U.S.Steel Family Run – Minimaratón – 30. 9. 2023

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Žriedlová 3444/30, P.O.Box F-24, 040 01 Košice; tel: +421 55 6220010
  E-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com
  a
  Progress Promotion Košice, s.r.o.
  Žriedlová 3444/30, 040 01 Košice, tel: +421 55 6228282
  E-mail: progress@progress.sk, Web: www.progress.sk

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na pretekoch U.S.Steel Family Run – Minimaratón sa riadi Všeobecnými podmienkami, pravidlami atletických súťaží World Athletics (WA), súťažného poriadku Slovenského atletického zväzu (SAZ) a ustanoveniami týchto Propozícií.
  Účastník pretekov vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami a ostatnými tu citovanými dokumentami.

  TERMÍN A MIESTO PODUJATIA

  Sobota, 30. september 2023 o 16:00 h.
  Košice, Slovenská republika

  SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY

  U.S.Steel Family Run – Minimaratón

  ČASOVÝ LIMIT

  Časový limit pre tieto preteky bude stanovený v záverečných pokynoch podľa konečnej podoby súťaže a preteky budú ukončené po jeho uplynutí.
  Účastníci pretekov, ktorí sa budú nachádzať na trati po uplynutí tohto limitu znášajú všetky riziká s tým spojené na vlastné nebezpečie.

  VEKOVÝ LIMIT

  U.S.Steel Family Run – Minimaratón – Bez vekového obmedzenia**

  Účastníci vo veku do 18 rokov musia pri preberaní štartového čísla odovzdať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu je súčasťou Akceptácie štartu.

  **Účastníci vo veku do 12 rokov (rok nar. 2011 a neskôr) sa môžu zúčastniť týchto pretekov len v sprievode iného riadne zaregistrovaného účastníka staršieho ako 18 rokov.
  Účasť detí v detských kočiaroch nie je povolená.

  VEKOVÉ KATEGÓRIE

  V pretekoch U.S.Steel Family Run – Minimaratón sa výsledky vyhodnocujú iba v absolútnom poradí, bez vekových kategórií.

  ODMENY

  Odmeny vo forme vecných cien získajú prví traja pretekári v kategórii mužov a prvé tri pretekárky v kategórii žien.

  STANOVENIE VÝSLEDKOV

  Oficiálne výsledky pretekov zverejní po ich overení v primeranej lehote Organizátor Podujatia na svojom webovom sídle www.kosicemarathon.com.

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo ktoré sa týkajú priebehu súťaže, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov. Každý protest prednesie ústne vedúcemu rozhodcovi sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné mu podať protest i cez kanceláriu pretekov.

  Odvolanie sa musí podať jury do 30 minút od:
  a) oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo
  b) oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok nebol zmenený.
  Odvolanie musí byť písomné, musí byť podpísané pretekárom alebo funkcionárom, ktorý pretekára zastupuje a musí byť doložené vkladom 10 EUR. Vklad prepadne, ak jury uzná protest za bezpredmetný.

  ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE

  Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Uzatvorenie príslušného poistenia (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na rozhodnutí účastníka podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a pod. budú prenesené na Účastníka.
  Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa pretekoch U.S.Steel Family Run – Minimaratón. Každý Účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Podrobné podmienky účasti na pretekoch U.S.Steel Family Run – Minimaratón upravujú Všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe, propozíciách a ostatných podmienkach bez predchádzajúceho oznámenia.

 • SPÔSOB A PODMIENKY REGISTRÁCIE

  Jediným spôsobom Registrácie na Podujatie je registrácia vopred a to vo forme Online registrácie, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora www.kosicemarathon.com. Súčasťou Online registrácie na uvedenej webovej stránke je i platobný systém určený na úhradu účastníckeho poplatku (ďalej len „Štartovné“), pokiaľ je pre dané Podujatie predpísaný.

  ÚČASTNÍCKY POPLATOK

  Štartovné ako účastnícky poplatok na U.S.Steel Family Run – Minimaratón 2023 je stanovené nasledovne:

  Pri registrácii a úhrade Štartovné
  Do 30.4. 10 EUR
  Do 30.6. 12 EUR
  Od 1.7. 14 EUR

  Pokiaľ dátum prihlásenia a dátum platby nie je zhodný, pre určenie výšky Štartovného je rozhodujúci dátum platby.
   

  ČO ZAHŔŇA A NAČO JE POUŽITÉ ŠTARTOVNÉ?

  Účastnícky poplatok vo forme štartovného je primárne využitý na krytie časti nákladov spojených s celkovou prípravou a organizáciou podujatia.

  V rámci toho poskytuje organizátor účastníkovi tieto, ako aj ďalšie tu nemenované služby a benefity:

  • Štartové číslo s čipom
  • Meranie času čipovou technológiou
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Služba úschovne osobných vecí
  • Zdravotná služba na trati a v cieli pretekov
  • Občerstvenie v cieľovom servise
  • On-line účastnícky diplom
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka
  • Účastníkom, ktorí budú riadne zaregistrovaní najneskôr do 31.8.2023 a ktorí si v prihláške vyplnia príslušné údaje, venuje spoločnosť U.S.Steel Košice prostredníctvom Organizátora pamätné účastnícke tričko. V závislosti na možnostiach dodávateľa bude v primeranej miere prihliadané na zvolenú veľkosť takéhoto trička.

   

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na MMM, realizovaná On-line spôsobom nadobúda platnosť zaplatením štartového poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s touto registráciou.

  MOŽNOSTI PLATENIA

  1. Platobnou kartou online cez GP WebPay
  Akceptované sú nasledujúce platobné karty:

  • Master Card
  • Master Card Electronic
  • VISA
  • VISA Electron
  • Diners Club International

  2. Platba registračným kódom

  • Platba pomocou registračného kódu je určená predovšetkým pre partnerov Podujatí a zamestnávateľov, ktorí ponúkajú účasť a štart na jednotlivých Podujatiach ako benefit pre svojich zamestnancov alebo pre iné osoby podľa ich rozhodnutia.
  • V prípade platby registračným kódom zostávajú v platnosti všetky záväzky a práva účastníka vyplývajúce z jeho účasti na Podujatí tak, ako sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.
  • Platba registračným kódom nie je prenosná na iného Účastníka ani na ďalší ročník Podujatia.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu Štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na Účet pretekára na stránke On-line registrácie.

  Organizátor nezodpovedá za nesprávne uvedené údaje v prihláške Účastníka. Tieto budú zverejnené (napr. v štartových a výsledkových listinách) tak, ako ich Účastník uviedol.

  ZRUŠENIE ŠTARTU, PRESUN ŠTARTU

  Zrušenie Štartu
  1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
  2. Registrovaný Účastník, ktorý si nevyzdvihne svoje štartové číslo a nedostaví sa tak na štart Podujatia nemá nárok na vrátenie Štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť poskytnúť alebo inak nahradiť objednané služby ani odovzdať alebo inak doručiť materiálne vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.

  Presun Štartu
  V disciplíne U.S.Steel Family Run – Minimaratón neumožňuje Organizátor presun Štartu na nasledujúci ročník Podujatia.

  Presun práva štartu na iného pretekára
  1. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun práva štartu na iného pretekára e-mailom a to do momentu, kedy Organizátor vytvorí štartové listiny a pridelí Účastníkom nemenné štartové čísla. Termín tohto aktu nie je pevne stanovený, podlieha rozhodnutiu Organizátora a nastane dňom, kedy sú takéto štartové listiny zverejnené na webovej stránke Organizátora.
  2. O presun práva štartu žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. V prípade takéhoto presunu uhradí nový Účastník manipulačný poplatok vo výške 8,- EUR.
  3. Presunom práva štartu sa na nového Účastníka presúva zaplatené Štartovné i všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti o presun štartu je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
  4. Presun štartu na iného pretekára nie je možný v prípade:
  a) ak je Účastník prihlásený na Podujatie spôsobom, že Štartovné uhradil prostredníctvom registračného kódu,
  c) ak je Účastník členom akéhokoľvek vernostného programu,
  d) ak boli účastnícke limity Podujatia naplnené,
  e) už si už Účastník prevzal svoje štartové číslo.

 • TRAŤ U.S.Steel Family Run – Minimaratón

  Trať pretekov je dlhá 4 km.

  Štart a cieľ Minimaratónu sa nachádza na Hlavnej ulici, medzi OD Dargov a hotelom Doubletree by Hilton.
  Beží sa po západnej strane Hlavnej ulice na obrátku pred križovatkou Hlavná – Bačíkova – Továrenská, návrat po východnej strane Hlavnej ulice s odbočením na Univerzitnú ulicu, ďalej cez Podtatranského a cez most ponad Štefánikovu ulicu do Mestského parku. Po okruhu v Mestskom parku sa bežci dostávajú na Mlynskú ulicu a po odbočení na Hlavnú pokračujú do cieľa.

  ► Mapa Minimaraton – Google mapy
  ► Stiahnuť mapu trate – Minimaraton (pdf)