizátora www.kosicemarathon.com, pre účely identifikácie platby.
  c) Platba v hotovosti je možná iba na prezentácii, v mieste preberania štartových čísel pred konaním MMM, ale iba za predpokladu, že na zvolené disciplíny nebudú v tom čase naplnené účastnícke limity.

VI. Zrušenie prihlášky, vrátenie štartovného, zmena disciplíny

 1. Vrátenie štartovného po jeho zaplatení nie je možné.
 2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartovné číslo a nedostaví sa na štart MMM nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku ani iných, s tým súvisiacich platieb.
 3. Registrovaný Účastník, môže požiadať o presun štartovného na nasledujúci ročník MMM a to najneskôr 72 hodín pred štartom MMM listom alebo e-mailom, za týchto podmienok:
  a) V momente podania žiadosti mal Účastník splnené všetky podmienky účasti na MMM v danom roku.
  b) Účastník, ktorému bol umožnený presun štartovného sa musí v nasledujúcom roku opäť riadne zaregistrovať na MMM, a to najneskôr do 30. apríla príslušného roka. Súčasne s registráciou Účastník uhradí tzv. manipulačný poplatok za presun štartovného vo výške 6,00 EUR.
 4. Pokiaľ Účastník nedodrží termín a podmienky presunu, alebo neuhradí manipulačný poplatok, možnosť presunu štartovného automaticky zaniká.
 5. Presun štartovného je možný iba raz a to na ďalší, najbližší ročník MMM. Opakovaný presun už presunutého štartovného nie je možný.
 6. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun štartovného na iného Účastníka, a to najneskôr 72 hodín pre štartom MMM e-mailom. O presun štartovného žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. V prípade presunu štartovného na inú osobu v čase, keď už boli pridelené štartové čísla, uhradí Účastník manipulačný poplatok vo výške 6,- EUR.  V prípade vypredania štartových čísel v ktorejkoľvek disciplíne MMM už presun štartovného na iného Účastníka nie je možný. V tomto prípade je možné uplatniť už iba presun štartovného na ďalší ročník podujatia.
 7. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného na nasledujúci ročník ani presun na iného Účastníka možný.
 8. Presun štartovného na iného Účastníka taktiež nie je možný, ak sú v čase žiadosti vypredané štartové čísla v požadovanej disciplíne.

VII. Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu štartovného („Uvítací balíček“ )

 1. Organizátor každoročne definuje rozsah plnenia, ktoré poskytne účastníkom MMM, ktorí uhradili štartovné. Toto plnenie bude zverejnené na webovej stránke MMM ako „Uvítací balíček“. Organizátor ma právo definovať obmedzený počet, kvalitu alebo iný parameter takéhoto plnenia v závislosti od celkového počtu Účastníkov alebo termínu, v ktorom sa Účastník na MMM zaregistroval. Účastník bude v procese on-line registrácie o takomto prípadnom obmedzení informovaný a bude na jeho rozhodnutí, či sa na MMM za takýchto podmienok prihlási.
 2. Účastníkovi nevzniká nárok na služby alebo plnenia, ktoré sú v rámci MMM poskytované zo strany Organizátora alebo jeho partnerov bezplatne.

VIII. Bezpečnosť účastníkov

 1. MMM sa uskutoční za každého počasia. Organizátor si však vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie MMM v prípade vážneho nebezpečenstva ako je extrémny výkyv v teplote vzduchu, inak nepriaznivé počasie, nebezpečenstvo teroru a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti. V takomto prípade nemá Účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku a ani jeho časti.
 2. Organizačné pokyny k účasti na podujatí oznámi Organizátor Účastníkom podujatia vhodným spôsobom (e-mailom, zverejnením na webstránke Organizátora) pred konaním MMM. Každý Účastník MMM je povinný tieto pokyny a opatrenia z nich vyplývajúce dodržiavať.
 3. Každý Účastník MMM je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny označených členov Organizačného tímu MMM, a Usporiadateľov MMM počas celej doby trvania podujatia.
 4. Používanie akéhokoľvek vybavenia alebo pomôcok z iných športových disciplín a súťaží, ktoré môžu zvýhodňovať Účastníka alebo prekážať iným Účastníkom, či ohrozovať Účastníkov a divákov na zdraví je zakázané. Sem patria napríklad bicykle, odrážadlá, skateboardy a podobne.
 5. Používanie in-line korčulí alebo vozíčkov pre hendikepovaných účastníkov je povolené iba v disciplínach, ktoré sú na to vyložene určené.
 6. Sprevádzanie Účastníkov inými osobami po trati podujatia na bicykloch, so zvieratami alebo na iných prepravných prostriedkoch je zakázané a môže mať za následok diskvalifikáciu takto sprevádzaného Účastníka. Na bicykloch sa môžu po trati pohybovať iba osoby akreditované Organizátorom, za účelom plnenia úloh definovaných Organizátorom.
 7. V prípade preukázateľného nedodržania predpísanej trate danej disciplíny MMM alebo narušenia bezpečnosti Účastníkov alebo divákov je Organizátor oprávnený zakázať Účastníkovi pokračovanie v pretekoch a diskvalifikovať ho.
  Členovia zdravotnej služby MMM, sú oprávnení zakázať Účastníkovi štart alebo pokračovanie v účasti na MMM v prípade, ak ide o ochranu zdravia Účastníka na základe objektívnych zdravotných symptómov.

IX. Vylúčenie zodpovednosti

 1. V prípade, ak je Organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, vojny, terorizmu alebo inej hrozby MMM ešte pred jeho začiatkom ( štartom ) alebo už v priebehu podujatia zrušiť, nevzniká Účastníkom nárok na vrátenie štartovného vzhľadom k tomu, že na strane Organizátora vznikli náklady na prípravu MMM už v čase pred samotným aktom zrušenia MMM. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení takýchto nákladov vrátiť Účastníkom časť štartovného.
 2. Všetci Účastníci MMM štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na podujatí, ani s cestou a pobytom v mieste konania podujatia. Je na zodpovednosti Účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník MMM je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

X. Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy

 • Organizátor MMM spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Osobné údaje Účastníka poskytnuté Organizátorovi v procese registrácie sú využívané Organizátorom za účelom identifikácie Účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby MMM, pre účely spracovania a publikovania štartových a výsledkových listín, merania času, platby štartovného a pre zabezpečenie informačného servisu medzi Organizátorom, jeho partnermi, spoluorganizátormi a Účastníkom.
 • Fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu Účastníka súvisiace s jeho účasťou na MMM sú k dispozícii pre Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo uvedené záznamy archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok.

XI. Záverečné a osobitné ustanovenia
Tieto Základné podmienky nadobúdajú platnosť 1.2.2014 a platia bez časového obmedzenia.
Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Všeobecných podmienok účasti na MMM.