Medzinárodný maratón mieru – 1.10.2023

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Žriedlová 3444/30, P.O.Box F-24, 040 01 Košice-Staré mesto; tel: +421 55 6220010
  E-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com
  a
  Progress Promotion Košice, s r.o.
  Žriedlová 3444/30, 040 01 Košice, tel: +421 55 6228282
  E-mail: progress@progress.sk, Web: www.progress.sk

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Medzinárodnom maratóne mieru sa riadi Všeobecnými podmienkami, pravidlami atletických súťaží World Athletics (WA), súťažného poriadku Slovenského atletického zväzu (SAZ) a ustanoveniami týchto Propozícií.
  Účastník MMM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami.

  TERMÍN KONANIA

  Nedeľa, 1. október 2023

  MIESTO KONANIA

  Košice, Slovenská republika

  SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY MMM

  • Maratón (42,195 km)
  • Polmaratón (21,097 km)
  • Štafeta Magna maratón 4x¼ (42,195 km)
  • Inline (20 km)
  • Handbike (20 km)

   
  MSR v maratóne
  Z poverenia Slovenského atletického zväzu zabezpečuje Maratónsky klub Košice usporiadanie pretekov Majstrovstiev Slovenska v maratóne pre rok 2023, ktoré sa uskutočnia ako súčasť 100. ročníka Medzinárodného maratónu mieru, a ku ktorým sú vydané osobitné Propozície MSR.
   

  ČASOVÝ LIMIT

  Časový limit pre dokončenie disciplíny maratón je 6 hodín. Preteky budú ukončené v čase, ktorý nastane po uplynutí tohto limitu. Pre ostatné disciplíny MMM platí pravidlo, že budú ukončené podľa rozhodnutia uvedeného v Záverečných pokynoch, najneskôr však v rovnakom čase ako Maratón. Účastníci, ktorí sa budú nachádzať na trati po uplynutí tohto limitu znášajú na vlastné nebezpečie všetky riziká s tým spojené.

  VEKOVÝ LIMIT

  Maratón, Polmaratón, Handbike – 18 rokov (ročník 2005 a starší)
  Štafeta Magna Maratón 4×1/4 – 15 rokov* (ročník 2008 a starší)
  Inline – 15 rokov* (ročník 2008 a starší)

  *Účastníci vo veku do 18 rokov sa môžu zúčastniť len vybraných disciplín. Pri preberaní štartového čísla musia odovzdať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu je súčasťou Akceptácie štartu.

  VEKOVÉ KATEGÓRIE

  Okrem vyhodnotenia v absolútnom poradí zostaví organizátor v disciplínach Maratón a Polmaratón výsledky priradením príslušného príznaku aj v týchto vekových kategóriách:
  M40, Z40 (1983 – 1974)
  M50, Z50 (1973 – 1964)
  M60, Z60 (1963 – 1954)
  M70, Z70 (1953 a starší)
  Ostatné disciplíny sú vyhodnocované bez vekových kategórií.

  ODMENY

  Finančné odmeny a vecné ceny získajú Účastníci MMM podľa osobitného rozpisu, ktorý Organizátor zverejní 15 dní pred konaním Podujatia.

  STANOVENIE VÝSLEDKOV

  Oficiálne výsledky v jednotlivých disciplínach MMM po ich overení zverejní Organizátor Podujatia na svojom webovom sídle www.kosicemarathon.com v primeranej lehote po ukončení Podujatia.

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo priebehu súťaže niektorej z disciplín, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov tejto disciplíny. Organizátori súťaže musia zabezpečiť, aby sa zaznamenal čas vyhlásenia výsledkov v každej disciplíne.
  Každý protest prednesie ústne vedúcemu rozhodcovi sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné protest podať a doručiť mu ho prostredníctvom kancelárie pretekov.

  Odvolanie voči rozhodnutiu vo veci protestu sa musí podať jury do 30 minút od:
  a) oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo
  b) oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok nebol zmenený
  Odvolanie musí byť písomné, musí byť podpísané pretekárom alebo funkcionárom, ktorý pretekára zastupuje a musí byť doložené vkladom 10 EUR. Vklad prepadne, ak jury uzná odvolanie za bezpredmetné.

  ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE

  Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Uzatvorenie príslušného poistenia (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na rozhodnutí účastníka podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a pod. budú prenesené na Účastníka.
  Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa Medzinárodného maratónu mieru. Každý Účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe, propozíciách a ostatných podmienkach bez predchádzajúceho oznámenia.

 • SPÔSOB A PODMIENKY REGISTRÁCIE

  Jediným spôsobom Registrácie na Podujatia je registrácia vopred a to vo forme Online registrácie, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora www.kosicemarathon.com. Súčasťou Online registrácie na uvedenej webovej stránke je i platobný systém určený na úhradu účastníckeho poplatku (ďalej len „Štartovné“), pokiaľ je pre dané Podujatie predpísaný.

  Účastníci v disciplínach Maratón, Polmaratón, Inline a Handbike sa registrujú individuálne v rámci svojho účtu pretekára na registration.kosicemarathon.com.

  Družstvo Štafety 4×1/4 maratón registruje vždy jeden z jeho členov. Družstvá štafiet sú štvorčlenné. Každý člen štafety môže bežať len jeden úsek. Trať štafetového behu je zhodná s traťou MMM. Jednotlivé úseky štafety majú nasledovné dĺžky: 12 km, 9 km, 12 km, 9 km. Poradie bežcov v štafete sa zadáva počas registrácie. Zmena tohto poradia je možná iba na základe písomnej žiadosti, ktorej bude vyhovené podľa kapacít a rozhodnutia Organizátora.

  ÚČASTNÍCKY POPLATOK

  Štartovné ako účastnícky poplatok na MMM 2023 je stanovené nasledovne:

  Pri registrácii a úhrade Maratón, Polmaratón Štafeta 4×1/4* Inline Handbike Diamantový klub
  Do 31.1. 45 EUR 40 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR
  Do 31.5. 50 EUR 45 EUR 45 EUR 0 EUR 0 EUR
  Do 31.8. 55 EUR 50 EUR 50 EUR 0 EUR 0 EUR
  Od 1.9. 60 EUR 55 EUR 55 EUR 0 EUR 60 EUR

  *Uvedenú sumu štartovného je potrebné uhradiť za každého člena štafety.
  Pokiaľ dátum prihlásenia a dátum platby nie je zhodný, pre určenie výšky Štartovného je rozhodujúci dátum platby.
   

  ZĽAVA PRE POISTENCOV DÔVERA

  Účastník v disciplíne Maratón a Polmaratón, ktorý je súčasne poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, môže získať od tohto partnera MMM zľavu na štartovnom vo výške 4 Eurá. Uplatnenie tejto zľavy si účastník vyznačí predpísaným spôsobom v procese on-line registrácie. Počet takto priznaných zliav je limitovaný do vyčerpania príspevku určeného na tieto zľavy.

  ČO ZAHŔŇA A NAČO JE POUŽITÉ ŠTARTOVNÉ?

  Účastnícky poplatok vo forme štartovného je primárne využitý na krytie časti nákladov spojených s celkovou prípravou a organizáciou podujatia.

  Okrem toho poskytne organizátor účastníkovi aj nasledovné materiálne vybavenie, služby a benefity:

  • Štartové číslo s čipom (s menom Účastníka ak sa prihlási a zaplatí štartovné do 31.8.)
  • Meranie času a príslušných medzičasov čipovou technológiou
  • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške číslo svojho mobilného telefónu)
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Osobitná zľava na nákup prémiového trička Podujatia
  • Maratónsky magazín
  • Služba úschovne osobných vecí
  • Zdravotná služba na trati a v cieli pretekov
  • Občerstvenie na trati (na každom 5.km)
  • Občerstvenie v cieľovom servise
  • On-line účastnícky diplom
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka
  • Ďalšie služby a benefity budú zverejnené priebežne podľa toho ako budú známe ich detailnejšie špecifikácie

   

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na MMM, realizovaná On-line spôsobom nadobúda platnosť zaplatením štartového poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s touto registráciou.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  SPÔSOB PLATBY

  1. Platobnou kartou online cez GP WebPay
  Akceptované sú nasledujúce platobné karty:

  • Master Card
  • Master Card Electronic
  • VISA
  • VISA Electron
  • Diners Club International

   
  2. Platba registračným kódom

  • Platba pomocou registračného kódu je určená predovšetkým pre partnerov Podujatia a zamestnávateľov, ktorí ponúkajú účasť a štart na Podujatí ako benefit pre svojich zamestnancov alebo pre iné osoby podľa ich rozhodnutia.
  • V prípade platby registračným kódom zostávajú v platnosti všetky záväzky a práva účastníka vyplývajúce z jeho účasti na Podujatí tak, ako sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.
  • Platba registračným kódom nie je prenosná na iného Účastníka a ani na ďalší ročník Podujatia.

   

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu Štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na Účet pretekára na stránke On-line registrácie.
  Organizátor nezodpovedá za nesprávne uvedené údaje v prihláške Účastníka. Tieto budú zverejnené (napr. v štartových a výsledkových listinách) tak, ako ich Účastník uviedol.

  ZRUŠENIE ŠTARTU, PRESUN ŠTARTU, ZMENA DISCIPLÍNY

  Zrušenie Štartu
  1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
  2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartové číslo a nedostaví sa tak na štart Podujatia nemá nárok na vrátenie Štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť poskytnúť alebo inak nahradiť objednané služby ani odovzdať alebo inak doručiť materiálne vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.

  Presun Štartu
  1. Registrovaný Účastník MMM môže požiadať o presun štartu na nasledujúci ročník Podujatia, elektronicky na webovej stránke Organizátora po prihlásení sa na svoj účet pretekára a to vždy najneskôr 96 hodín pred štartom konkrétnej disciplíny daného Podujatia.
  Pre takýto krok musia byť splnené nasledujúce podmienky:
  a) V momente žiadosti o presun štartu mal Účastník splnené všetky podmienky účasti na Podujatie v danom roku.
  b) Účastník, ktorému bol umožnený presun štartu a túto možnosť chce následne využiť sa musí v nasledujúcom roku opätovne riadne zaregistrovať na jednu z disciplín Podujatia vypísanú pre daný rok v Propozíciách, pričom táto nemusí byť zhodná s pôvodnou disciplínou z roku predchádzajúceho.
  c) Takýto Účastník obdrží pred spustením registrácie na ďalší ročník Podujatia registračný kód s pokynmi pre jeho uplatnenie. Po obdržaní pokynov s registračným kódom sa musí Účastník riadne on-line zaregistrovať na Podujatie v termíne stanovenom v týchto pokynoch. Súčasne s takouto opätovnou registráciou uhradí Účastník manipulačný poplatok za presun štartu vo výške 10,- EUR.
  2. Presun štartu na ďalší ročník Podujatia nie je možný v prípade, ak Účastník:
  a) je prihlásený na Podujatie spôsobom, že Štartovné uhradil prostredníctvom Registračného kódu
  b) napriek zaslanej žiadosti o presun štartu prevzal svoje štartové číslo na daný ročník Podujatia,
  3. Pokiaľ Účastník nedodrží termín a podmienky presunu štartu vrátane úhrady manipulačného poplatku, možnosť presunu štartu automaticky zaniká.
  4. Presun štartu je možný iba raz a to na ďalší, teda najbližší ročník Podujatia. Opakovaný presun už raz presunutého štartu nie je možný.

  Presun práva štartu na iného pretekára
  1. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun práva štartu na iného pretekára e-mailom a to do momentu, kedy Organizátor vytvorí štartové listiny a pridelí Účastníkom nemenné štartové čísla. Termín tohto aktu nie je pevne stanovený, podlieha rozhodnutiu Organizátora a nastane dňom, kedy sú takéto štartové listiny zverejnené na webovej stránke Organizátora.
  2. O presun práva štartu žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. V prípade takéhoto presunu uhradí nový Účastník manipulačný poplatok vo výške 8,- EUR.
  3. Presunom práva štartu sa na nového Účastníka presúva zaplatené Štartovné i všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
  4. Presun štartu na iného pretekára nie je možný v prípade, ak Účastník:
  a) je prihlásený na Podujatie spôsobom, že Štartovné uhradil prostredníctvom registračného kódu,
  b) je prihlásený v rámci Podujatia na Majstrovstvá SR v maratóne, alebo polmaratóne,
  c) je členom akéhokoľvek vernostného programu,
  d) ak boli účastnícke limity Podujatia alebo Disciplíny naplnené,
  e) už prevzal svoje štartové číslo, ktoré ho oprávňuje k účasti na Podujatí.

  Zmena disciplíny
  Zmenu disciplíny v prípade, že sa jedná o zmenu z Maratónu na Polmaratón a naopak je možné vykonať po prihlásení sa na účet pretekára a to do termínu pridelenia štartových čísiel a vytvorenia štartových listín. Tento termín stanovuje Organizátor každoročne v závislosti na vnútorných okolnostiach organizácie Podujatia. Akékoľvek zmeny v ostatných disciplínach Podujatia alebo zmenu člena skupinovej disciplíny (napr. štafeta a pod.) nahlási Účastník e-mailom Organizátorovi najneskôr 96 hodín pred štartom danej disciplíny Podujatia. Schválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.

 • POPIS TRATE

  Mestský okruh trate maratónu vychádza z konceptu pôvodnej trate vytvorenej pre IAAF Majstrovstvá sveta v polmaratóne v roku 1997. Je bez výraznejších prevýšení, plne pokrytý asfaltovým povrchom. Trať maratónu tvoria dva okruhy, účastníci Polmaratónu absolvujú jeden okruh. Maratón, ako hlavná disciplína MMM, má pre svoju trať vydaný certifikát World Athletics (WA) a AIMS. Doplnkové disciplíny sa konajú na častiach a úsekoch mestského okruhu a ich súťažné vzdialenosti nepodliehajú potrebe takejto medzinárodnej certifikácie.

  PARAMETRE A VÝHODY TRATE V KOŠICIACH

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria a je v tomto ohľade porovnateľná s traťami, na ktorých sú dosahované každoročne najrýchlejšie časy svetového poradia.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov.

  MAPA TRATE

  ► Mapa Maratón – Google mapy
  ► Mapa Polmaratón – Google mapy
  ► Mapa Inline – Google mapy

  ► Mapa [pdf]


  mapa_trat MMM

  PROFIL TRATE

  VYSKOVY-PROFIL-TRATE-a-MAPA

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov. Pre porovnanie prevýšenie v Berlíne predstavuje 25,6 m (súčet stúpaní 37 m) a v Bostone 146,3 m (súčet stúpaní 241 m).