Košice Peace Half Marathon – 14.5.2023

 • POKYNY PRE PRETEKÁROV / FINAL INSTRUCTIONS FOR RUNNERS

  Milí športoví priatelia, Dear sport friends!

  Nasledovné pokyny si starostlivo prečítajte, pomôžu Vám zorientovať sa v rôznych situáciách pred a počas podujatia.
  Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel atletiky World Athletics, súťažného poriadku SAZ a propozícií Košice Peace Half Marathon (KPHM) vydaných organizátorom na rok 2023. Počas celého podujatia rešpektujte pokyny organizátorov!

  Please carefully read the following instructions, which will help you become familiar with different situations on the day of the race.
  The race will take place according to the rules of World Athletics, the SAZ competition rules and the Košice Peace Half Marathon (KPHM) propositions issued by the organizer for 2023.
  Follow the Organizers‘ instructions throughout the event!

  POKYNY PRE PRETEKÁROV
  FINAL INSTRUCTIONS FOR RUNNERS
  ODMENY PRE VÍŤAZOV/PRIZES FOR WINNERS

  Prajeme Vám príjemný a úspešný športový víkend v Košiciach.
  We wish you a pleasant and successful Marathon weekend in Košice.

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Žriedlová 3444/30, P.O.Box F-24, 040 01 Košice-Staré mesto; Tel: +421 55 6220010
  E-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

  Progress Promotion Košice, s r.o.
  Žriedlová 3444/30, 04001 Košice; Tel:+421 55 6228282
  E-mail: progress@progress.sk, Web: www.progress.sk

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Košice Peace Half Marathon (KPHM) sa riadi Všeobecnými podmienkami, pravidlami atletických súťaží World Athletics (WA), súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

  Účastník Podujatia vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami.

  BONUSOVÝ KÓD NA KOŠICE PEACE HALF MARATHON

  Registráciou na 100. Medzinárodný maratón mieru získavate osobitný bonus, ktorý vás oprávňuje prihlásiť sa so zľavou 20% v disciplínach Polmaratón alebo Štrťmaratón v rámci podujatia Košice Peace Half Marathon, ktoré sa koná 14. mája 2023. Pre využitie tohto benefitu a otestovanie svojej pripravenosti pred jesenným vrcholom sezóny je potrebné zosúladiť poradie vašich registrácií. V prípade záujmu o tento benefit realizujte ako prvú vašu prihlášku na náš októbrový bežecký sviatok a z registračného systému dostanete automaticky, bez potreby vyžiadania, zmienený zľavový kód, ktorý využijete podľa vlastného rozhodnutia. Pokiaľ ho nebudete môcť využiť osobne, viete ho presunúť na ľubovoľnú osobu podľa vlastného rozhodnutia.

  TERMÍN A MIESTO PODUJATIA

  Nedeľa, 14. mája 2023
  Košice, Slovenská republika

  DISCIPLÍNY KPHM

  • Polmaratón – 21,098 km
  • Štvrťmaratón – 10,549 km
  • Minimaratón – 4,200 km

   

  ČASOVÝ LIMIT

  Časový limit pre dokončenie disciplíny Polmaratón je 3 hodiny. Preteky budú ukončené v čase, ktorý uplynie po vypršaní tohto limitu. Pre ostatné disciplíny KPHM platí pravidlo, že budú ukončené podľa rozhodnutia uvedeného v Záverečných pokynoch, najneskôr však v rovnakom čase ako Polmaratón. Účastníci, ktorí sa budú nachádzať na trati pretekov po uplynutí tohto limitu znášajú všetky riziká s tým spojené na vlastné nebezpečie.

  VEKOVÝ LIMIT

  Polmaratón – 18 rokov (rok narodenia 2005 a starší)
  Štvrťmaratón – 16 rokov (rok narodenia 2007 a starší)
  Minimaratón – Bez vekového obmedzenia

  Účastníci vo veku do 12 rokov sa môžu zúčastniť iba disciplíny Minimaratón a to iba v sprievode účastníka staršieho ako 18 rokov.

  Účastníci vo veku do 18 rokov sa môžu zúčastniť iba vybraných disciplín. Pri preberaní štartového čísla musia odovzdať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu je súčasťou Akceptácie štartu.

  Účasť detí v detských kočiaroch nie je povolená.

  VEKOVÉ KATEGÓRIE

  Okrem vyhodnotenia v absolútnom poradí zostaví organizátor výsledky priradením príslušného príznaku aj v týchto vekových kategóriách.

  Polmaratón, Štvrťmaratón
  M40, Z40 (1983 – 1974)
  M50, Z50 (1973 – 1964)
  M60, Z60 (1963 a starší)

  Minimaratón
  Bez vekových kategórií

  ODMENY

  Finančné odmeny a vecné ceny získajú účastníci KPHM podľa osobitného rozpisu, ktorý nájdete tu:
  ODMENY PRE VÍŤAZOV KPHM 2023
  V prípade, ak pretekár získa v zmysle propozícií nárok na finančnú odmenu, bude mu táto vyplatená do 30 dní po skončení pretekov, a to bankovým prevodom na účet pretekára, ktorého číslo po výzve oznámi organizátorovi.
  Víťazov jednotlivých disciplín a vekových kategórií, ktorí majú v zmysle propozícií nárok na vecnú odmenu, ocení organizátor priamo pri vyhlasovaní víťazov. V prípade ich neúčasti na tomto ceremoniály nemá organizátor povinnosť doručovať vecné ceny pretekárom iným spôsobom.

  STANOVENIE VÝSLEDKOV

  Oficiálne výsledky v jednotlivých disciplínach KPHM po ich overení zverejní Organizátor Podujatia na svojom webovom sídle www.kosicemarathon.com v primeranej lehote po ukončení Podujatia.

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo priebehu súťaže niektorej z disciplín, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov tejto disciplíny. Organizátori súťaže musia zabezpečiť, aby sa zaznamenal čas vyhlásenia výsledkov v každej disciplíne.
  Každý protest prednesie ústne vedúcemu rozhodcovi sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné protest podať a doručiť mu ho prostredníctvom kancelárie pretekov.

  Odvolanie voči rozhodnutiu vo veci protestu sa musí podať jury do 30 minút od:
  a) oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo
  b) oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok nebol zmenený
  Odvolanie musí byť písomné, musí byť podpísané pretekárom alebo funkcionárom, ktorý pretekára zastupuje a musí byť doložené vkladom 10 EUR. Vklad prepadne, ak jury uzná odvolanie za bezpredmetné.

  ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE

  Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Uzatvorenie príslušného poistenia (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na rozhodnutí účastníka podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a iné škody, ktoré nebudú kryté poistením Účastníka môžu byť na tohto Účastníka prenesené.
  Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny KPHM. Každý Účastník štartuje na KPHM na vlastnú zodpovednosť.

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Podrobné podmienky účasti na KPHM upravujú Všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe, propozíciách a ostatných podmienkach bez predchádzajúceho oznámenia.

 • SPÔSOB A PODMIENKY REGISTRÁCIE

  Jediným spôsobom Registrácie na Podujatia je Online Registrácia vopred, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora www.kosicemarathon.com. Súčasťou Online registrácie na uvedenej webovej stránke je i platobný systém určený na úhradu účastníckeho poplatku (ďalej len „Štartovné“), pokiaľ je pre dané Podujatie predpísaný.

  BONUSOVÝ KÓD NA KOŠICE PEACE HALF MARATHON

  Registráciou na 100. Medzinárodný maratón mieru získavate osobitný bonus, ktorý vás oprávňuje prihlásiť sa so zľavou 20% v disciplínach Polmaratón alebo Štrťmaratón v rámci podujatia Košice Peace Half Marathon, ktorý sa koná 14. mája 2023. Pre využitie tohto benefitu a otestovanie svojej pripravenosti pred jesenným vrcholom sezóny je potrebné zosúladiť poradie vašich registrácií. V prípade záujmu o tento benefit realizujte ako prvú vašu prihlášku na náš októbrový bežecký sviatok a z registračného systému dostanete automaticky, bez potreby vyžiadania, zmienený zľavový kód, ktorý využijete podľa vlastného rozhodnutia. Pokiaľ ho nebudete môcť využiť osobne, viete ho presunúť na ľubovoľnú osobu podľa vlastného rozhodnutia.

  ÚČASTNÍCKY POPLATOK

  Pri registrácii a úhrade Polmaratón Štvrťmaratón Minimaratón
  Do 31.3. 22 EUR 22 EUR 10 EUR
  Od 1.4. 26 EUR 26 EUR 12 EUR

   

  ČO ZAHŔŇA A NA ČO JE POUŽITÉ ŠTARTOVNÉ

  Účastnícky poplatok vo forme štartovného je primárne využitý na krytie časti nákladov spojených s celkovou prípravou a organizáciou podujatia.

  Okrem toho poskytne organizátor účastníkovi aj nasledovné materiálne vybavenie, služby a benefity:

  • Štartové číslo s čipom
  • Meranie času a príslušných medzičasov čipovou technológiou
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Služba úschovne osobných vecí
  • Zdravotná služba na trati a v cieli pretekov
  • Občerstvenie na trati
  • Občerstvenie v cieľovom servise
  • Online účastnícky diplom
  • Online výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka
  • Ďalšie služby a benefity budú zverejnené priebežne podľa toho ako budú známe ich detailnejšie špecifikácie.

   

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na KPHM, realizovaná online spôsobom nadobúda platnosť zaplatením štartového poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s touto registráciou.

  SPÔSOB PLATBY

  1. Platobnou kartou online cez GP WebPay
  Akceptované sú nasledujúce platobné karty:

  • Master Card
  • Master Card Electronic
  • VISA
  • VISA Electron
  • Diners Club International

   

  2. Platba registračným kódom

  • Platba pomocou registračného kódu je určená predovšetkým pre partnerov Podujatí a zamestnávateľov, ktorí ponúkajú účasť a štart na jednotlivých Podujatiach ako benefit pre svojich zamestnancov alebo pre iné osoby podľa ich rozhodnutia.
  • V prípade platby registračným kódom zostávajú v platnosti všetky záväzky a práva účastníka vyplývajúce z jeho účasti na Podujatí tak, ako sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.
  • Platba registračným kódom nie je prenosná na iného Účastníka ani na ďalší ročník Podujatia.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu Štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na Účet pretekára na stránke Online registrácie.
  Organizátor nezodpovedá za nesprávne uvedené údaje v prihláške Účastníka. Tieto budú zverejnené (napríklad v štartových a výsledkových listinách) tak, ako ich Účastník uviedol.

  ZRUŠENIE ŠTARTU, PRESUN ŠTARTU, ZMENA DISCIPLÍNY

  Zrušenie Štartu
  1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
  2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartové číslo a nedostaví sa tak na štart Podujatia nemá nárok na vrátenie Štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť poskytnúť alebo inak nahradiť objednané služby ani odovzdať alebo inak doručiť materiálne vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.

  Presun Štartu
  V rámci Podujatia Košice Peace Half Marathon nie je možný presun štartu na nasledujúci ročník Podujatia.

  Presun práva Štartu na iného pretekára
  1. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun práva štartu na iného pretekára e-mailom a to do momentu, kým Organizátor nevytvorí štartové listiny a nepridelí Účastníkom nemenné štartové čísla. Termín tohto aktu nie je pevne stanovený, podlieha rozhodnutiu Organizátora a nastane dňom, kedy sú takéto štartové listiny zverejnené na webovej stránke Organizátora.
  2. O presun práva štartu žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. V prípade takéhoto presunu uhradí nový Účastník manipulačný poplatok vo výške 8,- EUR.
  3. Presunom práva štartu sa na nového Účastníka presúva aj zaplatené Štartovné i všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
  4. Presun štartu na iného pretekára nie je možný v prípade, ak Účastník:
  a) je prihlásený na Podujatie prostredníctvom registračného kódu – registračné kódy prideľuje Organizátor na základe osobitných pokynov
  Toto opatrenie sa netýka zľavového bonusového kódu KPHM tak, ako je stanovený v týchto propozíciách.
  b) je členom akéhokoľvek vernostného programu
  c) ak boli účastnícke limity Podujatia alebo Disciplíny naplnené
  d) prevzal svoje štartové číslo, ktoré ho oprávňuje k účasti na Podujatí.

  Zmena disciplíny
  Zmenu disciplíny z Polmaratón na Štvrťmaratón a naopak je možné vykonať po prihlásení sa na účet pretekára a to do termínu pridelenia štartových čísiel a vytvorenia štartových listín. Tento termín stanovuje Organizátor každoročne v závislosti na vnútorných okolnostiach organizácie Podujatia. Akékoľvek zmeny v ostatných disciplínach Podujatia alebo zmenu člena skupinovej disciplíny (napr. štafeta a pod.) nahlási Účastník e-mailom zaslaným Organizátorovi najneskôr 96 hodín pred štartom danej disciplíny Podujatia. Schválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
  Akékoľvek zmeny týkajúce sa disciplíny Minimaratón nie sú v tomto zmysle možné.

 • Trať je koncipovaná ako dvojokruhová a súčasne tak, aby vyhovovala všetkým trom súťažným disciplínam, teda samotnému Polmaratónu i disciplínam Štvrťmaratón a Minimaratón.

  Štart a cieľ je umiestený v pešej zóne na Hlavnej ulici v lokalite Dolná brána.

  Prvý okruh trate pre disciplíny Polmaratón a Štvrťmaratón meria cca desať kilometrov a vedie centrom Košíc po uliciach Hlavná, Nám. Maratónu mieru, Komenského, Watsonova, B. Nemcovej, areál TUKE, B. Nemcovej, Zimná, návrat na Watsonovu, cez Festivalové námestie na Čsl. armády, pri Radnici na Moyzesovu, cez obrátku na konci Moyzesovej návrat na Hviezdoslavovu, Nám. Maratónu mieru a nakoniec po Hlavnej ulici, kde bežci v disciplíne Štvrťmaratón dobiehajú do cieľa a bežci v disciplíne Polmaratón pokračujú cez obrátku pri Dolnej bráne do druhého kola pretekov.

  Účastníci Minimaratónu štartujú v pešej zóne na Hlavnej ulici v lokalite Dolná brána.
  Bežia po Hlavnej ulici na Nám. Maratónu mieru, Hviezdoslavovu a ďalej na Moyzesovu ulicu. Cez obrátku na úrovni Timonovej ul. sa vracajú cez Moyzesovu na Nám. Maratónu mieru a ďalej bežia po Hlavnej ulici do cieľa pri Dolnej bráne.

  Polmaratón / dĺžka trate 21,098 km
  Štvrťmaratón / dĺžka trate 10,549 km
  Minimaratón / dĺžka trate 4,200 km

  » KPHM – mapa Polmaratón / Štvrťmaratón
  » KPHM – mapa Minimaratón

  » KPHM / animácia mapy trate