Súhlas dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba v zmysle paragrafu 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas organizácii Maratónsky klub Košice (ďalej len Prevádzkovateľ), Pri Jazdiarni 1, 043 04 Košice, IČO: 00595209 na spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.

Pre účely tohto súhlasu sa pod pojmom „Podujatia“ rozumejú všetky bežecké podujatia organizované prevádzkovateľom, najmä Podujatia: Medzinárodný maratón mieru v Košiciach so všetkými jeho disciplínami, Polmaratón Košice – Seňa so všetkými jeho disciplínami.

Zoznam spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, ulica, PSČ, mesto, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, klub, profesia, registračný kód, najlepší čas vo zvolenej disciplíne, klub, identifikácia objednaných doplnkov, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, dátum a čas registrácie a prezentácie pretekára, dátum a stav platby, vygenerované EAN číslo, dokumentácia (fotografie, video, hlasový záznam).

Vymedzený účel: vytvorenie účtu pretekára/konta, prihlasovanie a registrácia účasti na Podujatiach, spracovanie štartovej listiny Podujatia, prezentácia pretekára na Podujatie, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, meranie a vyhodnotenie dosiahnutého času na Podujatiach ako športového výkonu, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránkach www.kosicemarathon.com, www.championchip.cz, www.facebook.com a ďalšie sociálne siete, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)
Spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí, za účelom zabezpečenia informačného servisu Prevádzkovateľa súvisiaceho s účasťou pretekárov na Podujatí, ďalej za účelom spracovania dokumentačných materiálov organizácie Maratónsky klub Košice, pre informačné a dokumentačné účely partnerov Podujatí. Za účelom identifikácie účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby Podujatí organizovaných Prevádzkovateľom a zabezpečenia informačného servisu Prevádzkovateľa podujatí. Vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na Podujatiach aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, rozhlas, internet, printové médiá). Beriem na vedomie, že ako Účastníkovi Podujatia mi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok.

Beriem na vedomie, že Maratónsky klub Košice spracováva moje osobné údaje prostredníctvom Sprostredkovateľov

  1. eSolutions s.r.o. Viedenská 7, 04013 Košice, IČO: 36597767, pre účely: registrácia účasti na Podujatiach, prezentácia na Podujatia, spracovanie štartových listín Podujatí, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na stránke www.kosicemarathon.com
  2. Ing. Miroslav Šír – Počítačové služby, Karpatská 3, 625 00 Brno, Česká republika, IČO: 45646333, v súlade s § 8, zákona č. 122/2013 Z.z., pre účely: spracovanie štartovacej a výsledkovej listiny Podujatia, spracovanie merania dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.championchip.cz, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo), v súlade s § 8, zákona č. 122/2013 Z.z.

Doba platnosti súhlasu: Počas doby trvania registrácie účtu pretekára na webových stránkach Prevádzkovateľa www.kosicemarathon.com. Prevádzkovateľ automaticky zruší účet pretekára a odstráni z databázy všetky jeho osobné údaje v prípade, ak sa pretekár na svoj účet neprihlási po dobu piatich rokov, alebo ak pretekár požiada písomne Prevádzkovateľa o zrušenie účtu pretekára a vymazanie osobných údajov.

Zároveň vyjadrujem svoj súhlas, alebo nesúhlas:

  • so zaradením do Informačného systému Marketing pre účely: vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na Podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných telekomunikačných kanáloch a sociálnych sieťach, za účelom spracovania dokumentačných materiálov Prevádzkovateľa, pre informačné a dokumentačné účely partnerov Prevádzkovateľa, a pre marketingové účely Prevádzkovateľa a partnerov Prevádzkovateľa. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, miesto bydliska, štát, emailová adresa, telefonický kontakt, zvukový alebo obrazový záznam osoby, Doba platnosti súhlasu: 5 rokov.
  • aby moje osobné údaje boli poskytnuté partnerom Prevádzkovateľa (spoločnosti, ktoré sú partnerom Prevádzkovateľa na Podujatiach) za účelom poskytnutia výhod pri využití ich služieb, kúpe ich tovaru, zasielania informácií o novinkách a pripravovaných akciách, o ponúkaných výhodách a marketingové účely. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, miesto bydliska, štát, emailová adresa, telefonický kontakt. Doba platnosti súhlasu: 5 rokov.

Podpisom tohto súhlasu zároveň potvrdzujem, že som uzrozumený o svojich právach podľa zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Odvolať tento súhlas môže dotknutá osoba zaslaním žiadosti písomne na adresu Prevádzkovateľa (Maratónsky klub Košice, Pri Jazdiarni 1, F-24, 043 04 Košice).

Súhlas vydávam dobrovoľne podľa zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
V Košiciach, dňa…………………….. Podpis dotknutej osoby/zákonného zástupcu:………………