Propozície MMM

 • Vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 sme pre Vás pripravili niekoľko dôležitých informácií týkajúcich sa našich podujatí.
  OPATRENIA COVID-19 NA 97. ROČNÍKU MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU

  ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Pri Jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice; tel: +421 55 6220010, fax: +421 55 6224158
  e-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Medzinárodnom maratóne mieru sa riadi Všeobecnými podmienkami MMM, pravidlami atletických súťaží World Athletics (WA), súťažného poriadku Slovenského atletického zväzu (SAZ) a ustanoveniami týchto Propozícií.
  Účastník MMM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami.

  MIESTO KONANIA

  Košice, Slovenská republika

  DISCIPLÍNY MMM

  Maratón (42,195 km) – 4.10.2020
  U. S. Steel Family Run – Minimaratón (4,2 km) – 3.10.2020

  Preteky v nasledujúcich disciplínach sa v roku 2020 neuskutočnia:
  Polmaratón (21,095 km)
  Štafeta Magna maratón 4x¼ (9-12 km)
  Inline (20 km)
  Handbike (20 km)

  MAJSTROVSTVÁ SR V POLMARATÓNE

  Majstrovstvá SR v polmaratóne sa presúvajú na 6.9.2020 v Bratislave.
  Všetci účastníci, ktorí boli prihlásení na MSR v polmaratóne v rámci MMM v Košiciach budú informovaní o ďalšom postupe e-mailom.

  MAJSTROVSTVÁ SR V MARATÓNE

  V rámci 97. ročníka MMM sa z poverenia Slovenského atletického zväzu uskutočnia v Košiciach Majstrovstvá SR v maratóne jednotlivcov a družstiev mužov a žien, ku ktorým sú vydané osobitné propozície.

  GRAND PRIX 2020 WSS (World Skate Slovakia)/INLINE

  Preteky v disciplíne Inline v rámci 97. ročníka MMM sú súčasťou Grand Prix WSS 2020. K uvedenému podujatiu sú vydané osobitné propozície.

  ŠTART

  Maratón, Polmaratón, Štafeta Magna Maratón 4×1/4, Inline
  4. októbra 2020 (nedeľa)
  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná 1, Košice

  POZOR ZMENA!
  Minimaratón – U. S. Steel Family Run
  3. októbra 2020 (sobota) o 16:00 h.
  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná 1, Košice

  CIEĽ

  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná 1, Košice:
  Pre disciplíny: Maratón, Polmaratón, Štafeta Magna Maratón 4×1/4, Minimaratón – U. S. Steel Family Run

  Moyzesova ul, Košice:
  Pre disciplíny: Inline, Handbike

  REGISTRÁCIA NA MMM

  Pretekári sa na podujatie registrujú vopred On-line.

  ČASOVÝ LIMIT

  6 hodín. Preteky budú ukončené o 15:00 hod.
  Limit pre maratón na méte 33,3 km je 4:45 hod. (obrátka pri hoteli Centrum)

  VEKOVÝ LIMIT

  18 rokov (ročník 2002 a starší) – Maratón, Polmaratón, Handbike
  16 rokov (ročník 2004 a starší) – Štafeta Magna Maratón 4×1/4
  15 rokov (ročník 2005 a starší) – Inline

  Bez vekového obmedzenia – Minimaratón – U. S. Steel Family Run

  Bežci do 12 rokov sa môžu zúčastniť iba Minimaratónu a to iba v doprovode účastníka staršieho ako 18 rokov.
  Účasť detí na Minimaratóne v detských kočiaroch nie je dovolená.
  Účastníci vo veku do 18 rokov, ktorí sa môžu zúčastniť len vybraných disciplín musia mať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu so sebou pri preberaní štartovacieho balíčka. Súhlas zákonného zástupcu je súčasťou Akceptácie štartu

  VEKOVÉ KATEGÓRIE

  Maratón, Polmaratón

  Muži Ženy
  MMH hlavná kategória MŽH hlavná kategória
  MM40 1980 – 1971 MŽ40 1980 – 1971
  MM50 1970 – 1961 MŽ50 1970 – 1961
  MM60 1960 – 1951 MŽ60 1960 – 1951
  MM70 1950 a starší MŽ70 1950 a staršie  

   
  Inline, Handbike – Muži, Ženy, bez vekových kategórií
  Štafeta Magna Maratón 4x¼ – bez vekových kategórií
  Minimaratón – U. S. Steel Family Run – bez vekových kategórií

  ODMENY

  Maratón
  Finančné odmeny získa prvých 10 mužov a 10 žien v absolútnom poradí a prví 3 umiestnení v jednotlivých vekových kategóriách mužov a žien.
  Organizátor osobitne finančne odmení aj prvých 3 mužov a prvé 3 ženy zo Slovenska (pretekárov so slovenským občianstvom).
  Polmaratón
  Finančné odmeny získajú prví 3 muži a 3 ženy v absolútnom poradí a prvý pretekár umiestnený v jednotlivých vekových kategóriách mužov a žien.
  Inline
  Finančné odmeny získajú prví 3 muži a 3 ženy v absolútnom poradí.
  Handbike
  Finančné odmeny získa prvých 6 mužov a 6 žien v absolútnom poradí.
  Štafeta Magna Maratón 4×1/4
  Vecné ceny získavajú prvé tri družstvá v absolútnom poradí.
  Minimaratón
  Vecné ceny získavajú prví 3 muži a 3 ženy v absolútnom poradí.

  Finančné odmeny sú vyplácané za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne traja pretekári.

  MERANIE ČASOV

  Oficiálny čas každého pretekára v disciplínach s čipovým meraním je stanovený od momentu štartovacieho výstrelu po moment prebehnutia cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o tzv. čistom (neoficiálnom) čase.

  ŠTARTOVACIE SEKTORY

  Účastníci MMM v disciplínach Maratón a Polmaratón sú zaradení do štartovacích sektorov podľa naposledy dosiahnutého cieľového času v danej disciplíne alebo podľa objektívne predpokladaného cieľového času. Tento údaj, ako povinný, uvedú pretekári v registračnom formulári.

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov tejto disciplíny. Organizátori súťaže musia zabezpečiť, aby sa zaznamenal čas vyhlásenia výsledkov v každej disciplíne.
  Každý protest prednesie ústne vedúcemu rozhodcovi sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné mu podať protest i cez kanceláriu pretekov.

  Odvolanie sa musí podať jury do 30 minút od:
  a) oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo
  b) oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok nebol zmenený
  Odvolanie musí byť písomné, musí byť podpísané pretekárom alebo funkcionárom, ktorý pretekára zastupuje a musí byť doložené vkladom 10 EUR. Vklad prepadne, ak jury uzná protest za bezpredmetný.

  POISTENIE

  Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Zabezpečenie poistenia akéhokoľvek druhu (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na zodpovednosti účastníka podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a pod. budú prenesené na Účastníka.
  Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  ZDRAVOTNÝ FORMULÁR

  Každému pretekárovi odporúčame vyplniť zdravotný formulár na zadnej strane svojho štartového čísla. Tieto údaje nie sú zbierané ani uschovávané a ostávajú spolu s číslom pretekárovi. Môže ich využiť výlučne iba zdravotná alebo záchranná služba v prípade potreby na zefektívnenie svojho postupu pri ochrane zdravia účastníka MMM.

  ŠTAFETA MAGNA MARATÓN 4×1/4 – DRUŽSTVÁ

  Družstvá štafiet sú štvorčlenné. Každý člen štafety môže bežať len jeden úsek. Bežec štafety s číslom 1 za lomkou beží prvý úsek, atď. Cieľom prebieha iba posledný člen štafety (s číslom 4 za lomkou). Poradie bežcov v štafete sa zadáva počas registrácie a nie je možné ho svojvoľne meniť. Posledné zmeny členov a poradia štafety je možné vykonať osobne na prezentácii v Košiciach.

  TRAŤ A ÚSEKY ŠTAFETY

  Trať štafetového behu je zhodná s traťou MMM. Jednotlivé úseky štafety majú nasledovné dĺžky: 12 km, 9 km, 12 km, 9 km. Každý účastník štafety pobeží jeden z uvedených úsekov. Poradie v štafete si členovia družstva určujú už v procese On-line registrácie. Prípadné zmeny je možné vykonať najneskôr pred vyzdvihnutím štartových čísel na prezentácii.

  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

 • ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE MARATÓN

  Štartovné ako účastnícky poplatok na MMM 2020 je stanovené vo výške 53 EUR.
  Organizátor poskytuje zľavnené štartovné za nasledujúcich podmienok:

  Pri registrácii a úhrade Maratón, Polmaratón Štafeta 4×1/4* Inline Handbike Minimaratón Myslíme na verných Diamantový klub
  Do 31.3. 37 EUR 37 EUR 37 EUR 0 EUR 9 EUR 28 EUR 0 EUR
  Do 31.5. 43 EUR 43 EUR 43 EUR 0 EUR 9 EUR 28 EUR 0 EUR
  Do 31.7. 48 EUR 48 EUR 48 EUR 0 EUR 9 EUR 48 EUR 0 EUR
  Od 1.8. 53 EUR 53 EUR 53 EUR 0 EUR 11 EUR 53 EUR 53 EUR

  *Uvedenú sumu štartovného je potrebné uhradiť za každého člena štafety.
  Pokiaľ dátum prihlásenia a dátum platby nie je zhodný, pre určenie výšky Štartovného je rozhodujúci dátum platby.
   

  DIAMANTOVÝ KLUB

  Členom Diamantového klubu sa stáva každý pretekár, ktorý najmenej 25 krát úspešne dokončil disciplínu Maratón v rámci MMM. Člen Diamantového klubu má nárok na bezplatný štart v ktorejkoľvek disciplíne MMM, pokiaľ sa na ňu riadne zaregistruje do 31.7.
  Viac o Diamantovom klube nájdete tu.

  Zoznam členov Diamantového klubu MMM.

  MYSLÍME NA VERNÝCH

  Do programu Myslíme na verných sú zaradení Účastníci, ktorí úspešne dokončili disciplínu Maratón v rámci MMM minimálne 10 krát. V prípade, ak sa prihlásia na disciplínu Maratón alebo Polmaratón do 31.5., získavajú zľavnené štartovné vo výške stanovenej týmito Propozíciami.
  Všetci pretekári, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do tohto programu sú uvedení v zozname Myslíme na verných.

  MÔJ PRVÝ MARATÓN

  Pre bežcov, ktorí sa rozhodnú prvý krát v Košiciach v rámci MMM absolvovať celú maratónsku vzdialenosť je určený program Môj prvý maratón. Zapojiť sa do neho je možné po označení príslušného zaškrtávacieho políčka v registračnom formulári. Vyžrebovaní účastníci tohto programu získajú bezplatný štart v ľubovoľnej disciplíne MMM 2021. O ďalších benefitoch a výhodách pre účastníkov tohto programu bude Organizátor MMM priebežne informovať viac aj tu.

  ZĽAVA PRE POISTENCOV DÔVERA

  Účastník v disciplíne Maratón a Polmaratón, ktorý je súčasne poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, partnera MMM 2020, môže získať od tohto partnera zľavu na štartovnom vo výške 4 Eurá. Pre Účastníkov disciplíny Minimaratón je táto zľava stanovená vo výške 2 Eurá. Uplatnenie tejto zľavy si účastník vyznačí predpísaným spôsobom v procese on-line registrácie. Počet takto priznaných zliav je limitovaný do vyčerpania príspevku určeného na tieto zľavy.

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V HLAVNÝCH DISCIPLÍNACH?

  (Maratón, Polmaratón, Štafeta 4×1/4, Inline, Handbike)
  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby:

  • Účastnícke tričko s grafikou podujatia
  • Štartové číslo s nevratným čipom (s menom Účastníka ak sa prihlási a zaplatí štartovné do 31.8.)
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Maratónsky magazín
  • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške mobilný kontakt)
  • Meranie času a medzičasov
  • Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí
  • Sprchy a masáže
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Občerstvenie na trati (na každom 5.km)
  • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
  • On-line účastnícky diplom
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka
  • 1x vstup zdarma do fitness v Golem Club pre všetkých, ktorí úspešne dobehli do cieľa MMM 2020*
   *Voľný vstup bude možné si uplatniť na základe pokynov, ktoré pošle organizátor účastníkom e-mailom po skončení podujatia vo fitness centrách Golem Club v Bratislave (Aupark, Centrál, Avion, Bory Mall), v Košiciach, Poprade, Martine a Žiline. Tento benefit sa netýka účastníkov U.S. Steel Family Run.

  V procese on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané Organizátorom a partnermi podujatia.

  Veľkosť trička vyznačí pretekár v prihláške. Vzhľadom na to, že termín objednávania tričiek je v časovom predstihu oproti termínu uzávierky prihlasovania, bude Organizátor vybavovať Účastníkov tričkami v jednotlivých veľkostiach do vyčerpania zásob. Prednostne vybaví tých, ktorí boli prihlásení do 31.7. U neskôr prihlásených Účastníkov príjme Organizátor v maximálnej miere opatrenia pre zabezpečenie požadovanej veľkosti trička. Pre ženy budú zabezpečené tričká dámskeho strihu.

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE U.S.STEEL FAMILY RUN – MINIMARATÓN?

  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby

  • Tričko s grafikou Minimaratónu
  • Štartové číslo
  • Medaila po dobehnutí do cieľa
  • Šatne na prezlečenie
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Cieľový servis
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  V rámci on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na MMM, realizovaná On-line spôsobom nadobúda platnosť zaplatením štartového poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s touto registráciou.

  MOŽNOSTI PLATENIA

   • Platobnou kartou

  Platba kartou je jediným a odporúčaným spôsobom platby počas On-line registrácie Účastníka MMM a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
  Spôsob a postup platby kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme.
  Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
  Master Card
  Master Card Electronic
  VISA
  VISA Electron
  Diners Club International

   • Bankovým prevodom

  Platba bankovým prevodom je možná iba po dohode s Organizátorom. Tento spôsob platby je určený iba právnickým a fyzickým osobám s prideleným identifikačným číslom pre daň (DIČ/IČ DPH), ktorým Organizátor vystaví faktúru za objednané služby a tovary.

   • Platba v hotovosti

  nie je možná, s výnimkou prípadu, keď Organizátor príjme Prihlášku priamo na Prezentácii MMM.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu Štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na Účet pretekára na stránke On-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky.

  ZRUŠENIE ŠTARTU, PRESUN ŠTARTU, ZMENA DISCIPLÍNY

  1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
  2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartové číslo a nedostaví sa tak na štart Podujatia nemá nárok na vrátenie Štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť poskytnúť alebo inak nahradiť objednané služby ani odovzdať alebo inak doručiť materiálne vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.

  Zrušenie štartu
  1. Registrovaný Účastník MMM môže požiadať o presun štartu na nasledujúci ročník Podujatia, elektronicky na webovej stránke Organizátora po prihlásení sa na svoj účet pretekára a to vždy do polnoci utorka v týždni pred daným Podujatím.
  Pre takýto krok musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • V momente žiadosti o presun štartu mal Účastník splnené všetky podmienky účasti na Podujatie v danom roku.
  • Účastník, ktorému bol umožnený presun štartu a túto možnosť chce následne využiť sa musí v nasledujúcom roku opätovne riadne zaregistrovať na jednu z disciplín Podujatia vypísanú pre daný rok v Propozíciách, pričom táto nemusí byť zhodná s pôvodnou disciplínou z roku predchádzajúceho.
  • Takýto Účastník obdrží pred spustením registrácie na ďalší ročník Podujatia registračný kód s pokynmi pre jeho uplatnenie. Po obdržaní pokynov s registračným kódom sa musí Účastník riadne on-line zaregistrovať na Podujatie v termíne stanovenom v týchto pokynoch. Súčasne s takouto opätovnou registráciou uhradí Účastník manipulačný poplatok za presun štartu vo výške 10,- EUR.

  2. Presun štartu na ďalší ročník Podujatia nie je možný v prípade, ak Účastník:

  • je prihlásený na Podujatie v disciplíne Minimaratón
  • je prihlásený na Podujatie prostredníctvom registračného kódu – registračné kódy prideľuje Organizátor na základe osobitných pokynov,
  • napriek zaslanej žiadosti o presun štartu prevzal svoje štartové číslo na daný ročník Podujatia.

  3. Pokiaľ Účastník nedodrží termín a podmienky presunu štartu vrátane úhrady manipulačného poplatku, možnosť presunu štartu automaticky zaniká.
  4. Presun štartu je možný iba raz a to na ďalší, teda najbližší ročník Podujatia. Opakovaný presun už raz presunutého štartu nie je možný.

  Presun práva štartu na iného pretekára
  1. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun práva štartu na iného pretekára e-mailom a to do momentu, kedy Organizátor uzavrie on-line registráciu na Podujatie. Termín tohto aktu nie je pevne stanovený, podlieha rozhodnutiu Organizátora.
  2. O presun práva štartu žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. V prípade takéhoto presunu uhradí nový Účastník manipulačný poplatok vo výške 6,- EUR.
  3. Presunom práva štartu sa na nového Účastníka presúva aj zaplatené Štartovné i všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
  4. Presun štartu na iného pretekára nie je možný v prípade, ak Účastník:
  a) je prihlásený na Podujatie prostredníctvom registračného kódu – registračné kódy prideľuje Organizátor na základe osobitných pokynov,
  b) je prihlásený v rámci Podujatia na Majstrovstvá SR v maratóne, alebo polmaratóne
  c) je členom akéhokoľvek vernostného programu
  d) ak boli účastnícke limity Podujatia alebo Disciplíny naplnené.
  e) už prevzal svoje štartové číslo a „Uvítací balíček“ na Prezentácii Podujatia.

  Zmena disciplíny
  Registrovaný Účastník môže požiadať o zmenu pôvodnej disciplíny, na ktorú bol prihlásený e-mailom doručeným Organizátorovi a to najneskôr do utorka do polnoci pred štartom Podujatia. Schválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.

 • MAPA TRATE MMM 2020

  MAPA TRATE MMM 2020


  mapa_trat MMM

  ► Stiahnuť mapu trate (pdf)

  PROFIL TRATE

  VYSKOVY-PROFIL-TRATE-a-MAPA

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov. Pre porovnanie prevýšenie v Berlíne predstavuje 25,6 m (súčet stúpaní 37 m) a v Bostone 146,3 m (súčet stúpaní 241 m).

  –>