Velvet Run

VELVET RUN – ŽENSKÝ BEH

Ženský beh dostal svoje „ zamatové“ pomenovanie už pri svojom vzniku v roku v roku 2011. Stal sa tak postupne i akousi súťažnou nadstavbou k dlhodobým aktivitám, skupinovým tréningom a bežeckým kempom programu Women Friendly Marathon. V prvých rokoch ste ho mohli zažiť v košickom lesoparku Anička, neskôr sa presťahoval do centra mesta. Trate dlhé 5 alebo 10 kilometrov sú situované v pešej zóne a priľahlom Mestskom parku.

Viac informácií nájdete aj na webovej stránke VELVETRUN.

Velvet Run

PROPOZÍCIE A PODMIENKY ÚČASTI

ORGANIZÁTOR
Progress Promotion Košice, s r.o.
Žriedlová 3444/30, 04001 Košice; Tel:+421 55 622 82 82
E-mail: progress@progress.sk, Web: www.progress.sk

Maratónsky klub Košice
Žriedlová 3444/30, P.O.Box F-24, 040 01 Košice-Staré mesto; Tel: +421 55 622 00 10
E-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

TERMÍN KONANIA
24. jún 2023

MIESTO KONANIA
Košice, Štart a cieľ pri Urbanovej veži na Hlavnej ulici

DĹŽKA TRATE
5 & 10km
Mapa trate (pdf)

ČASOVÝ PRIEBEH PODUJATIA
14:00 – Registrácia a vydávanie štartových čísel na Hlavnej ulici pri Urbanovej veži
16:30 – Sprievodné programy a doplnkové disciplíny
17:00 – Štart oboch hlavných disciplín Velvet Run 5 km a Velvet Run 10 km
18:00 – Vyhlasovanie víťaziek
19:00 – Záver podujatia

REGISTRÁCIA
Registrácia prebieha online do 21. júna 2023. Účastníčky sa môžu registrovať aj priamo na mieste v deň konania podujatia pri vydávaní štartových čísel od 14:00 avšak len za predpokladu, že organizátor nerozhodne už pred týmto dňom o ukončení registrácie na základe naplnenia stanovených limitov.
CHCEM SA REGISTROVAŤ

DISCIPLÍNY VELVET RUN
Velvet run 5 km
Velvet run 10 km
Pre účastníčky sú pripravené dve trate. Kratšia 5 km je tvorená jedným okruhom so štartom a cieľom pred Urbanovou vežou. 
Trať dlhá 10 km predstavuje dva zhodné 5 km dlhé okruhy.
Obe trate budú riadne vyznačené zábranami, páskou, kužeľmi, navigačnými tabuľami a regulované usporiadateľmi.
Povrch tratí tvorí asfalt a kamenná dlažba.

Mapa trate (pdf)

ŠTARTOVNÉ A SPÔSOB PLATBY
15 EUR pre účastníčky, ktoré sa na podujatie registrovali vopred cez online formulár.
18 EUR pre účastníčky, ktoré sa na podujatie registrujú na mieste až v deň jeho konania.

PODMIENKY ÚČASTI

  1. Za platnú prihlášku na podujatie možno považovať iba tú, ktorá obsahuje všetky povinné údaje, je podaná v určenom termíne a prihlasujúca má zaplatený štartový poplatok.
  2. Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku, vzniknuté účastníčkam a tretím osobám v súvislosti s konaním podujatia.
  3. Zakazuje sa zbavovať sa odpadu na bežeckej trati mimo územia občerstvovacích staníc. Porušenie môže viesť k diskvalifikácii účastníčky.
  4. Klasifikované budú len tie účastníčky, ktoré absolvujú celú trať, vrátane všetkých časových kontrol.
  5. Uhradené štartovné sa nevracia. Účastníčka môže písomne (e-mailom) požiadať o presun štartovného na inú pretekárku, a to najneskôr do 96 hodín pred štartom pretekov.
  6. Štartové čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a neprenosné na inú osobu.
  7. Účastníčka súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa platnej legislatívy ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie podujatia v ďalšom období tak, ako je uvedené v registračnom formulári.
  8. Účastníčka bola oboznámená s časovým harmonogramom pretekov, ktorý je uvedený v propozíciách. Ak sa pretekárka umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia pretekov, stráca nárok na dodatočné odovzdanie ceny.

VEKOVÝ LIMIT
Velvet Run 10 km

Štartovať môžu len účastníčky, ktoré v danom roku dovŕšia 13 rokov (rok narodenia 2010) a staršie.

Velvet Run 5 km
Štartovať môžu účastníčky bez vekového obmedzenia.
Účastníčky vo veku do 12 rokov vrátane (rok narodenia 2011 a mladšie) sa môžu zúčastniť podujatia iba v sprievode účastníčky staršej ako 18 rokov.

Účasť detí v detských kočiaroch nie je povolená.

VEKOVÉ KATEGÓRIE
Okrem vyhodnotenia v absolútnom poradí zostaví organizátor výsledky priradením príslušného príznaku aj v týchto vekových kategóriách.
Velvet Run 5 km
Ž40 (1983 – 1974)
Ž50 (1973 a staršie)

Velvet Run 10 km
Ž40 (1983 – 1974)
Ž50 (1973 a staršie)

ODMENY
Vyhodnotené a odmenené budú prvé tri účastníčky v absolútnom poradí na 5 km, prvé tri účastníčky v absolútnom poradí na 10 km, a víťazky v kategórii Ž40 na 5 km a 10 km. Všetky odmenené pretekárky získajú vecné ceny.

SPÔSOB MERANIA A VÝSLEDKY
Meranie časov, zostavenie štartovej a výsledkovej listiny zabezpečuje spoločnosť ChampionChip pomocou systému MyLaps. Výsledky budú zverejnené na webe podujatia www.velvetrun.sk.

ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE
Organizátor neposkytuje účastníčkam poistenie. Uzatvorenie príslušného poistenia (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na rozhodnutí účastníčok podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a iné škody, ktoré nebudú kryté poistením účastníčky môžu byť na tú účastníčku prenesené.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárok na podujatí. Je na zodpovednosti účastníčky, aby absolvovala pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získala informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny Velvet Run. Každá účastníčka štartuje na Velvet Run na vlastnú zodpovednosť.

PROTESTY
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo priebehu súťaže niektorej z disciplín, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov tejto disciplíny. Organizátori súťaže musia zabezpečiť, aby sa zaznamenal čas vyhlásenia výsledkov v každej disciplíne.
Každý protest prednesie ústne vedúcemu rozhodcovi sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné protest podať a doručiť mu ho prostredníctvom kancelárie pretekov.
Odvolanie voči rozhodnutiu vo veci protestu sa musí podať jury do 30 minút od:
a) oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo
b) oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok nebol zmenený
Odvolanie musí byť písomné, musí byť podpísané pretekárom alebo funkcionárom, ktorý pretekára zastupuje a musí byť doložené vkladom 10 EUR. Vklad prepadne, ak jury uzná odvolanie za bezpredmetné.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto propozície a Záverečné pokyny odosielané účastníčkam pred  Podujatím sú záväzné pre každú registrovanú účastníčku Podujatia.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe, propozíciách a ostatných podmienkach bez predchádzajúceho oznámenia.

 


ORGANIZÁTORISPOLUORGANIZÁTORI


IT GirlsPARTNERI