Košice City Duathlon

PROPOZÍCIE A PODMIENKY ÚČASTI

Organizátori
Progress Promotion Košice, s r.o., Občianske združenie Apolis, Maratónsky klub Košice

Popis podujatia
Košice City Duathlon je virtuálne športové podujatie, ktoré nahrádza v tomto roku z pandemických dôvodom neuskutočniteľný City Triathlon, organizovaný v Košiciach od roku 2016.

Disciplíny
Duatlon: beh 5 km a cyklistika 20 km

Termín
Podujatie sa koná v termíne od 10. do 31. júla 2021.

Spôsob absolvovania disciplín, meranie a vyhodnocovania výsledkov
Absolvovanie každej z predpísaných disciplín (beh, cyklistika) je individuálne a za odmeranie a zaznamenanie výsledného času je zodpovedný samotný účastník.

Každú z disciplín je možne absolvovať oddelene, teda v inom čase alebo ihneď po sebe.

Každú z disciplín absolvuje pretekár na ľubovoľnom mieste podľa vlastného výberu s ohľadom na fair-play súťaženie, aby takáto trať nevykazovala záporné prevýšenie a teda súčet klesaní nebol vyšší ako súčet stúpaní.

Meranie časov prebieha cez vlastné zariadenie pretekára (mobilný telefón, športové hodinky), pričom výstup z tohto merania (vo forme GPX súboru) nahrá pretekár do evidenčného systému podujatia podľa pokynov organizátora, ktoré obdrží e-mailom po registrácii. Mobilná aplikácia použitá pretekárom na meranie športového výkonu musí vedieť vygenerovať GPX súbor.

V prípade, ak pretekár absolvuje v behu alebo v cyklistike trať dlhšiu ako je predpísaná, systém zaráta pretekárovi výkon a čas, ktorý zodpovedá prvému úseku od štartu po dosiahnutie cieľovej vzdialenosti (5 km v behu a 20 km v cyklistike).

Pokiaľ má pretekár v aplikácii nastavenú funkciu, ktorá automaticky stopne meranie času počas športového výkonu keď pretekár zastane, takýto netto výsledok nie je výsledkom, ktorý sa nahrá pre účely zostavenia výsledkovej listiny. Do výsledkovej listiny sa vždy ráta brutto čas športového výkonu vrátane času, počas ktorého pretekár nie je v pohybe.

Každý pretekár môže ktorúkoľvek z oboch disciplín absolvovať počas doby trvania podujatia (10.7.- 31.7. 2021) aj opakovane. Pretekári, ktorí zlepšia postupne svoj čas v ktorejkoľvek disciplíne, môžu tieto výkony opakovane nahrať do systému. Do systému a výsledkov sa pretekárovi zaráta vždy najrýchlejší dosiahnutý výkon, v prípade, ak by chcel pretekár nahrať novší GPX súbor, ale s pomalším výkonom, systém ho nebude akceptovať.

Priebežné a končené výsledky pretekov zverejní organizátor na webe podujatia.

Kritérium pre stanovenie výsledkovej listiny je súčet časov z behu a cyklistiky.

Organizátor ani účastník nemajú možnosť zasahovať do algoritmu vyhodnotenia, ktorého systémové výpočty sú obecne naprogramované. Proti vyhodnoteniu výkonu v systéme nie je možne podať zo strany pretekára námietku.

Kategórie
Preteky Košice City Duathlon prebiehajú a sú vyhodnocované v týchto kategóriách
Absolútne poradie
Muži Open (rok narodenia 2006 a starší*)
Ženy Open (rok narodenia 2006 a staršie*)

Vekové kategórie

<table „width=“100%“>

Masters M40, Ž401981 a staršíM50, Ž501971 a staršíM60, Ž601961 a staršíJuniori, Juniorky2003 – 2006

*Na preteky sa môže prihlásiť pretekár/ pretekárka, ktorí v roku 2021 dosiahnu vek minimálne 15 rokov.
 

Štartovné a spôsob platby
Výška štartovného je 20 EUR.
Platbu je možné uskutočniť iba platobnou kartou v procese on-line registrácie.

Čo získava účastník Košice City Duathlon
Riadne zaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným získava:

  • Právo účasti na podujatí;
  • Zápis a zverejnenie dosiahnutého výkonu vo výsledkovej listine podujatia;
  • Značkové TriDri® Finisher tričko Košice City Duathlon 2021;
  • Zaradenie do žrebovania o bicykel TREK a ďalšie ceny Košice City Duathlon 2021;

Tričko Finisher si každý účastník bude môcť bezplatne objednať pomocou zľavového kódu na e-shope www.run24.sk. Tento zľavový kód pošle organizátor všetkým účastníkom po skončení podujatia. Zľavový kód na objednanie trička bude možné uplatniť do 10. augusta 2021. Po tomto termíne účastník na tričko stráca nárok. Dôvodom je hromadná objednávka, potlač a distribúcia účastníckych tričiek zo strany organizátora.
V prípade, ak sa účastník podujatia z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní, teda neabsolvuje predpísanú dĺžku trate a nenahlási svoj výkon do systému organizátora, stráca nárok na vyššie uvedené služby a benefity a nemá tiež nárok na vrátenie štartovného.

Oceňovanie
Organizátor ocení vecnými cenami prvých troch pretekárov kategórie MUŽI OPEN a ŽENY OPEN a tiež jedného najrýchlejšieho pretekára v každej vekovej kategórii.

Ako sa dozviem svoj výsledok?

Priebežné poradie budeme zverejňovať na webstránke MMM. Konečné výsledky budú známe po ukončení podujatia.

» PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY KOŠICE CITY DUATHLON