Košice Peace Half Marathon – 15.5.2022

 • Podmienky a pravidlá účasti na Košice Peace Half Marathon (ďalej iba KPHM).
  Podrobné podmienky účasti na KPHM upravujú Všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

  ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Hroncova 23/2, P.O.Box F-24, 040 01 Košice; Tel: +421 55 6220010
  E-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

  Progress Promotion Košice, s r.o.
  Žriedlová 3444/30, 04001 Košice; Tel:+421 55 6228282
  E-mail: progress@progress.sk, Web: www.progress.sk

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Košice Peace Half Marathon (KPHM) sa riadi Všeobecnými podmienkami, pravidlami atletických súťaží World Athletics (WA), súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

  Účastník Podujatia vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami.

  TERMÍN A MIESTO PODUJATIA

  Nedeľa, 15. mája 2022
  Košice, Slovenská republika

  ŠTART PODUJATIA

  Košice, Hlavná ulica pri Dolnej bráne
  8:55 h – Minimaratón
  9:00 h – Polmaratón a Štvrťmaratón

  DISCIPLÍNY KPHM

  • Polmaratón – 21,098 km
  • Štvrťmaratón – 10,549 km
  • Minimaratón – 4,200 km

   

  ČASOVÝ LIMIT

  Časový limit Podujatia je 3 hodiny. Preteky budú ukončené po uplynutí tohto limitu. Účastníci KPHM, ktorí sa budú nachádzať na trati po uplynutí tohto limitu znášajú všetky riziká s tým spojené na vlastné nebezpečie.

  VEKOVÝ LIMIT

  Polmaratón – 18 rokov (ročník 2004 a starší)
  Štvrťmaratón – 16 rokov (ročník 2006 a starší)
  Minimaratón – Bez vekového obmedzenia

  Účastníci vo veku do 12 rokov sa môžu zúčastniť iba disciplíny Minimaratón a to iba v sprievode účastníka staršieho ako 18 rokov.

  Účastníci vo veku do 18 rokov sa môžu zúčastniť iba vybraných disciplín. Pri preberaní štartového čísla musia odovzdať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu je súčasťou Akceptácie štartu.

  Účasť detí v detských kočiaroch nie je povolená.

  VEKOVÉ KATEGÓRIE

  Okrem vyhodnotenia v absolútnom poradí zostaví organizátor výsledky priradením príslušného príznaku aj v týchto vekových kategóriách.

  Polmaratón, Štvrťmaratón
  M40, Z40 – nar. 1982 – 1973
  M50, Z50 – 1972 – 1963
  M60, Z60 – 1962 a starší

  Minimaratón
  Bez vekových kategórií

  ODMENY

  Finančné odmeny a vecné ceny získajú účastníci KPHM podľa osobitného rozpisu, ktorý organizátor zverejní 30 dní pred konaním KPHM.
  ODMENY PRE VÍŤAZOV KPHM 2022

  STANOVENIE VÝSLEDKOV

  Oficiálne výsledky v jednotlivých disciplínach KPHM po ich overení zverejní Organizátor Podujatia na svojom webovom sídle www.kosicemarathon.com v primeranej lehote po ukončení Podujatia.

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov tejto disciplíny. Organizátori súťaže musia zabezpečiť, aby sa zaznamenal čas vyhlásenia výsledkov v každej disciplíne.
  Každý protest prednesie ústne vedúcemu rozhodcovi sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné mu podať protest i cez kanceláriu pretekov.

  Odvolanie sa musí podať jury do 30 minút od:
  a) oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo
  b) oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok nebol zmenený
  Odvolanie musí byť písomné, musí byť podpísané pretekárom alebo funkcionárom, ktorý pretekára zastupuje a musí byť doložené vkladom 10 EUR. Vklad prepadne, ak jury uzná protest za bezpredmetný.

  ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE

  Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Uzatvorenie príslušného poistenia (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na rozhodnutí účastníka podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a iné škody, ktoré nebudú kryté poistením Účastníka môžu byť na tohto Účastníka prenesené.
  Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny KPHM. Každý Účastník štartuje na KPHM na vlastnú zodpovednosť.

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Podrobné podmienky účasti na KPHM upravujú Všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe, propozíciách a ostatných podmienkach bez predchádzajúceho oznámenia.

   

 • POKYNY PRE PRETEKÁROV (PDF)
  Nasledovné pokyny si starostlivo prečítajte, pomôžu Vám zorientovať sa v rôznych situáciách
  pred a počas podujatia.
  Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel atletiky World Athletics, súťažného poriadku SAZ a propozícií Košice Peace Half Marathon (KPHM) vydaných organizátorom na rok 2022.
  Počas celého podujatia rešpektujte pokyny Organizátorov!

  PREZENTÁCIA PRETEKÁROV A VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVÝCH ČÍSEL

  MIESTO: Kozlovňa, Hlavná 5, Košice
  13.5.2022 (Piatok) – 16:00 – 19:00 h.
  14.5.2022 (Sobota) – 16:00 – 19:00 h.
  15.5.2022 (Nedeľa) – 07:00 – 08:00 h.
  Vyzdvihnite si svoje čísla v piatok alebo v sobotu. Vyhnete sa možnému zdržaniu pred štartom!

  NA PREZENTÁCIU SI NEZABUDNITE PRINIESŤ:
  • AKCEPTÁCIA ŠTARTU – každý pretekár, ktorý splnil podmienky účasti na podujatí dostane tento dokument na svoju e-mailovú adresu. Nie je potrebné ho tlačiť, stačí umožniť naskenovanie kódu z mobilného telefónu.
  Pretekári mladší ako 18 rokov predložia AKCEPTÁCIU ŠTARTU vytlačenú a podpísanú zákonným zástupcom!
  • OBČIANSKY PREUKAZ ALEBO PAS

  Bez uvedených náležitostí Vám štartové číslo nemôže byť vydané!

  ŠTARTOVÉ ČÍSLO, ČIP A MERANIE ČASOV

  Časy budú merané špičkovou technológiou MYLAPS BibTag. Každý pretekár, ktorý má byť klasifikovaný vo výsledkovej listine musí prebehnúť všetkými kontrolnými bodmi umiestnenými na trati.
  Číslo si pripnite na hruď. Bez neho nebudete vpustený do štartového sektoru.
  Úprava a zásah do štartového čísla sú zakázané. Čip neprehýbajte a neodstraňujte z neho neoprénovú podložku!

  ÚSCHOVŇA

  Najnutnejšie veci si môže účastník uložiť v úschovni, ktorá bude v prevádzke v priestore štartu v čase od 8:00 do 13:00 hod. Vrece na uloženie vecí dostane každý pretekár od obsluhy úschovne.

  ŠTART KOŠICE PEACE HALF MARATHON

  Dostavte sa včas do štartového sektora na Hlavnej ulici v priestore Dolnej brány
  Časy štartov:

  8:55 h. – Minimaratón
  9:00 h. – Polmaratón, Štvrťmaratón

  TRAŤ KOŠICE PEACE HALF MARATHON

  Trať pozostáva z dvoch rovnakých okruhov. Každý kilometer je vyznačený na vertikálnom paneli. Účastníci Polmaratónu absolvujú trať dvakrát, účastníci Štvrťmaratónu raz.
  Trať Minimaratónu nie je zhodná s traťou Polmaratónu.
  Mapy trate jednotlivých disciplín nájdete na konci týchto pokynov a na www.kosicemarathon.com.

  TOALETY

  Prenosné toalety budú k dispozícii v priestore štartu a cieľa a na trati pretekov v priestore občerstvovacích staníc.

  OBČERSTVENIE

  OBČERSTVOVACIE STANICE:
  Zimná ul. (5,2. km a 15,7. km)
  Hlavná ul. (10,6. km)

  PITNÝ REŽIM
  Na občerstvovacích staniciach bude k dispozícii pitná voda. Sledujte vývoj počasia a prispôsobte svoj pitný režim pred pretekmi všeobecným odporúčaniam.

  UPOZORNENIE: Prázdne poháre a fľaše odhadzujte mimo trať, alebo priamo do zberných kontajnerov, ktoré sú za každou občerstvovacou stanicou.
  Neodhadzujte poháre na trať pod nohy! Môže dôjsť k zraneniu za vami bežiacich pretekárov!

  CIEĽOVÉ OBČERSTVENIE
  Každý pretekár dostane občerstvenie v cieľovom servise. Dbajte prosím na potreby všetkých zúčastnených bežcov.

  LEKÁRSKA SLUŽBA

  Na štarte, v cieli, a na Zimnej ulici pri občerstvovacej stanici (5,2. km a 15,7.km).
  V prípade zdravotných problémov na trati obráťte sa na najbližšieho usporiadateľa.

  VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

  Vyhlásenie víťazov a prevzatie ocenení sa uskutoční v priestore štartu a cieľa nasledovne:
  10:30 h. Víťazi disciplín v absolútnom poradí
  11:00 h. Spoločné vyhlásenie víťazov vo vekových kategóriách

  V prípade, ak pretekár získa v zmysle propozícií nárok na finančnú odmenu, bude mu vyplatená do 30 dní po skončení pretekov, a to bankovým prevodom na písomne oznámený účet pretekára.

  UKONČENIE PODUJATIA

  Časový limit pretekov sú 3 hodiny. Preteky budú ukončené o 12.00 hod.
  Pretekár, ktorý nesplní stanovený limit je povinný opustiť trať.

  ĎALŠIE PODMIENKY

  Podrobné podmienky účasti na Košice Peace Half Marathon upravujú Propozície a Všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka podujatia.
  • Všetci pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť.
  • Každý pretekár je osobne zodpovedný za rozhodnutie o svojej fyzickej pripravenosti a schopnosti absolvovať celú vzdialenosť ním zvolenej disciplíny.
  • Sprevádzanie pretekárov trénermi alebo inými osobami po trati na bicykloch (prípadne iným spôsobom) je zakázané a takýto doprovod bude dopravnou políciou a organizátormi z trate vylúčený.
  • Pretekári musia počas celého podujatia rešpektovať pokyny organizátorov, rozhodcov, traťových komisárov a usporiadateľov.
  • Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný a obaja pretekári nebudú v budúcnosti pripustení na štart podujatí zastrešených organizátormi KPHM.
  • Pretekári majú zakázané mať počas pretekov na ušiach slúchadlá a používať počas pretekov prehrávače hudby. Porušenie tohto zákazu dáva organizátorovi právo na diskvalifikáciu pretekára.

  Prajeme Vám príjemný a úspešný športový víkend v Košiciach.

 • SPÔSOB A PODMIENKY REGISTRÁCIE

  Jediným spôsobom Registrácie na Podujatia je Online Registrácia vopred, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora www.kosicemarathon.com. Súčasťou Online registrácie na uvedenej webovej stránke je i platobný systém určený na úhradu účastníckeho poplatku (ďalej len „Štartovné“), pokiaľ je pre dané Podujatie predpísaný.

  ÚČASTNÍCKY POPLATOK

  Pri registrácii a úhrade Polmaratón Štvrťmaratón Minimaratón
  Do 31.3. 20 EUR 20 EUR 8 EUR
  Od 1.4. 24 EUR 24 EUR 10 EUR

   

  ČO ZAHŔŇA A NA ČO JE POUŽITÉ ŠTARTOVNÉ

  Účastnícky poplatok vo forme štartovného je primárne využitý na krytie časti nákladov spojených s celkovou prípravou a organizáciou podujatia.

  V rámci toho poskytuje organizátor účastníkovi tieto, ako aj ďalšie tu nemenované služby a benefity.

  • Štartové číslo s čipom
  • Meranie času a príslušných medzičasov čipovou technológiou
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Služba úschovne osobných vecí
  • Zdravotná služba na trati a v cieli pretekov
  • Občerstvenie na trati
  • Občerstvenie v cieľovom servise
  • Online účastnícky diplom
  • Online výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka
  • Ďalšie služby a benefity budú zverejnené priebežne podľa toho ako budú známe ich detailnejšie špecifikácie.

   

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na KPHM, realizovaná online spôsobom nadobúda platnosť zaplatením štartového poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s touto registráciou.

  SPÔSOB PLATBY

  1. Platobnou kartou online cez GP WebPay
  Akceptované sú nasledujúce platobné karty:

  • Master Card
  • Master Card Electronic
  • VISA
  • VISA Electron
  • Diners Club International

   

  2. Platba registračným kódom

  • Platba pomocou registračného kódu je určená predovšetkým pre partnerov Podujatí a zamestnávateľov, ktorí ponúkajú účasť a štart na jednotlivých Podujatiach ako benefit pre svojich zamestnancov alebo pre iné osoby podľa ich rozhodnutia.
  • V prípade platby registračným kódom zostávajú v platnosti všetky záväzky a práva účastníka vyplývajúce z jeho účasti na Podujatí tak, ako sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.
  • Platba registračným kódom nie je prenosná na iného Účastníka ani na ďalší ročník Podujatia.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu Štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na Účet pretekára na stránke Online registrácie.
  Organizátor nezodpovedá za nesprávne uvedené údaje v prihláške Účastníka. Tieto budú zverejnené (napríklad v štartových a výsledkových listinách) tak, ako ich Účastník uviedol.

  ZRUŠENIE ŠTARTU, PRESUN ŠTARTU, ZMENA DISCIPLÍNY

  Zrušenie Štartu
  1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
  2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartové číslo a nedostaví sa tak na štart Podujatia nemá nárok na vrátenie Štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť poskytnúť alebo inak nahradiť objednané služby ani odovzdať alebo inak doručiť materiálne vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.

  Presun Štartu
  V rámci Podujatia Košice Peace Half Marathon nie je možný presun štartu na nasledujúci ročník Podujatia.

  Presun práva Štartu na iného pretekára
  1. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun práva štartu na iného pretekára e-mailom a to do momentu, kým Organizátor nevytvorí štartové listiny a nepridelí Účastníkom nemenné štartové čísla. Termín tohto aktu nie je pevne stanovený, podlieha rozhodnutiu Organizátora a nastane dňom, kedy sú takéto štartové listiny zverejnené na webovej stránke Organizátora.
  2. O presun práva štartu žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. V prípade takéhoto presunu uhradí nový Účastník manipulačný poplatok vo výške 6,- EUR.
  3. Presunom práva štartu sa na nového Účastníka presúva aj zaplatené Štartovné i všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
  4. Presun štartu na iného pretekára nie je možný v prípade, ak Účastník:
  a) je prihlásený na Podujatie prostredníctvom registračného kódu – registračné kódy prideľuje Organizátor na základe osobitných pokynov
  b) je členom akéhokoľvek vernostného programu
  c) ak boli účastnícke limity Podujatia alebo Disciplíny naplnené
  d) prevzal svoje štartové číslo na Prezentácii Podujatia.

  Zmena disciplíny
  Zmenu disciplíny z Polmaratón na Štvrťmaratón a naopak je možné vykonať po prihlásení sa na účet pretekára a to do termínu pridelenia štartových čísiel a vytvorenia štartových listín. Tento termín stanovuje Organizátor každoročne v závislosti na vnútorných okolnostiach organizácie Podujatia. Akékoľvek zmeny v ostatných disciplínach Podujatia alebo zmenu člena skupinovej disciplíny (napr. štafeta a pod.) nahlási Účastník e-mailom zaslaným Organizátorovi najneskôr 96 hodín pred štartom danej disciplíny Podujatia. Schválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.

 • Trať je koncipovaná ako dvojokruhová a súčasne tak, aby vyhovovala všetkým trom súťažným disciplínam, teda samotnému Polmaratónu i disciplínam Štvrťmaratón a Minimaratón.

  Štart a cieľ je umiestený v pešej zóne na Hlavnej ulici v lokalite Dolná brána.

  Prvý okruh trate pre disciplíny Polmaratón a Štvrťmaratón meria cca desať kilometrov a vedie centrom Košíc po uliciach Hlavná, Nám. Maratónu mieru, Komenského, Watsonova, B. Nemcovej, areál TUKE, B. Nemcovej, Zimná, návrat na Watsonovu, cez Festivalové námestie na Čsl. armády, pri Radnici na Moyzesovu, cez obrátku na konci Moyzesovej návrat na Hviezdoslavovu, Nám. Maratónu mieru a nakoniec po Hlavnej ulici, kde bežci v disciplíne Štvrťmaratón dobiehajú do cieľa a bežci v disciplíne Polmaratón pokračujú cez obrátku pri Dolnej bráne do druhého kola pretekov.

  Účastníci Minimaratónu štartujú v pešej zóne na Hlavnej ulici v lokalite Dolná brána.
  Bežia po Hlavnej ulici na Nám. Maratónu mieru, Hviezdoslavovu a ďalej na Moyzesovu ulicu. Cez obrátku na úrovni Timonovej ul. sa vracajú cez Moyzesovu na Nám. Maratónu mieru a ďalej bežia po Hlavnej ulici do cieľa pri Dolnej bráne.

  Polmaratón / dĺžka trate 21,098 km
  Štvrťmaratón / dĺžka trate 10,549 km
  Minimaratón / dĺžka trate 4,200 km

  » KPHM – mapa Polmaratón / Štvrťmaratón
  » KPHM – mapa Minimaratón

  » KPHM / animácia mapy trate