Polmaratón Košice – Seňa

Za temer 90 rokov existencie bol maratón v Košiciach spájaný s viacerými traťami, z ktorých najviac pamätá tá z Košíc do Sene a späť, keďže po prvý krát ju bežci okúsilii už v roku 1926. Bola príslovečná svojou rovinatosťou, nalinkovaná do prihraničnej obce Seňa. Mnohým prirástla k srdcu.

Tu niekde treba hľadať dôvody jej znovuzrodenia, i keď teraz v podobe polmaratónu, ktorý organizujeme od roku 2003, vždy na začiatku leta so štartom v centre Košíc a cieľom v slávnostne odetej Seni. Pre mnohých je tento polmaratón akýmsi štartom do cielenej tréningovej prípravy pred jesenným maratónom.

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Obec Seňa
  V spolupráci s:
  Mestom Košice, Slovenským atletickým zväzom a podporou partnerov

  TERMÍN

  23. júna 2018, sobota

  ŠTART

  Košice, Hlavná ul.
  9:30 h bežci
  9:50 h korčuliari

  CIEĽ

  Seňa – pred kultúrnym domom

  ČASOVÝ LIMIT

  Limit na 15. km je 1:45 hod.
  Preteky budú ukončené v čase 2:30 h. po odštartovaní bežcov. (12:00 h.)

  VEKOVÝ LIMIT

  18 rokov (ročník 2000 a starší)

  REGISTRÁCIA

  Pretekári sa na podujatie registrujú On-line.

  KATEGÓRIE

  BEŽCI
  MH Muži hlavná kategória bez rozdielu veku
  M1 Muži 40 – 49 rokov (1969 – 1978)
  M2 Muži 50 – 59 rokov (1959 – 1968)
  M3 Muži 60 rokov a starší (1958 a starší)
  MJ Muži juniori (1999 – 2000)
  ZH Ženy hlavá kategória bez rozdielu veku
  Z1 Ženy 40 – 49 rokov (1969 – 1978)
  Z2 Ženy 50 rokov a staršie (1968 a staršie)
  ZJ Ženy juniorky (1999 – 2000)
  INLINE
  MI Inline muži bez rozdielu veku
  ZI Inline ženy bez rozdielu veku

   

  ODMENY

  Víťazi v kategóriach budú vyhlásení iba ak v danej kategórii dobehnú do cieľa aspoň traja pretekári. Ceny získavajú prví traja muži a tri ženy v absolútnom poradí a prví traja pretekári v každej vekovej kategórii, za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne traja pretekári.

  MERANIE ČASOV

  Oficiálny čas je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Tento čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

  PROTESTY

  Protesty sa podávajú ústne vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, spolu s vkladom 10 €, sa podáva rozhodcovskej komisii (jury) písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

  BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

  vozidlá Záchrannej služby, policajný doprovod, vozidlá organizačného výboru, lekár

  Preteky sa bežia za otvorenej cestnej premávky. Pretekári(ky) štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Zz. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej strane vyznačenej trate. Pri porušení tohto pravidla sa pretekár vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie. Korčuliari sú povinní mať ochrannú prilbu.

  POISTENIE

  Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Polmaratóne Košice – Seňa sa riadi Všeobecnými podmienkami MMM, plravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.
  Účastník MMM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami MMM.Všeobecnými podmienkami.


 • Termín platby Polmaratón, Inline
  Do 20.6. 10 EUR
  Po 20.6. 10 EUR

   

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ?

  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby

  • Účastnícke Tričko s grafikou PM Košice – Seňa
  • Štartové číslo a čip
  • Meranie času
  • Šatne na prezlečenie na štarte
  • Šatne so sprchami v cieli
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Občerstvenie na trati (na každom 5.km)
  • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu účastníka

  V procese on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

   

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na MMM, realizovaná on-line, nadobúda platnosť až po zaplatení štartovného poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s registráciou.

  MOŽNOSTI PLATENIA

  • Platobnou kartou
  • Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby počas On-line registrácie Účastníka MMM a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
   Spôsob a postup platby kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme.
   Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
   Master Card
   Master Card Electronic
   VISA
   VISA Electron
   Diners Club International

  • Bankovým prevodom
  • Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby, pričom Účastník musí počítať s časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento postup môže spôsobiť neúplnosť a neukončenosť celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane Účastníka.
   Údaje pre platbu bankovým prevodom
   Názov účtu: Maratónsky klub
   Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
   IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
   BIC/SWIFT: SUBASKBX
   Súčasťou platby bankovým prevodom je Variabilný symbol, ktorým je číslo pridelené pri On-line registrácii na MMM, pre účely identifikácie platby.

  • Platba v hotovosti
  • nie je možná, s výnimkou prípadu, keď Organizátor príjme Prihlášku priamo na Prezentácii MMM.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  V popise platby bankovým prevodom vždy uvádzajte meno Účastníka/kov MMM, za ktorých je štartovné hradené.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na účet pretekára na stránke On-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  Podrobné podmienky účasti na Polmaratóne Košice – Seňa upravujú Všeobecné podmienky MMM.

 • Polmaratón Košice – Seňa sa koná na trati, ktorá desiatky rokov patrila jesennému maratónu. Dĺžka trate je 21,1 km, je oficiálne premeraná, s asfaltovým povrchom. Trať je totožná pre bežcov aj inline korčuliarov.
  Preteky sa bežia za otvorenej cestnej premávky. Pretekári(ky) štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Zz. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej strane vyznačenej trate. Pri porušení tohto pravidla sa bežec vystavuje riziku diskvalifikácie. Korčuliari sú povinní mať ochrannú prilbu.

  POPIS TRATE

  POPIS TRATE
  Bežci Inline   Bežci Inline
  0,00 km   START – Hl. ul. – 60 m sev. od konca plotu parku 9:30 h 9:50 h
  0,10 km   obrátka vykopávky    
  0,90 km   obrátka Tesco    
  1,75 km   obrátka Pribinova    
  2,60 km   obrátka Tesco    
  3,35 km   Dolná brána    
  3,65 km   Námestie Osloboditeľov juh – obrubník ostrovčeka 9:40 – 9:55 h  
  3,80 km 0,00 km Južná trieda začiatok – prechod – štart Inline   10:00 h
  4,00 km 0,20 km Južná tr.- Požiarnická   10:01 h
    0,45 km Južná tr.- Začiatok   10:02 h
    1,65 km Južná tr.- križovatka Jantárová   10:05 h
    2,85 km Južná tr.- začiatok   10:07 h
   
  5,00 km 3,90 km Južná tr.- križovatka Jantárová 9:46 – 10:07 h 10:10 – 10:25 h h
  5,40 km   Osviežovacia stanica I – benzínová pumpa OMV    
  6,00 km   Južná trieda – pri zastávke električky Cintorín    
  7,00 km   Južná trieda – za križovatkou Nad Jazero 9:51 – 10:19 h 10:12 h
  8,00 km   Barca – benzínová pumpa 9:55 – 10:28 h 10:14 h
  9,20 km   Osviežovacia stanica II – cca 150 m pred koncom MČ    
  10,00 km   pred Šebastovcami 10:02 – 10:42 h 10:18 – 10:50 h
  11,00 km   Šebastovce – pred koncom MČ 10:04 – 10:49 h 10:20 h
  12,00 km   štátna cesta Šebastovce – Haniska    
  12,40 km   Osviežovacia stanica III – za Šebastovcami (pod mostom)    
  13,00 km   štátna cesta Šebastovce – Haniska    
  14,00 km   štátna cesta Šebastovce – Haniska    
  15,00 km   pred križovatkou Haniska – Čaňa 10:15 – 11:15 h 10:26 – 11:05 h
  15,05 km   Osviežovacia stanica IV – pred križovatkou    
  16,00 km   štátna cesta Haniska – Seňa    
  17,00 km   štátna cesta Haniska – Seňa    
  17,50 km   Osviežovacia stanica V – za osadou Grajciar 10:23 – 11:32 h  
  18,00 km   štátna cesta Haniska – Seňa    
  19,00 km   štátna cesta Haniska – Seňa    
  19,80 km   Osviežovacia stanica VI – začiatok obce Seňa 10:23 – 11:32 h  
  20,00 km   Seňa 10:30 – 11:47 h 10:34 – 11:25 h
  21,00 km   Seňa    
  21,0975 km 20,00 km Seňa, Kultúrny dom 10:33 – 12:00 h 10:35 – 11:30 h
      Cieľ – Cieľový servis    

  Mapa – google