Košice Peace Half Marathon

 • Informácie k podujatiu Košice Peace Half Marathon 2021 pripravujeme.
  Termín a podmienky účasti čoskoro zverejníme.

  ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Pri Jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice; tel: +421 55 6220010, fax: +421 55 6224158
  e-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

  Progress Promotion Košice, s r.o.
  Vrátna 6, 04001 Košice; tel:+421 55 622 82 82
  e-mail: progress@progress.sk, Web: www.progress.sk

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Košice Peace Half Marathon (KHM) sa riadi Všeobecnými podmienkami, pravidlami atletických súťaží World Athletics (WA), súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.
  Účastník Podujatia vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami.

  MIESTO KONANIA

  Košice, Slovenská republika

  DISCIPLÍNY KHM

  • 21,1 km
  • 10 km
  •  5 km

   

  ŠTART


  Zóna Štart / Cieľ, Dolná brána, Hlavná ulica, Košice

  CIEĽ

  Zóna Štart / Cieľ, Dolná brána, Hlavná ulica, Košice

  REGISTRÁCIA NA KHM

  PRIPRAVUJEME.

  ČASOVÝ LIMIT

  3 hodiny. Preteky budú ukončené o 19:00 hod.

  VEKOVÝ LIMIT

  21,1 km – 18 rokov (ročník 2003 a starší)
  10 km – 16 rokov (ročník 2005 a starší)
  5 km – Bez vekového obmedzenia

  Bežci do 12 rokov sa môžu zúčastniť iba disciplíny 5 km, a to iba v sprievode účastníka staršieho ako 18 rokov.
  Účasť detí v detských kočiaroch nie je povolená.
  Účastníci vo veku do 18 rokov, ktorí sa môžu zúčastniť iba vybraných disciplín, musia mať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu so sebou pri preberaní štartového čísla.

  KLASIFIKÁCIA PRETEKÁROV A VEKOVÉ KATEGÓRIE

  Vo vypísaných disciplínach budú pretekári klasifikovaní v absolútnom poradí a vo vekových kategóriách podľa roku narodenia nasledovne:

  Košice Peace Half Marathon – disciplína 21,1 km

  Muži Ženy
  Muži absolútne poradie Ženy absolútne poradie
  MM40 1981 – 1972 MŽ40 1981 – 1972
  MM50 1971 – 1962 MŽ50 1971 – 1962
  MM60 1961 – 1952 MŽ60 1961 – 1952

   
  Košice Peace Half Marathon – disciplína 10 km

  Muži Ženy
  Muži absolútne poradie Ženy absolútne poradie
  MM40 1981 – 1972 MŽ40 1981 – 1971
  MM50 1971 – 1962 MŽ50 1971 – 1962
  MM60 1961 – 1952 MŽ60 1961 – 1952

   
  Košice Peace Half Marathon – disciplína 5 km

  Muži Ženy
  Muži absolútne poradie Ženy absolútne poradie
  MM40 1981 – 1972 MŽ40 1981 – 1972
  MM50 1971 – 1962 MŽ50 1971 – 1962
  MM60 1961 – 1952 MŽ60 1961 – 1952

   

  ODMENY

  Finančné odmeny v každej zo súťažných disciplín získajú prví 3 muži a 3 ženy v absolútnom poradí a prvý pretekár umiestnený v každej vekovej kategórii mužov a žien.

  Každá z uvedených vekových kategórií bude vyhodnotená vydaním riadnych výsledkov v prípade, ak budú na štarte evidovaní minimálne traja pretekári danej vekovej kategórie. Tento postup sa vzťahuje i na nároky účastníkov na odmeny a výhry v danej kategórii.

  MERANIE ČASOV

  Oficiálny čas každého pretekára v disciplínach s čipovým meraním je stanovený od momentu štartovacieho výstrelu po moment prebehnutia cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli.

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov tejto disciplíny. Organizátori súťaže musia zabezpečiť, aby sa zaznamenal čas vyhlásenia výsledkov v každej disciplíne.
  Každý protest prednesie ústne vedúcemu rozhodcovi sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné mu podať protest i cez kanceláriu pretekov.

  Odvolanie sa musí podať jury do 30 minút od:
  a) oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo
  b) oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok nebol zmenený
  Odvolanie musí byť písomné, musí byť podpísané pretekárom alebo funkcionárom, ktorý pretekára zastupuje a musí byť doložené vkladom 10 EUR. Vklad prepadne, ak jury uzná protest za bezpredmetný.

  POISTENIE

  Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Zabezpečenie poistenia akéhokoľvek druhu (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na zodpovednosti účastníka podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a pod. budú prenesené na Účastníka.
  Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny KHM. Každý Účastník štartuje na KHM na vlastnú zodpovednosť.

  Podrobné podmienky účasti na KHM upravujú Všeobecné podmienky organizátora, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

 • ŠTARTOVNÉ KHM

  PRIPRAVUJEME

   

  ČO ZÍSKAVA ÚČASTNÍK ZAPLATENÍM ŠTARTOVÉHO POPLATKU

  Cieľom organizátorov je pripraviť pre bežcov ucelený zážitok spojený s ich účasťou na tomto podujatí, založený na precíznej profesionálnej organizácii jeho jednotlivých súťažných a nesúťažných častí. Štartový poplatok tak bude v prvom rade použitý na čiastočne krytie nákladov spojených s organizáciou podujatia.

  Okrem toho môžu účastníci rátať aj s týmito ďalším benefitmi a plneniami:

  • Štartové číslo s nevratným čipom
  • Elektronické meranie času
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Tričko s grafikou podujatia pre účastníkov v disciplínach 21 km a 10 km
  • Možnosť doobjednať a zakúpiť si tričko v disciplíne 5 km
  • Priestor na uschovanie osobných vecí
  • Občerstvenie na trati a v cieli pretekov
  • Zdravotná služba na trati a v cieli pretekov
  • On-line účastnícky diplom
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  Veľkosť trička vyznačí pretekár v prihláške. Vzhľadom na to, že termín objednávania tričiek je v časovom predstihu oproti termínu uzávierky prihlasovania, bude Organizátor vybavovať Účastníkov tričkami v jednotlivých veľkostiach do vyčerpania zásob. Prednostne vybaví tých, ktorí boli prihlásení do 15.4.2020. U neskôr prihlásených Účastníkov príjme Organizátor v maximálnej miere opatrenia pre zabezpečenie požadovanej veľkosti trička. Pre ženy budú zabezpečené tričká dámskeho strihu.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na KHM, realizovaná On-line spôsobom nadobúda platnosť zaplatením štartového poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s touto registráciou.

  MOŽNOSTI PLATENIA

  Registračný poplatok na Podujatie Košice Peace Half Marathon je možné zaplatiť iba platobnou kartou v procese On-line registrácie.

  • Platobnou kartou

  Platba kartou je jediným a odporúčaným spôsobom platby počas On-line registrácie Účastníka KHM a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
  Spôsob a postup platby kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme.
  Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
  Master Card
  Master Card Electronic
  VISA
  VISA Electron
  Diners Club International

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu Štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na Účet pretekára na stránke On-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  ZRUŠENIE ŠTARTU, PRESUN ŠTARTU, ZMENA DISCIPLÍNY

  1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
  2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartové číslo a nedostaví sa tak na štart Podujatia nemá nárok na vrátenie Štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť poskytnúť alebo inak nahradiť objednané služby ani odovzdať alebo inak doručiť materiálne vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.

  3. V rámci Podujatia Košice Peace Half Marathon nie je možný presun štartu na nasledujúci ročník Podujatia.

  4. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun práva štartu na iného pretekára e-mailom a to do momentu, kým Organizátor nevytvorí štartové listiny a nepridelí Účastníkom nemenné štartové čísla. Termín tohto aktu nie je pevne stanovený, podlieha rozhodnutiu Organizátora a nastane dňom, kedy sú takéto štartové listiny zverejnené na webovej stránke Organizátora. O presun práva štartu žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. V prípade takéhoto presunu uhradí nový Účastník manipulačný poplatok vo výške 6,- EUR.
  5. Presunom práva štartu sa na nového Účastníka presúva aj zaplatené Štartovné i všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
  6. Presun štartu na iného pretekára nie je možný v prípade, ak Účastník:
  a) je prihlásený na Podujatie prostredníctvom registračného kódu – registračné kódy prideľuje Organizátor na základe osobitných pokynov,
  b) je členom akéhokoľvek vernostného programu
  c) ak boli účastnícke limity Podujatia alebo Disciplíny naplnené.
  d) si už prevzal svoje štartové číslo a „Uvítací balíček“ na Prezentácii Podujatia.

  7. Registrovaný Účastník môže požiadať o zmenu pôvodnej disciplíny, na ktorú bol prihlásený e-mailom doručeným Organizátorovi a to najneskôr do utorka do polnoci pred štartom Podujatia. Schválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.

  Podrobné podmienky účasti na KHM upravujú Všeobecné podmienky organizátora.

 • Trať Košice Peace Half Marathon

  Trať je koncipovaná ako dvojokruhová a súčasne tak, aby vyhovovala všetkým trom súťažným disciplínam, teda samotnému polmaratónu i pretekom na 10 km a 5 km.
  Štart a cieľ je umiestený v pešej zóne na Hlavnej ulici v lokalite Dolná brána.
  Prvý okruh hlavnej disciplíny meria desať kilometrov a vedie centrom Košíc po uliciach Hlavná, Hviezdoslavova, Moyzesova, Československej armády, cez Festivalové námestie na Watsonovu ulicu a ďalej na ulicu Boženy Nemcovej, Zimnú, Letnú a cez areál Technickej univerzity opäť na Boženy Nemcovej, Watsonovu, Komenského a nakoniec po Hlavnej ulici do cieľa.
  V druhom kole bežci štartujúci v disciplíne polmaratón absolvujú ten istý okruh, rozšírený o Vrátnu a Alžbetinu ulicu tak, aby bol celý druhý okruh dlhší o 1097 m a v súčte oboch kôl tak bolo dosiahnutých 21,097 km.
  Navrhnutá trať bude predmetom detailného premerania a posúdenia vplyvov na dopravu a je preto potrebné počítať s tým, že môže byť ešte upravená, resp. pozmenená.

  MAPA TRATE

  Mapa trate – 5 km
  Mapa trate – 10 km
  Mapa trate – 21,1 km

  5 KM / PDF 10 KM / PDF 21,1 KM / PDF