Polmaratón Košice – Seňa

Za temer 90 rokov existencie bol maratón v Košiciach spájaný s viacerými traťami, z ktorých najviac pamätá tá z Košíc do Sene a späť, keďže po prvý krát ju bežci okúsili už v roku 1926. Bola príslovečná svojou rovinatosťou, nalinkovaná do prihraničnej obce Seňa. Mnohým prirástla k srdcu.

Tu niekde treba hľadať dôvody jej znovuzrodenia, i keď teraz v podobe polmaratónu, ktorý organizujeme od roku 2003, vždy na začiatku leta so štartom v centre Košíc a cieľom v slávnostne odetej Seni. Pre mnohých je tento polmaratón akýmsi štartom do cielenej tréningovej prípravy pred jesenným maratónom.

 • PREZENTÁCIA

  Archeologické múzeum Dolná brána, Hlavná ul.
  PIATOK, 22.6.2018 – 16:00 – 19:00 h.
  SOBOTA, 23.6.2018 – 7:30 – 8:45 h

  ŠTART PRETEKOV

  Košice, Hlavná ul., pri Dolnej bráne
  9:30 h – Bežci
  9:50 h – Inline

  ČASOVÝ LIMIT

  Limit na 15. km je 1:45 h.
  Preteky budú ukončené v čase 2:30 h. po odštartovaní bežcov (12:00 h.)

  TRAŤ

  21,0975 km, je oficiálne premeraná, s asfaltovým povrchom.
  BEŽCI absolvujú dva okruhy po Hlavnej ul. a pokračujú na Južnú triedu a ďalej po pravej strane hlavnej cesty I/17 do Sene.
  INLINE sa presunú spoločne na Južnú triedu. Prvé štyri kilometre absolvujú na Južnej triede v dvoch rôznych okruhoch, v priestore medzi Fejovou a Jantárovou ulicou a pokračujú ďalej po pravej strane hlavnej cesty I/17 do Sene.
  Pri križovaní rýchlostnej komunikácie pretekári pokračujú po ceste I/17, nadjazdom nad R4 do Sene.
  Trať korčuliarov má dĺžku 20 km.

  Preteky sa bežia za otvorenej cestnej premávky. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej strane vyznačenej trate. Pri porušení týchto pravidiel hrozí pretekárovi diskvalifikácia.
  Korčuliari sú povinní mať ochrannú prilbu.
  V závere pretekov pôjde vozidlo usporiadateľa.

  ŠATNE NA ŠTARTE

  Dolná brána, Hlavná ul.
  V priestoroch Dolnej brány. Pretekár si uloží svoje veci do igelitového vreca, označí ho zhodne so svojim štartovným číslom a odovzdá službe do autobusu č.2, pristaveného pri Vedeckej knižnici. Po prebehnutí cieľa v obci Seňa, si pretekár vyzdvihne vrece od služby v autobuse č.2. Neukladajte do vriec cenné veci, organizátor za tieto veci nepreberá zodpovednosť.

  ŠATNE V CIELI

  Miestnosť v kultúrnom dome v Seni (so sprchami).

  TOALETY

  Na štarte: v priestoroch Dolnej brány – pretekári sa preukážu štartovým číslom
  V cieli: v priestoroch Kultúrneho domu v Seni

  MERANIE ČASOV

  Časy budú merané pomocou aktívnych čipov. Čip obdržia pretekári pri prezentácii, spolu so štartovným číslom. Čip môže byť použitý iba so štartovým číslom uvedeným na obálke.
  Bežci aj Inline korčuliari si pripevnia čip v oblasti členku. Bez čipu nebude výkon pretekára odmeraný.
  Povinnosťou každého pretekára je čip vrátiť okamžite po dobehnutí vo vyhradenom priestore v cieli. V opačnom prípade bude Maratónsky klub požadovať finančnú náhradu ceny čipu vo výške 30 EUR.

  ŠTARTOVÉ ČÍSLO

  Štartové číslo obdržia pretekári pri prezentácii.
  Štartové číslo si bežec umiestni na hrudi a korčuliar na pravom stehne. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná.
  Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje riziku diskvalifikácie.

  OBČERSTVENIE

  Roszmiestnenie osviežovacích staníc: 5,4 km; 8,9, km; 12,4 km; 15 km; 17,5 km; 19,8 km a v cieli.
  K dispozícii bude voda AQUAPRO.
  Neodhadzujte prázdne poháre na trať, môže dôjsť k zraneniu za vami bežiacich pretekárov!

  LEKÁRSKA POMOC

  Dve vozidlá záchrannej záchrannej služby sa budú pohybovať po trati a lekár bude k dispozícii na štarte a v cieli.

  ODSTÚPENIE Z PRETEKOV

  Ak chce pretekár odstúpiť z pretekov, snaží sa dostať k najbližšej osviežovacej stanici, kde odovzdá štartové číslo a počká na zberné vozidlo, príp. sanitku.

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo vznikli počas pretekov, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po úradnom vyhlásení výsledkov. V prípade nedoriešenia vedúcim rozhodcom, sa podáva protest písomne do 30 minút po úradnom vyhlásení výsledkov v kancelárii pretekov v cieli, s vkladom 10 EUR.

  UPOZORNENIE

  Doprevádzanie pretekárov trénermi alebo inými osobami po trati na bicykloch (príp. iným spôsobom) je neprípustné a doprovod bude dopravnou políciou a organizátormi vylúčený.

  VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV

  Odmeny pre víťazov 16. Polmaratónu Košice – Seňa.
  V priestore cieľa, pred Kultúrnym domom v Seni

  11:00 h IM Inline Muži
  11:05 h IZ Inline Ženy
  11:15 h MH Muži – hlavná kategória
  11:20 h ŽH Ženy – hlavná kategória
  11:30 h MVsAZ muži
  11:35 h MVsAZ ženy
  od 11:40 h Vekové kategórie
  M1 Muži 40 – 49 rokov
  M2 Muži 50 – 59 rokov
  M3 Muži 60 rokov a viac
  Ž1 Ženy 40 – 49 rokov
  Ž2 Ženy 50 – 59 rokov
  Ž3 Ženy 60 rokov a viac
  MJ Muži – juniori (1999 – 2000)
  ŽJ Ženy – juniorky (1999 – 2000)

  Pretekári si môžu priebežné výsledky pozrieť na oznamovacej tabuli v cieli pri kultúrnom dome v Seni.
  Každá kategória bude vyhlásená iba ak v nej dobehnú do cieľa aspoň traja pretekári.
  Prví traja pretekári v každej kategórii získajú finančné odmeny, za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne traja pretekári.
  Pri počte pretekárov menej ako traja v kategórii, môže organizátor pri štarte zlúčiť jednotlivé kategórie.

  Odchody autobusov zo Sene do Košíc

  12:15 h, 12:45 h, 13:30 h

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Obec Seňa
  V spolupráci s:
  Mestom Košice, Slovenským atletickým zväzom a podporou partnerov

  TERMÍN

  23. júna 2018, sobota

  ŠTART

  Košice, Hlavná ul.
  9:30 h bežci
  9:50 h korčuliari

  CIEĽ

  Seňa – pred kultúrnym domom

  ČASOVÝ LIMIT

  Limit na 15. km je 1:45 hod.
  Preteky budú ukončené v čase 2:30 h. po odštartovaní bežcov. (12:00 h.)

  VEKOVÝ LIMIT

  18 rokov (ročník 2000 a starší)

  REGISTRÁCIA

  Pretekári sa na podujatie registrujú On-line.

  KATEGÓRIE

  BEŽCI
  MH Muži hlavná kategória bez rozdielu veku
  M1 Muži 40 – 49 rokov (1969 – 1978)
  M2 Muži 50 – 59 rokov (1959 – 1968)
  M3 Muži 60 rokov a starší (1958 a starší)
  MJ Muži juniori (1999 – 2000)
  ZH Ženy hlavá kategória bez rozdielu veku
  Z1 Ženy 40 – 49 rokov (1969 – 1978)
  Z2 Ženy 50 – 59 rokov (1959 – 1968)
  Z3 Ženy 60 rokov a staršie (1958 a staršie)
  ZJ Ženy juniorky (1999 – 2000)
  INLINE
  MI Inline muži bez rozdielu veku
  ZI Inline ženy bez rozdielu veku

   

  ODMENY

  Víťazi v kategóriach budú vyhlásení iba ak v danej kategórii dobehnú do cieľa aspoň traja pretekári. Ceny získavajú prví traja muži a tri ženy v absolútnom poradí a prví traja pretekári v každej vekovej kategórii, za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne traja pretekári.

  MERANIE ČASOV

  Oficiálny čas je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Tento čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

  PROTESTY

  Protesty sa podávajú ústne vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, spolu s vkladom 10 €, sa podáva rozhodcovskej komisii (jury) písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

  BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

  vozidlá Záchrannej služby, policajný doprovod, vozidlá organizačného výboru, lekár

  Preteky sa bežia za otvorenej cestnej premávky. Pretekári(ky) štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Zz. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej strane vyznačenej trate. Pri porušení tohto pravidla sa pretekár vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie. Korčuliari sú povinní mať ochrannú prilbu.

  POISTENIE

  Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM a PM Košice – Seňa. Každý Účastník štartuje na PM Košice – Seňa na vlastnú zodpovednosť.

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Polmaratóne Košice – Seňa sa riadi Všeobecnými podmienkami MMM, plravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.
  Účastník MMM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami MMM.


 • Termín platby Polmaratón, Inline
  Do 20.6. 10 EUR
  Po 20.6. 10 EUR

   

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ?

  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby

  • Účastnícke Tričko s grafikou PM Košice – Seňa
  • Štartové číslo a čip
  • Meranie času
  • Šatne na prezlečenie na štarte
  • Šatne so sprchami v cieli
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Občerstvenie na trati (na každom 5.km)
  • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu účastníka

  V procese on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

   

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na PM Košice – Seňa, realizovaná on-line, nadobúda platnosť až po zaplatení štartovného poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s registráciou.

  MOŽNOSTI PLATENIA

  • Platobnou kartou
  • Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby počas On-line registrácie Účastníka PM Košice – Seňa a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
   Spôsob a postup platby kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme.
   Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
   Master Card
   Master Card Electronic
   VISA
   VISA Electron
   Diners Club International

  • Bankovým prevodom
  • Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby, pričom Účastník musí počítať s časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento postup môže spôsobiť neúplnosť a neukončenosť celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane Účastníka.
   Údaje pre platbu bankovým prevodom
   Názov účtu: Maratónsky klub
   Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
   IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
   BIC/SWIFT: SUBASKBX
   Súčasťou platby bankovým prevodom je Variabilný symbol, ktorým je číslo pridelené pri On-line registrácii na MMM, pre účely identifikácie platby.

  • Platba v hotovosti
  • nie je možná, s výnimkou prípadu, keď Organizátor príjme Prihlášku priamo na Prezentácii PM Košice – Seňa.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  V popise platby bankovým prevodom vždy uvádzajte meno Účastníka/kov MMM, za ktorých je štartovné hradené.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na účet pretekára na stránke On-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  Podrobné podmienky účasti na Polmaratóne Košice – Seňa upravujú Všeobecné podmienky MMM.

 • Polmaratón Košice – Seňa sa koná na trati, ktorá desiatky rokov patrila jesennému maratónu. Dĺžka trate je 21,1 km, je oficiálne premeraná, s asfaltovým povrchom. Trať je totožná pre bežcov aj inline korčuliarov.
  Preteky sa bežia za otvorenej cestnej premávky. Pretekári(ky) štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Zz. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej strane vyznačenej trate. Pri porušení tohto pravidla sa bežec vystavuje riziku diskvalifikácie. Korčuliari sú povinní mať ochrannú prilbu.

  POPIS TRATE

  POPIS TRATE
  Bežci Inline   Bežci Inline
  0,00 km   START – Hl. ul. – 60 m sev. od konca plotu parku 9:30 h 9:50 h
  0,10 km   obrátka vykopávky    
  0,90 km   obrátka Tesco    
  1,75 km   obrátka Pribinova    
  2,60 km   obrátka Tesco    
  3,35 km   Dolná brána    
  3,65 km   Námestie Osloboditeľov juh – obrubník ostrovčeka 9:40 – 9:55 h  
  3,80 km 0,00 km Južná trieda začiatok – prechod – štart Inline   10:00 h
  4,00 km 0,20 km Južná tr.- Požiarnická   10:01 h
    0,45 km Južná tr.- Začiatok   10:02 h
    1,65 km Južná tr.- križovatka Jantárová   10:05 h
    2,85 km Južná tr.- začiatok   10:07 h
   
  5,00 km 3,90 km Južná tr.- križovatka Jantárová 9:46 – 10:07 h 10:10 – 10:25 h h
  5,40 km   Osviežovacia stanica I – benzínová pumpa OMV    
  6,00 km   Južná trieda – pri zastávke električky Cintorín    
  7,00 km   Južná trieda – za križovatkou Nad Jazero 9:51 – 10:19 h 10:12 h
  8,00 km   Barca – benzínová pumpa 9:55 – 10:28 h 10:14 h
  9,20 km   Osviežovacia stanica II – cca 150 m pred koncom MČ    
  10,00 km   pred Šebastovcami 10:02 – 10:42 h 10:18 – 10:50 h
  11,00 km   Šebastovce – pred koncom MČ 10:04 – 10:49 h 10:20 h
  12,00 km   štátna cesta Šebastovce – Haniska    
  12,40 km   Osviežovacia stanica III – za Šebastovcami (pod mostom)    
  13,00 km   štátna cesta Šebastovce – Haniska    
  14,00 km   štátna cesta Šebastovce – Haniska    
  15,00 km   pred križovatkou Haniska – Čaňa 10:15 – 11:15 h 10:26 – 11:05 h
  15,05 km   Osviežovacia stanica IV – pred križovatkou    
  16,00 km   štátna cesta Haniska – Seňa    
  17,00 km   štátna cesta Haniska – Seňa    
  17,50 km   Osviežovacia stanica V – za osadou Grajciar 10:23 – 11:32 h  
  18,00 km   štátna cesta Haniska – Seňa    
  19,00 km   štátna cesta Haniska – Seňa    
  19,80 km   Osviežovacia stanica VI – začiatok obce Seňa 10:23 – 11:32 h  
  20,00 km   Seňa 10:30 – 11:47 h 10:34 – 11:25 h
  21,00 km   Seňa    
  21,0975 km 20,00 km Seňa, Kultúrny dom 10:33 – 12:00 h 10:35 – 11:30 h
      Cieľ – Cieľový servis    

  Mapa – google


 • USPORIADATEĽ

  Z poverenia VsAZ zabezpečuje Maratónsky klub Košice.

  TERMÍN A MIESTO KONANIA

  23.júna 2018, sobota
  Štart o 09:30 hod.
  Košice, Hlavná ulica
  Cieľ v obci Seňa – pred Kultúrnym domom

  HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

  Riaditeľ pretekov: Ing. Branislav Koniar
  Vedúci rozhodca: Ing. Silvia Hanusová

  PRIHLÁŠKY

  Pretekári sa registrujú online na https://www.kosicemarathon.com/on-line-registracia-uvod/, najneskôr do 21.6.2018.

  ŠTARTUJÚ

  Včas prihlásení pretekári registrovaní v SAZ, ročník narodenia 2000 a starší.

  PREZENTÁCIA A ŠATNE

  V priestore Dolnej Brány (Archeologické múzeum) na Hlavnej ulici v Košiciach.
  22. júna 2018 (piatok) 16:00 – 19:00 hod.
  23. júna 2018 (sobota) 07:30 – 08:45 hod.

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo ktoré vznikli počas pretekov sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po úradnom vyhlásení výsledkov. V prípade nedoriešenia vedúcim rozhodcom, sa podáva protest písomne do 30 minút po úradnom vyhlásení výsledkov v kancelárii pretekov v mieste cieľa s vkladom 10,- EUR.

  TRAŤ

  21,0975 km – asfaltový povrch, oficiálne premeraná.
  Preteky sa bežia bez obmedzenia cestnej premávky. Usmerňované sú KDI PZ SR v Košiciach. Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej strane vyznačenej trate. Pri porušení tohto pravidla hrozí pretekárovi diskvalifikácia. Pretekári absolvujú preteky na vlastné nebezpečie. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, príkazy príslušníkov polície a usporiadateľov.

  BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE

  policajný doprovod, sanitky, lekár, vozidlá usporiadateľa pretekov

  CENY

  Víťaz získava titul – Majster VsAZ na rok 2018 v polmaratóne. Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom. Medaile Majstrovstiev VsAZ sa udeľujú iba v prípade, že odštartovali najmenej traja pretekári registrovaní v SAZ.

  DOPRAVA

  Organizátor po skončení pretekov zabezpečí dopravu autobusmi z obce Seňa späť do Košíc.

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ a týchto propozícií.

 • USPORIADATEĽ

  Obec Seňa
  ZŠ Seňa
  SOPKA, n.o. Seňa
  Maratónsky klub Košice

  TERMÍN

  Sobota, 23. júna 2018

  PREZENTÁCIA

  v sobotu, 23. júna 2018 pred Kultúrnym domom v Seni, od 7:30 do 8:45 h.
  Každý súťažiaci nech si prinesie so sebou preukaz poistenca na overenie dátumu narodenia a vhodnú športovú obuv.
  Za zdravotný stav a bezpečnosť detí zodpovedajú rodičia.

  TRAŤ

  Behá sa na asfaltovom povrchu za každého počasia.

  KATEGÓRIE

  kategória rok narodenia vek dĺžka
  D1 – dievčatá – mladší predškolský vek 2015 a skôr 3 a menej v 30 m
  CH1 – chlapci – mladší predškolský vek 2015 a skôr 3 a menej 30 m
  D2 – dievčatá – stredný predškolský vek 2013 – 2014 4 a 5 rokov 30 m
  CH2 – chlapci – stredný predškolský vek 2013 – 2014 4 a 5 rokov 50 m
  D3 – starší predškolský vek 2011 – 2012 6 a 7 rokov 50 m
  CH3 – starší predškolský vek 2011 – 2012 6 a 7 rokov 100 m
  D4 – dievčatá prípravka 2009 – 2010 8 a 9 rokov 100 m
  CH4 – chlapci prípravka 2009 – 2010 8 a 9 rokov 200 m
  D5 – najmladšie žiačky 2007 – 2008 10 a 11 rokov 200 m
  CH5 – najmladší žiaci 2007 – 2008 10 a 11 rokov 400 m
  D6 – mladšie žiačky 2005 – 2006 12 a 13 rokov 400 m
  CH6 – mladší žiaci 2005 – 2006 12 a 13 rokov 600 m
  D7 – staršie žiačky 2003 – 2004 14 a 15 rokov 600 m
  CH7 – starší žiaci 2003 – 2004 14 a 15 rokov 800 m
  D8 – dorastenky 2001 – 2002 16 a 17 rokov 800 m
  CH8 – dorastenci 2001 – 2002 16 a 17 rokov 1000 m