Košice – Miskolc Ultramarathon 2023

 • ČO JE CIEĽOM PODUJATIA?

  • Pokračovanie medzinárodných pretekov v ultramaratóne, ktoré prvýkrát zorganizoval Maratónsky klub Miskolc v spolupráci s Maratónskym klubom Košice v roku 1999 a ktorých tradícia bola v roku 2019 obnovená.
  • Poskytovanie bežeckých príležitostí pre amatérskych a profesionálnych športovcov v kategóriách jednotlivcov, dvojíc a štafiet.
   Zaradenie podujatia do športového programu Vyšehradskej 4.
  • Rozšírenie okruhu podujatí, ktoré prekračujú maďarsko-slovenskú hranicu.
  • Ďalšie prehlbovanie športového priateľstva medzi maďarskou a slovenskou bežeckou komunitou.
  • Prehĺbenie vzťahov medzi družobnými mestami Košice a Miskolc. Zapojenie ďalších družobných miest Ostrava a Katovice.
  • Rozvoj turizmu, prezentácia kultúrno – historických pamiatok a prírodných krás v oboch krajoch.

   
  ORGANIZÁTOR
  Marathon Club Miskolc (www.maratonclubmiskolc.hu)
  Košice Marathon Club (www.kosicemarathon.com)

  PARTNERI
  Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány / Nadácia Miskolc za zdravú mládež

  GARANTI A PODPOROVATELIA
  Mesto Miskolc, Mesto Košice

  ŠTART
  Miskolc (Maďarsko), Városház tér (Radničné nám.), jednotlivci: 6:00, štafety: 7:00

  CIEĽ
  Košice (Slovensko), Hlavná ulica

  TRAŤ PRETEKOV
  Miskolc – Sajóvámos – Szikszó – Hernádkércs – Abaújszántó – Vizsoly – Gönc – Kéked – Nižná Myšľa – Krásna – Košice
  Trať pretekov vedie najmä po cyklocestách a okresných cestách s nízkou úrovňou premávky, miestami prechádza aj poľnými cestami.
  Dĺžka trate: 117,3 km

  DISCIPLÍNY
  Jednotlivci – ženy a muži
  2-členná štafeta
  Muži
  Ženy (zmiešané štafety sú zaradené do výsledkov kategórie Muži)
  5-členná štafeta
  Mix (3 Muži, 2 Ženy) – ak je v družstve len jedna žena, vyhodnocuje sa štafeta v kategórii Muži
  Ženy
  Muži
  10-členná štafeta
  Mix (6 Mužov, 4 Ženy) – štafety s menej ako 4 ženami sú vyhodnocované v kategórii Muži
  Ženy
  Muži

  VEKOVÝ LIMIT
  1. Jednotlivci: 18 rokov (nar. 2005 a skôr)
  2. 2-členné štafety: 18 rokov (nar. 2005 a skôr)
  3. 5 a 10-členné štafety: 16 rokov (nar. 2007 a skôr, Bežci nar. v rokoch 2006 a 2007 len s písomným súhlasom zákonného zástupcu)

  VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA
  Podmienkou pre vyzdvihnutie štartového čísla je doniesť vyplnený a podpísaný formulár „Vyhlásenie zodpovednosti“! Formulár si môžete stiahnuť tu: www.maratonclubmiskolc.hu (HUN) / www.kosicemarathon.com (SVK)

  Miesto a čas vyzdvihnutia štartového čísla
  ● Piatok, 21. apríla 2023 (14:00 – 18:00) – Miskolc, Kancelária pretekov (Városház tér/Radničné nám.)
  ● Piatok, 21. apríla 2023 (14:00 – 18:00) – Košice, (miesto bude určené dodatočne)
  ● Sobota, 22. apríla 2023 (5:00 – 7:00) – Miskolc, Kancelária pretekov (Városház tér/Radničné nám.)

  MERANIE ČASOV
  Časy budú merané čipovou technológiou.

  ČASOVÝ LIMIT PRETEKOV
  Limit pre jednotlivcov a 2-členné štafety je 15 hodín od momentu štartu.
  Limit pre 5 a 10-členné štafety je 14 hodín od momentu štartu.

  PRAVIDLÁ POHYBU PO CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
  Trať pretekov je vedená po verejných cestách, mostoch, po brehu rieky Hornád, cyklocestách, okresných cestách a poľných cestách. Jazda autom popri bežcoch je z bezpečnostných dôvodov prísne zakázaná! Oficiálny cyklodoprovod pretekárov musí byť označený vestou a môže sa pohybovať výlučne za pretekárom. Vedľa bežca sa môže pohybovať iba výnimočne a iba v nevyhnutnom čase! Bezpečnosť na celej trati pretekov zabezpečujú usporiadatelia, orgány zodpovedné za dohľad nad verejnými priestormi, v spolupráci s policajnými zložkami z Košíc, Miskolca a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy.

  OBČERSTVENIE
  Na trati je 9 odovzdávacích území, na ktorých budú zriadené občerstvovacie stanice. Okrem toho budú na ďalších miestach zriadené osviežovacie stanice s vodou a hroznovým cukrom. Občerstvenie bude zabezpečené aj v cieli podujatia.

  Čo nájdete na občerstvovacích staniciach
  ● Voda
  ● Jontový nápoj
  ● Cola
  ● Banány
  ● Jablká
  ● Pomaranče
  ● Citróny
  ● Domáce pagáče
  ● Miestne drobné pečivo
  ● Slané pečivo
  ● Sladké pečivo
  ● Hroznový cukor
  ● Gumené cukríky
  ● Sušené ovocie

  Odovzdanie špeciálneho občerstvenia
  Bežci môžu využiť vlastné špeciálne občerstvenie, ktoré je potrebné odovzdať organizátorom 22. apríla 2023, v čase od 5:00 do 6:00 v kancelárii pretekov v Miskolci. Občerstvenie musí byť označené štartovým číslom a číslom občerstvovacej stanice.

  CIEĽOVÝ SERVIS
  Bude v prevádzke v sobotu 22.4.2023 od 13:00 do 21:00 h. v Košiciach na Hlavnej ul.

  CENY PRE VÍŤAZOV
  Jednotlivci – ženy
  1.- 6. miesto: medaila + pohár
  1.- 3. miesto: Nákupná poukážka v hodnote 70.000 – 50.000 – 30.000 Ft.
  4.- 6. miesto: vecná cena
  Jednotlivci – muži
  1.- 6. miesto: medaila + pohár
  1.- 3. miesto: Nákupná poukážka v hodnote 70.000 – 50.000 – 30.000 Ft.
  4.- 6. miesto: vecná cena
  2-členné štafety
  Muži (1. – 3. miesto) – medaila, pohár a vecná cena (ak dobehne do cieľa minimálne 6 pretekárov)
  Ženy (1. – 3. miesto) – medaila, pohár a vecná cena (ak dobehne do cieľa minimálne 6 pretekárov)
  5-členné štafety
  Mix (3 muži, 2 ženy): 1. – 3. miesto: medaila, pohár, vecná cena
  Muži: 1. – 3. miesto: medaila, pohár, vecná cena
  Ženy: 1. – 3. miesto: medaila, pohár, vecná cena
  10-členné štafety
  Mix (6 mužov, 4 ženy): 1. – 3. miesto: medaila, pohár, vecná cena
  Muži: 1. – 3. miesto: medaila, pohár, vecná cena
  Ženy: 1. – 3. miesto: medaila, pohár, vecná cena
  Víťazi v disciplínach jednotlivcov aj štafiet získavajú bezplatný štart na podujatí Ultramaratón Košice Miskolc v roku 2024.
  Dream Team:
  Členmi tohto tímu sa stanú najrýchlejší pretekári z jednotlivých disciplín.
  Títo pretekári získavajú mimoriadnu cenu a po ukončení pretekov budú vyhlásení na pódiu ako členovia Kosice – Miskolc Ultramarathon Dream Team.

  Maratónsky klub Košice okrem toho udelí osobitné ocenenie pre najlepšieho pretekára a pretekárku zo Slovenska v súťaži jednotlivcov.

  ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE
  Pretekárov sprevádza na trati zdravotný tím so sanitnými vozidlami a motorkami. Telefónne číslo na zdravotný tím bude zverejnené na štartovom čísle a v programovom bulletine. Ak ktorýkoľvek člen zdravotného tímu usúdi, že pretekár nie je spôsobilý pokračovať v pretekoch, môže takémuto pretekárovi odobrať štartové číslo a zabrániť mu pokračovať v pretekoch.

  PRESUNY PRETEKÁROV
  Presun pretekárov na odovzdávacie územia si zabezpečujú samotné družstvá. Sprievodné vozidlá nesmú pretekárov sprevádzať na trati pretekov!
  Pretekárov sprevádza uzatváracie vozidlo pretekov. Po uplynutí časového limitu postupne uzatvára jednotlivé odovzdávacie územia. Po uzatvorení úseku je ukončená činnosť bezpečnostných zložiek na danom úseku trate. Presné časy uzatvárania úsekov budú zverejnené v programovom bulletine.

  ODOVZDÁVKA ŠTAFETY
  Odovzdávka štafety je možná iba vo vyhradenom odovzdávacom území! Odovzdávka sa uskutočňuje odovzdaním čipu podľa predpísaných pravidiel.

  PRAVIDLÁ PRETEKOV
  Účastník V. Ultramaratónu Košice – Miskolc sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a ustanovenia uvedené v týchto Propozíciach.
  Účastník V. Ultramaratónu Košice – Miskolc vyhlasuje, že je zdravotne ako fyzicky, tak aj mentálne spôsobilý zúčastniť sa pretekov vo vybranej disciplíne a pretekov sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné zhoršenie zdravotného stavu účastníka pretekov.
  Účastník pretekov berie na vedomie, že počas podujatia sú zhotovované fotografie, video a zvukové záznamy a súhlasí, aby organizátor tieto záznamy uchovával a mohol ich použiť v prostriedkoch masovej komunikácie.
  Pri preberaní štartového čísla je pretekár povinný odovzdať vyplnený a podpísaný formulár „Vylúčenie zodpovednosti“. Vyhlásenie podpisujú jednotlivci aj členovia štafiet. Po podpísaní a odovzdaní uvedeného vyhlásenia už štafetové družstvá nemôžu meniť členov ani poradie štafety. Pri preberaní štartového čísla sa pretekár preukazuje občianskym preukazom alebo pasom, príp. splnomocnením, ktoré musia podpísať dvaja svedkovia.
  Trať pretekov je vyznačená tabuľami, šípkami, páskami a farebnými značkami. Sledovanie trate je na zodpovednosti samotného pretekára. Na trati pomáhajú pretekárovi organizační pracovníci, usporiadatelia a policajti. Pretekár je povinný na trati dodržiavať pokyny usporiadateľov.
  Bežcov v čele pretekov môže z dôvodu presného merania času sledovať doprovod. V prípade poruchy systému merania časov zapíše tento doprovod manuálne časy na jednotlivých bodoch trate ako aj prípadné straty časov na železničných priecestiach.
  Štartové číslo má pretekár viditeľne umiestnené na hrudi. Ak pretekár štartové číslo prehne, prekryje, nemá ho viditeľné počas pretekov, môže byť z pretekov vylúčený.
  Vylúčený z pretekov môže byť aj pretekár, ktorý nedodrží organizátorom predpísanú trať, alebo v prihláške, či v dokumente Vyhlásenie o zodpovednosti uvedie nepravdivé, alebo neúplné údaje.
  Účastník je povinný dodržať na železničných priecestiach pokyny zodpovedného personálu. Ak svieti na semafore červená, prechod cez železničné priecestie je zakázaný a životu nebezpečný. Pretekár, ktorý toto nariadenie poruší môže byť z pretekov vylúčený!
  Účastník berie na vedomie, že Organizátor zabezpečuje na každom odovzdávacom území občerstvovacie stanice. Akýkoľvek odpad môže pretekár vyhodiť iba na odovzdávacom území. Odhadzovanie odpadu na trati je zakázané. Pretekár, ktorý toto nariadenie poruší môže byť vylúčený z pretekov!
  Pretekári musia dodržať pravidlo, že výmena člena štafety je možná iba na odovzdávacích územiach, kde je zároveň aj meraný čas.
  Je zakázané zúčastniť sa pretekov bez štartového čísla, na korčuliach, so psom alebo iným zvieraťom. Účastník berie na vedomie, že v prípade porušenia týchto pravidiel môže byť z pretekov vylúčený!
  Akákoľvek marketingová alebo reklamná činnosť počas pretekov na samotnej trati alebo na odovzdávacích územiach je možná iba na základe písomného súhlasu Organizátorov!
  Organizátor nepreberá zodpovednosť za cennosti ponechané v sprievodných vozidlách a na miestach ubytovania.
  Účastník berie na vedomie, že štartovný poplatok neobsahuje poistenie. Každý účastník si musí poistenie podľa vlastného uváženia zabezpečiť sám.
  Pretekár môže byť členom iba jedného družstva. Účastník v pretekoch jednotlivcov sa nemôže zároveň zúčastniť pretekov ako člen štafetového družstva.
  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu, miesta, času, trate konania pretekov.

  VIS MAIOR
  Účastník berie na vedomie, že ak sú preteky ovplyvnené neodvrátiteľnou vonkajšou príčinou (vyššou mocou), najmä, nie však výlučne, poveternostnými vplyvmi, prírodnými katastrofami, štrajkmi, blokádami, chýbajúcim povolením na úseku trate, alebo inými nepredvídanými, extrémnymi alebo neplánovanými udalosťami, pre ktoré preteky nie je možné usporiadať, určí Organizátor náhradný termín podujatia, o ktorom bude oficiálne informovať. Štartovné sa v takom prípade nevracia.

  ZRUŠENIE PRETEKOV
  Účastník berie na vedomie, že ak sa podujatie nepodarí zorganizovať ani v náhradnom termíne, Organizátor vyhlási zrušenie pretekov. Štartovné bude vrátené účastníkom za nasledovných podmienok.
  1. Časť poplatku vo výške 78% štartovného bude vrátená do 14 dní od vzniku nároku na vrátenie tohto poplatku.
  2. Časť poplatku vo výške 22% štartovného bude vrátená do 120 dní od vzniku nároku na vrátenie tohto poplatku.

  V prípade nepriaznivého počasia môže Organizátor kedykoľvek preteky dočasne prerušiť alebo ukončiť a neskôr obnoviť. Organizátor zabezpečí informovanie Účastníkov počas pretekov cez verejné médiá, alebo na www.maratonclubmiskolc.hu a www.kosicemarathon.com.

 • REGISTRÁCIA NA PODUJATIE
  Registrácia na podujatie je možná iba vopred a to formou Online registrácie, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora:
  www.maratonclubmiskolc.hu – v maďarskom jazyku
  www.kosicemarathon.com – v slovenskom jazyku

  Odporúčanie:
  Organizátori odporúčajú aby sa bežci zo Slovenska registrovali a uhrádzali štartovné prostredníctvom stránky www.kosicemarathon.com a bežci z Maďarska prostredníctvom stránky www.maratonclubmiskolc.hu

  Bežci z tretích krajín sa môžu registrovať a hradiť štartovné podľa vlastného rozhodnutia.

  PRIHLASOVANIE NA MIESTE NIE JE MOŽNÉ!

  ŠTARTOVNÉ
  Jednotlivci:
  ● do 5. 3. 2023 » 54,00 €
  ● do 9. 4. 2023 » 74,00 €
  2-členná štafeta:
  ● do 5. 3. 2023 » 98,00 €
  ● do 9. 4. 2023 » 122,00 €
  5-členná štafeta:
  ● do 5. 3. 2023 » 172,00 €/štafeta
  ● do 9. 4. 2023 » 197,00 €/štafeta
  10-členná štafeta:
  ● do 5. 3. 2023 » 270,00 €/štafeta
  ● do 9. 4. 2023 » 295,00 €/štafeta

  Prihlášky, ktoré nie sú uhradené do 16. apríla 2023 budú zrušené!

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ
  ● Špeciálne funkčné tričko s logom podujatia
  ● Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  ● Meranie času čipovou technológiou
  ● Štartové číslo s menom
  ● Programový bulletin s mapou trate
  ● Občerstvenie na odovzdávacích územiach
  ● Pasta Party, alebo cieľový balíček v Košiciach
  ● Zdravotná služba počas pretekov
  ● Zdravotná služba v cieli pretekov
  ● Vyznačenie trate
  ● Fotky z podujatia na stiahnutie zdarma

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO
  Účastníci, ktorí sa registrujú na stránke www.kosicemarathon.com hradia štartovné
  platobnou kartou v zmysle inštrukcií počas on-line registrácie.

  Účastníci, ktorí sa registrujú na stránke www.maratonclubmiskolc.hu hradia štartovné na účet Nadácie Miskolc za zdravú mládež
  V rámci tejto registrácie je možnosť platiť aj kartou alebo cez PayPal!
  Údaje pre platbu prevodom:
  Banka: Takarék Bank
  Názov účtu: Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány
  Číslo účtu: 55100186-12004939
  IBAN: HU95551001861200493900000000
  SWIFT kód: TAKBHUHB

  Zrušenie registrácie, alebo presun na inú osobu je možné vykonať iba do polnoci 15.3.2023, písomnou žiadosťou na mate.brogli@maratonclubmiskolc.hu, alebo na info@kosicemarathon.com. V takomto prípade Organizátor vráti pretekárovi 75% zo zaplatenej sumy štartovného.

  REGISTRÁCIA ŠTAFIET
  Celú štafetu registruje vždy jeden z jej členov pod svojim účtom pretekára.
  V úvode registrácie je potrebné zadať názov štafety.
  Následne pomocou tlačidla „PRIDAŤ PRETEKÁRA“, postupne registruje predpísaný počet členov štafety.
  Pre registráciu každého člena štafety sú potrebné nasledovné údaje: e-mail, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, mobil, klub, poradie v štafete.

 • TRAŤ PRETEKOV
  Miskolc – Sajóvámos – Szikszó – Hernádkércs – Abaújszántó – Vizsoly – Gönc – Kéked – Nižná Myšľa – Krásna – Košice
  Trať pretekov vedie najmä po cyklocestách a okresných cestách s nízkou úrovňou premávky, miestami prechádza aj poľnými cestami.

  DĹŽKA TRATE
  Celková dĺžka trate je 117,3 km.

  NÁHĽAD TRATE
  Tu si pozrite MAPU TRATE.

  PRIEBEH TRATE PODĽA DISCIPLÍN
  ŠTART: Miskolc (Maďarsko), Városház tér
  Jednotlivci a 2-členné štafety: 6:00 h.
  5-členné štafety a 10-členné štafety: 7:00 h.

  Jednotlivci: 6:00 h.

    Štart/Cieľ Dĺžka úseku Celková vzdialenosť GPS koordináty
  0 Miskolc, Városház tér (Radničné nám.) 0 km 0 km N48.10347 E20.77844
  1 Cieľ: Košice, Hlavná ulica 117,3 km 117,3 km N48.71886 E21.25923

   
  2-členná štafeta: 6:00 h.

    Štart/Cieľ Dĺžka úseku Celková vzdialenosť GPS koordináty
  0 Miskolc, Városház tér (Radničné nám.) 0 km 0 km N48.10347 E20.77844
  1 Vizsoly, Biblia Múzeum 63,4 km 63,4 km N48.38416 E21.21625
  2 Cieľ: Košice, Hlavná ulica 53,9 km 117,3 km N48.71886 E21.25923

   
  5-členná štafeta: 7:00 h.

    Štart/Cieľ/Odovzdávka Dĺžka úseku Celková vzdialenosť GPS koordináty
  0 Miskolc, Városház tér (Radničné nám.) 0 km 0 km N48.10347 E20.77844
  1 Szikszó, Szentháromság templom/Kostol sv. trojice 23,7 km 23,7 km N48.20211 E20.92624
  2 Abaújszántó, Polgármesteri Hivatal / Radnica 26,4 km 50,1 km N48.27505 E21.18559
  3 Gönc belterület / centrum 25,5 km 75,6 km N48.47201 E21.27747
  4 Nižná Myšľa, Široká 24,5 km 100,1 km N48.62733 E21.35812
  5 Cieľ: Košice, Hlavná ulica 17,2 km 117,3 km N48.71886 E21.25923

   
  10-členná štafeta: 7:00 h.

    Štart/Cieľ/Odovzdávka Dĺžka úseku Celková vzdialenosť GPS koordináty
  0 Miskolc, Városház tér (Radničné nám.) 0 km 0 km N48.10347 E20.77844
  1 Sajóvámos, Ady E. utca, sarok / na rohu ul. Ady E. 13,7 km 13,7 km N48.18251 E20.83264
  2 Szikszó, Szentháromság templom/Kostol sv. trojice 10,0 km 23,7 km N48.20211 E20.92624
  3 Hernádkércs, Községháza / Obecný úrad 13,6 km 37,3 km N48.24279 E21.04972
  4 Abaújszántó, Polgármesteri Hivatal / Radnica 12,8 km 50,1 km N48.27505 E21.18559
  5 Vizsoly, Biblia Múzeum 13,3 km 63,4 km N48.38416 E21.21625
  6 Gönc belterület / centrum 12,2 km 75,6 km N48.47201 E21.27747
  7 Kéked, Fő út, ráforduló / Hlavná ul. 12,5 km 88,1 km N48.54579 E21.34576
  8 Nižná Myšľa, Široká 12,0 km 100,1 km N48.62733 E21.35812
  9 Košice, Sídlisko Krásna, Golianova ul. 7,7 km 107,8 km N48.67274 E21.30949
  10 Cieľ: Košice, Hlavná ulica 9,5 km 117,3 km N48.71886 E21.25923