Košice City Duathlon

PROPOZÍCIE A PODMIENKY ÚČASTI

Organizátori
Progress Promotion Košice, s r.o., Občianske združenie Apolis, Maratónsky klubo Košice

Popis podujatia
Košice City Duathlon je virtuálne športové podujatie, ktoré nahrádza v tomto roku z pandemických dôvodov neuskutočniteľný City Triathlon, organizovaný v Košiciach od roku 2016.

Disciplíny
Duatlon: beh 5 km a cyklistika 20 km

Termín
Podujatie sa koná v termíne od 10. do 31. júla 2021.

Spôsob absolvovania disciplín, meranie a vyhodnocovania výsledkov
Absolvovanie každej z predpísaných disciplín (beh, cyklistika) je individuálne a za odmeranie a zaznamenanie výsledného času je zodpovedný samotný účastník.

Každú z disciplín je možne absolvovať oddelene, teda v inom čase alebo ihneď po sebe.

Každú z disciplín absolvuje pretekár na ľubovoľnom mieste podľa vlastného výberu s podmienkou, že takáto trať nebude vykazovať záporné prevýšenie a teda súčet klesaní nebude vyšší ako súčet stúpaní.

Meranie časov prebieha cez vlastné zariadenie pretekára (mobilný telefón, športové hodinky), pričom výstup z tohto merania (vo forme GPX súboru) nahrá pretekár do evidenčného systému podujatia podľa pokynov organizátora, ktoré obdrží e-mailom po registrácii. Hodinky alebo mobilná aplikácia použitá pretekárom na meranie športového výkonu musia vedieť vygenerovať GPX súbor.

V prípade, ak pretekár absolvuje v behu alebo v cyklistike trať dlhšiu ako je predpísaná, systém zaráta pretekárovi výkon a čas, ktorý zodpovedá najrýchlejšie zdolanej predpísanej vzdialenosti v každej z disciplín.

Každý pretekár môže ktorúkoľvek z oboch disciplín absolvovať počas doby trvania podujatia (10.7.- 31.7. 2021) aj opakovane. Pretekári, ktorí zlepšia postupne svoj čas v ktorejkoľvek disciplíne, môžu tieto výkony opakovane nahrať do systému. Do systému a výsledkov sa pretekárovi zaráta vždy ten výkon, ktorý nahrá ako posledný.

Priebežné a končené výsledky pretekov zverejní organizátor na webe podujatia.

Kritérium pre stanovenie výsledkovej listiny je súčet časov z behu a cyklistiky.

Organizátor ani účastník nemajú možnosť zasahovať do algoritmu vyhodnotenia, ktorého systémové výpočty sú obecne naprogramované. Proti vyhodnoteniu výkonu v systéme nie je možne podať zo strany pretekára námietku.

Kategórie
Preteky Košice City Duathlon prebiehajú a sú vyhodnocované v týchto kategóriách
Absolútne poradie
Muži Open (rok narodenia 2006 a starší*)
Ženy Open (rok narodenia 2006 a staršie*)

Vekové kategórie

Masters M40, Ž40 1981 a starší
M50, Ž50 1971 a starší
M60, Ž60 1961 a starší
Juniori, Juniorky 2003 – 2006

*Na preteky sa môže prihlásiť pretekár/ pretekárka, ktorí v roku 2021 dosiahnu vek minimálne 15 rokov.
 
Štartovné a spôsob platby
Výška štartovného je 20 EUR.
Platbu je možné uskutočniť iba platobnou kartou v procese on-line registrácie.

Čo získava účastník Košice City Duathlon
Riadne zaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným získava:

  • Právo účasti na podujatí;
  • Zápis a zverejnenie dosiahnutého výkonu vo výsledkovej listine podujatia;
  • Finisher tričko Košice City Duathlon 2021;
  • Zaradenie do žrebovania o ceny Košice City Duathlon 2021;

V prípade, ak sa účastník podujatia z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní, teda neabsolvuje predpísanú dĺžku trate a nenahlási svoj výkon do systému organizátora, stráca nárok na vyššie uvedené služby a benefity a tiež nemá nárok na vrátenie štartovného.

Oceňovanie
Organizátor ocení vecnými cenami prvých troch pretekárov kategórie MUŽI OPEN a ŽENY OPEN a tiež jedného najrýchlejšieho pretekára v každej vekovej kategórii.