Handbike

Hendikepovaní športovci sú neodmysliteľnou súčasťou košického maratónskeho diania už od roku 1990. Historicky prvým víťazom na pôvodne plnej maratónskej vzdialenosti bol Miroslav Klečka z Česka. Dnes je ich trať dlhá 20 km.

 • Nasledovné pokyny si starostlivo prečítajte, pomôžu Vám zorientovať sa v rôznych situáciách v deň konania pretekov.
  Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel atletiky IAAF, súťažného poriadku SAZ a propozícií na rok 2016 vydaných organizátorom.

  PREZENTÁCIA A VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVACIEHO BALÍČKA

  Miesto: AUPARK, nám. Osloboditeľov, Košice
  Termín
  29.9.2017 (piatok) 10:00 – 20:00 h.
  30.9.2017 (sobota) 09:00 – 20:00 h.

  V deň pretekov (1.10.2017) nie je možná prezentácia ani vyzdvihnutie štartovacieho balíčka.

  ŠTART

  1. októbra 2017 (nedeľa)o 8:50 hod., Zóna štartu a cieľa, Hlavná ul. 1

  CIEĽ

  Cieľ pre discilíny Inline a Handbike je na Moyzesovej ul., pri Športovej hale

  TRAŤ

  Trať je čiastočne zhodná s traťou Maratónu (cca do 13,8 km). Potom je vedená po Južnej triede, neskôr sa vracia na trať Maratónu. Zmeny smeru sú vyznačené smerovými tabuľami, zábranami a smerovými páskami. Jednotlivé kilometre sú vyznačené na asfalte a na vertikálnom paneli.
  Cieľový servis Inline a Handbike je umiestnený na Hviezdoslavovej ul.

  ČASOVÝ LIMIT

  6 hodín. Preteky budú ukončené o 15.00 hod. Limit na 33. km – 4,45 hod (obrátka pri hoteli centrum). Pretekár, ktorý nesplní stanovený limit na 33. km je povinný opustiť trať a odovzdať štartové číslo najbližšiemu rozhodcovi.

  DOPRAVA NA ŠTART:

  Doprava účastníkov MMM mestskou hromadnou dopravou je 1.10. (nedeľa) bezplatná, ak sa preukážu svojim štartovým číslom.

  • Kyvadlová autobusová doprava od školského internátu na Medickej ul. na štart MMM od 7:00 – 8:30 hod.
  • Po pr etekoch – kyvadlová autobusová doprava z priestoru šatní Krytá plaváreň ku Školským internátom na Medickej ul.
  • Cestovné poriadky MHD

  ŠATNE

  V Mestskej krytej plavárni (Protifašistických bojovníkov 4). Vstup do šatní bude umožnený v nedeľu od 7:30 h. Pretekár sa pred vstupom preukáže štartovým číslom. Pretekár si vloží svoje oblečenie do igelitového vreca, ktoré označí svojim štartovým číslom a uloží do pridelenej skrinky. Po prekročení kapacity skriniek, personál uloží vrece do vyhradeného priestoru. Cestovnú batožinu nie je možné uložiť v priestoroch šatní. Na požiadanie personál Krytej plavárne uloží cennosti do bezpečnostných skriniek. Organizátor nezodpovedá za zničenie, alebo stratu osobných vecí.

  TOALETY

  V priestoroch šatní na krytej plavárni. Prenosné WC v priestore štartu a cieľa a na trati za občerstvovacími a osviežovacími stanicami na 7,5km, 10km, 15km,17,5 km a 20km. (v prvom aj druhom kole).

  MERANIE ČASOV A ŠTARTOVÉ ČÍSLO

  Časy budú merané špičkovou technológiou MYLAPS BibTag.
  Štartové číslo s integrovaným čipom si pretekári umiestnia viditeľne na hrudi. Každý pretekár musí prejsť kontrolnými bodmi umiestnenými na trati. BEZ ČIPU NEBUDE VÝKON PRETEKÁRA ZMERANÝ.

  Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo môže byť diskvalifikovaný. Štartové čísla sú farebne rozlíšené podľa disciplín.

  ROZCVIČOVANIE

  Rozcvičovanie pretekárov je možné iba na Štúrovej ulici v priestore medzi šatňami (krytá plaváreň) a OD Dargov. Rozcvičovanie na Hlavnej ulici nie je povolené.

  OBČERSTVENIE

  Občerstvovacie stanice: 5,1 km; 10,1 km; 15,1; 20 km maratónskej trate. Medzi dvoma obč. stanicami je vždy umiestnená osviežovacie stanica s vodou. Na obč. staniciach je k dispozícii energetický nápoj – červené plastové fľašky a červené poháre, voda vo fľašiach a v pohároch, banány, citróny, cukor, soľ….
  Prázdne fľaše a poháre odhadzujte mimo trať, inak môže dôjsť k zraneniu za vami bežiacich pretekárov! Inline korčuliarom odporúčame vziať si vlastné občerstvenie na trať. Občerstvenie zo stolov môžu dostať len ak zastanú – NIE ZA JAZDY!

  LEKÁRSKA POMOC:

  Stanoviská lekárskej pomoci sú rozmiestnené v priestoroch štartu a cieľa a ďalej rovnomerne na viacerých miestach trate. Jedno vozidlo rýchlej pomoci sa bude pohybovať po trati.

  Zdravotná karta pretekára:
  Nachádza sa na zadnej strane štartového čísla. Organizátor odporúča pretekárom zdravotnú kartu vyplniť. Údaje z karty slúžia výlučne pre potrebu lekárskej a záchrannej služby počas MMM.

  ZORADENIE PRETEKÁROV NA ŠTARTE – SEKTOR A

  • Prístup do priestoru štartu je možný iba z vyhradených smerov. Sledujte pokyny Organizátorov.
  • Disciplína Inline štartuje na západnej strane (vľavo v smere behu) Hlavnej ul. odmávnutím vlajkou.
  • Disciplína Handbike a Vozičkári štartuje na Východnej strane (vpravo v smere behu) Hlavnej ul.odmávnutím vlajkou.
  • Pretekári sú povinní zaujať svoje miesta v sektore najneskôr do 8:35 h.

   

  CIEĽOVÝ SERVIS

  Cieľový servis pre disciplíny Inline, Handbike a Vozičkári je umiestnený na Hviezdoslavovej ul.

  POZOR! Dôležité upozornenia!

  • 5,1 km a 26,1 km – pred tenisovým areálom v Parku Anička je v dĺžke cca 10 m zúžený profil trate na šírku cca 3,0 m.
  • 13,7 km a 34,8 km – pri odbočke na Holubyho ul. má komunikácia len jeden jazdný pruh šírky 3,5 m

  Žiadame pretekárov, aby v týchto miestach prispôsobili svoj pohyb charakteru trate.

  VŠEOBECNÉ PODMIENKY A UPOZORNENIA

  • Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
  • Inline korčuliari, handbikeri a vozičkári sú povinní mať na hlave prilbu.
  • Každý pretekár je osobne zodpovedný za rozhodnutie o svojej fyzickej pripravenosti a schopnosti absolvovať celú vzdialenosť ním zvolenej disciplíny.
  • Počas pretekov nesmú pretekári z bezpečnostných dôvodov používať prehrávače hudby a mať v ušiach slúchadlá.
  • Doprevádzanie pretekárov trénermi alebo inými osobami po trati na bicykloch (prípadne iným spôsobom) je zakázané a doprovod bude dopravnou políciou a organizátormi vylúčený.
  • Občerstvenie je dovolené v zmysle pravidiel atletických súťaží IAAF prijímať len v priestore občerstvovacích a osviežovacích staníc.
  • Pretekári musia počas celej trate rešpektovať pokyny rozhodcov, traťových komisárov a usporiadateľov.
  • Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný a obaja pretekári nebudú v budúcnosti pripustení na štart MMM.
  • Neuposlúchnutie týchto pokynov môže viesť k diskvalifikácii!

   

  VYHLASOVANIE VÍŤAZOV

  Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční v priestore štartu a cieľa na Hlavnej ul. nasledovne:

  Blok I – pred tribúnou VIP
  09:45 h Minimaratón Muži, Ženy 1.- 3. miesto
  Firemný beh Družstvá 1.- 3. miesto
  Blok II – stupne víťazov
  10:30 h Handbike Muži, Ženy 1. – 3. miesto
  Inline Muži, Ženy 1. – 3. miesto
  Vozičkári Muži, Ženy 1. – 3. miesto
  Polmaratón Muži, Ženy 1. – 3. miesto
  Blok III – HLAVNÝ SLED CEREMONIÁLOV – stupne víťazov
  11:30 h Maratón Muži 1.-3. miesto
  11:45 h Maratón Ženy 1.-3. miesto
  Blok IV – stupne víťazov
  12:00 h Štafeta 4×1/4 Družstvá 1.-3. miesto
  Juniorská štafeta
  Medzinárodné majstrovstvá FS SR Maratón – Muži 1.-3. miesto
  Blok V – stupne víťazov
  13:00 h Maratón M40, M50, M60, M70, Ž40, Ž50, Ž60 1.miesto

   

  VYPLÁCANIE FINANČNÝCH ODMIEN

  Vyplácanie finančných odmien sa uskutoční až po vydaní oficiálnych výsledkov MMM, poukázaním prostriedkov na účet pretekára v banke. Číslo účtu nahlási pretekár e-mailom na Maratónsky klub Košice (info@kosicemarathon.com), najneskôr do 15.10.2017.

  Prajeme Vám príjemný a úspešný maratónsky víkend v Košiciach.

 • ŠTART: 1. októbra 2017 (nedeľa)

  Maratónske centrum, Hlavná ul. 1

  CIEĽ

  Na Moyzesovej ulici.

  ČASOVÝ LIMIT

  6 hodín. Preteky budú ukončené o 15:00 hod.

  VEKOVÝ LIMIT

  18 rokov (ročník 1999 a starší)

  REGISTRÁCIA NA MMM

  Pretekári sa na podujatie registrujú On-line.

  Organizátor má právo, a to aj počas samotnej registrácie, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov, z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu alebo upraviť termín jej ukončenia.
  (viď. Všeobecné podmienky účasti na MMM)

  KATEGÓRIE

  Handbike – Muži, Ženy

  ODMENY

  Finančné odmeny získajú prví šiesti muži a prvé tri ženy, za podmienky, že v danej kategórii odštartujú minimálne traja pretekári.

  MERANIE ČASOV

  Pre meranie časov bude použitá technológia MYLAPS Bib Tag. Oficiálny čas je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Tento čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

  PROTESTY

  Protesty sa podávajú ústne vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, spolu s vkladom 10 €, sa podáva rozhodcovskej komisii (jury) písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

  POISTENIE

  Všetci Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie na toto podujatie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Pri jazdiarni 1, P. O. Box F-24, 043 04 Košice
  tel.: (+421 55) 622 00 10
  fax: (+421 55) 622 41 58
  E-mail: info@kosicemarathon.com
  web: www.kosicemarathon.com

  PRAVIDLÁ

  Na všetkých podujatiach organizovaných Maratónskym klubom Košice sa preteká podľa pravidiel atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanovení týchto Propozícií. Účasť na MMM sa riadi Všeobecnými podmienkami . Preteky prebiehajú s vylúčením verejnej dopravy.

  ĎALŠIE DÔLEŽITE UPOZORNENIA

  • Všetci účastníci MMM sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov!
  • Každý Účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú disciplínu v rámci Podujatia. Účasť jedného pretekára vo viacerých disciplínach v rámci jedného Podujatia Organizátor nepovolí.
  • Štartové číslo pridelené Účastníkovi podujatia je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia sa zúčastnené strany vystavujú riziku diskvalifikácie a zákazu štartu v ďalších ročníkoch MMM.
  • Akýkoľvek doprovod pretekárov na trati (na bicykli, kolobežke, korčuliach, či iným spôsobom) je striktne zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii takto doprevádzaného pretekára. Na trati je povolený iba pohyb vozidiel a cyklistov s povolením a príslušným označením organizátora MMM.
  • Počas pretekov je z bezpečnostných dôvodov zakázané mať na ušiach slúchadlá a používať elektronické prehrávače hudby.
  • Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  Pre viac informácií čítajte Všeobecné podmienky.

 • POPIS TRATE:

  Mestský okruh (mestské časti Staré mesto, Sever a Juh) vychádza z pôvodnej trate vytvorenej pre IAAF Majstrovstvá sveta v polmaratóne v roku 1997. Je bez výraznejších prevýšení, plne pokrytý asfaltovým povrchom. Trať maratónu tvoria dva okruhy, účastníci Polmaratónu absolvujú jeden okruh. Hlavné disciplíny majú pre svoju trať vydaný certifikát IAAF / AIMS. Doplnkové disciplíny sa konajú na úsekoch mestského okruhu a ich vzdialenosti nepotrebujú certifikáciu.

  MAPA TRATE:

  mapa_trat MMM

  PROFIL TRATE:

  VYSKOVY-PROFIL-TRATE-a-MAPA

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov. Pre porovnanie prevýšenie v Berlíne predstavuje 25,6 m (súčet stúpaní 37 m) a v Bostone 146,3 m (súčet stúpaní 241 m).

 • Podporujeme hendikepovaných športovcov:
  Účastníci MMM prihlásení v disciplínach Handbike a Vozičkári získavajú bezplatný štart.

  Termín platby Handbike a Vozičkári
  Do 31.8. 0 EUR
  Po 31.8. 0 EUR

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE HANDBIKE?
  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby

  • Účastnícke tričko s grafikou podujatia
  • Účastnícka taška
  • Štartové číslo s čipom (s menom Účastníka ak sa prihlási a zaplatí štartovné do 31.8.)
  • Bezplatná MHD
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Maratónsky magazín
  • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške mobilný kontakt)
  • Meranie času a medzičasov
  • Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí
  • Sprchy a masáže
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Občerstvenie na trati (na každom 5.km)
  • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
  • On-line účastnícky diplom
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  V procese on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

  Veľkosť trička vyznačí pretekár v prihláške. Vzhľadom na to, že termín objednávania tričiek je v časovom predstihu oproti termínu uzávierky prihlasovania, bude Organizátor vybavovať Účastníkov tričkami v jednotlivých veľkostiach do vyčerpania zásob. Prednostne vybaví tých, ktorí boli prihlásení do 31.7. U neskôr prihlásených Účastníkov príjme Organizátor v maximálnej miere potrebné opatrenia pre zabezpečenie požadovanej veľkosti trička. Pre ženy budú zabezpečené tričká dámskeho strihu.

  MOŽNOSTI PLATBY

  V prípade objednania doplnkového tovaru alebo služieb realizujte platbu nasledovne:

  • Platobnou kartou – on-line, súčasne s registráciou. Platba je ihneď priradená k prihláške.
  • Bankovým prevodom
   Platba bude priradená k prihláške až po kontrole výpisu z banky.

  Údaje pre platbu bankovým prevodom
  Názov účtu: Maratónsky klub
  Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
  Č. účtu: 417 31512 / 0200
  IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
  BIC/SWIFT: SUBASKBX
  Variabilný symbol: 10-miestne číslo, pridelené v procese on-line registrácie, pre účely identifikácie platby.

  V popise platby bankovým prevodom vždy uvádzajte meno Účastníka/kov MMM, za ktorých je štartovné hradené. V prípade úhrady za viacerých Účastníkov zašlite ich menný zoznam e-mailom na (info@kosicemarathon.com), prispejete tak k jednoznačnému spárovaniu platby s jednotlivými registráciami.

  Ak v platbe bankovým prevodom nie je uvedený správny variabilný symbol, identifikácia platby nie je možná a takáto platba nebude priradená k prihláške Účastníka.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu štartovného si môžete skontrolovať po prihlásení na svoj účet pretekára na stránke on-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  ZRUŠENIE PRIHLÁŠKY

  Zrušenie prihlášky sa riadi Všeobecnými podmienkami.