Bež so srdcom

Aj v tomto roku prinášame všetkým jedinečnú príležitosť zapojiť sa do charitatívneho programu Bež so srdcom v rámci 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ

Do programu Bež so srdcom 2019 sa môžete zapojiť darovaním zvolenej sumy počas on-line registrácie na 96. ročník Medzinárodného maratónu jednému, alebo i všetkým vybraným charitatívnym projektom alebo organizáciám.

AKO VÁM POĎAKUJEME

Darcom, ktorí prejavia svoju veľkorysosť, podporia niektorý z charitatívnych projektov a súčasne sú účastníkmi jednej z hlavných disciplín MMM 2019, vyjadríme našu vďaku umiestnením loga programu Bež so srdcom vo výsledkovej listine a na certifikáte MMM 2019. Okrem toho pripravíme viaceré ďalšie aktivity, ktoré toto dianie dokreslia a podporia.

TENTO ROK PODPORUJEME

Úsmev ako dar
Vincentínum – Krízové centrum pre rodiny s deťmi

Bezpečie a zázemie, ktoré nám poskytuje domov, je jedným zo základných predpokladov stability v našich životoch. Ešte výraznejšie to platí pre rodiny, ktoré už zažili krízu – stratu domova, rozpad rodiny, nezamestnanosť, či chorobu, ktorá ich dostáva do situácie chudoby. Aby sme reagovali na potrebu bezpečia a zázemia pre rodiny v kríze, spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar začala budovať v Košiciach – Šaci centrum Vincentínum, ktoré prináša model tzv. starostlivého bývania (z anglického Caring Housing), umožňujúce rodinám nie len dôstojne bývať, ale aj využívať v prípade potreby sprevádzanie a odbornú pomoc sociálnych pracovníkov, psychológov, či iných odborníkov. Tento model sociálneho nájomného bývania pre rodiny v núdzi má potenciál byť modelovým projektom pre riešenie situácie mnohých rodín na Slovensku a jeho účinnosť potvrdzujú aj skúsenosti zo zahraničia. Po otvorení prvej časti Vincentína s dvoma menšími bytmi v roku 2018 je ďalšou prioritou dokončiť druhú etapu centra a vytvoriť tak bývanie pre ďalšie dve rodiny. Súčasťou druhej etapy je aj úprava priestorov v exteriéri tak, aby bol vytvorený vhodný a bezpečný priestor na hru a šport detí.

OZ Usmej sa na mňa

Jeho členmi sú rodičia, lekári a učitelia, ktorí sa zasadzujú o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti. Učia ich využívať tie schopnosti, ktoré majú a pomáhajú im spoznávať okolitý svet. Organizáciou rôznych športových a kultúrnych podujatí vytvárajú spoločne so svojimi partnermi a podporovateľmi príležitosti, cez ktoré môžu takto postihnuté deti, spoznávať bežné radosti ich zdravých kamarátov. A prečo ten úsmev v názve? Vysvetlenie z úst členov tohto občianskeho združenia je jednoduché a zrozumiteľné „Na ulici denne stretávame ľudí, ktorým život v niečom ubral, ale v niečom inom zase pridal. Niektoré postihy sú viditeľné, niektoré sú však skryté hlboko v srdci človeka. Ak chcete objaviť úsmev na tvári týchto výnimočných detí, usmejte sa na nich!“

Liga proti rakovine

Vznikla v roku 1990 s hlavným cieľom pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym. Denne týmto ľuďom poskytuje služby prostredníctvom vlastných psychosociálnych projektov. Stovky pacientov sa vďaka týmto projektom môžu aspoň sčasti odbremeniť od záťaže na bezplatných relaxačných pobytoch, využiť služby psychológov v 16tich nemocniciach po celom Slovensku, rodičia môžu využiť ubytovacie zariadenie v blízkosti detskej onkológie a byť pri svojich deťoch, pokiaľ sú hospitalizované na oddelení. Medzi ďalšie aktivity patrí poskytovanie finančnej podpory zdravotníckym inštitúciám – či už na nákup prístrojového vybavenia alebo drobných, denne potrebných prístrojov, nevyhnutných na skvalitnenie liečby či života onkologických pacientov, podporovanie výskumu liečby rakoviny, publikovanie vlastných informačných materiálov s užitočnými informáciami pre pacientov, pre zdravú verejnosť a šírenie zdravého životného štýlu medzi rôznymi skupinami obyvateľstva.

AKO BUDE POUŽITÝ DAR

Výška daru bude použitá v celom rozsahu na dobročinný a verejnoprospešný účel. Podporené projekty a organizácie tak získajú 100 % zo sumy darovanej účastníkmi MMM 2019.