test editora

Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktorými sú na jednej strane občianske združenie Maratónsky klub Košice, IČO 00595209, so sídlom Pri jazdiarni 1, 043 04, Košice, registrovaný Ministerstvom vnútra SR 25.6.1990, č. VOS/1-900/90-194 ako Organizátor MMM (ďalej len „Organizátor“) a na strane druhej športovec, fyzická osoba zúčastňujúca sa niektorej z disciplín Medzinárodného maratónu mieru (ďalej len „Účastník“).

I. Podmienky účasti na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach
Organizátorom Medzinárodného maratónu mieru (ďalej aj ako „MMM“ alebo „Podujatie“) je Maratónsky klub Košice, so sídlom Pri Jazdiarni 1, 043 04 Košice, Slovensko.

 • Tieto Všeobecné podmienky sú platné pre všetkých Účastníkov Medzinárodného maratónu mieru v jeho jednotlivých disciplínach. V prípade potreby zabezpečí Organizátor výklad týchto podmienok.
 • Na MMM je ako Účastník oprávnený zúčastniť sa každý, kto spĺňa všetky požiadavky stanovené Organizátorom v týchto Všeobecných podmienkach, Propozíciách MMM, alebo iných platných dokumentoch vydaných Organizátorom podujatia pre daný ročník MMM a jeho jednotlivé súťažné a nesúťažné športové disciplíny.
 • Organizátor si vyhradzuje právo stanoviť osobitné podmienky pre skupiny Účastníkov so špecifickým postavením, ako sú elitní atléti MMM, hostia MMM, zástupcovia partnerov MMM a iné.

 
II. Definícia základných pojmov

 • Propozície – záväzné podmienky, pokyny a informácie vydávané Organizátorom MMM v písomnej forme k prihlasovaniu, priebehu a vyhodnocovaniu jednotlivých disciplín MMM.
 • Účastník MMM – fyzická osoba spĺňajúca podmienky na zapojenie sa do jednotlivých súťažných alebo nesúťažných disciplín MMM.
 • Disciplína – súťažný alebo nesúťažný program MMM, ktorý má jasne definované a rozlíšiteľné parametre ako je dĺžka trate, situovanie trasy, deň, hodina a miesto štartu/cieľa, spôsob merania a vyhodnotenia výsledkov, podmienky účasti a ďalšie nevyhnutné informácie charakterizujúce takúto programovú súčasť MMM.
 • On-line registrácia – proces prihlásenia sa na MMM pomocou elektronického prihlasovacieho formulára, ktorý je uverejnený na webovej stránke Organizátora (www.kosicemarathon.com)
 • Objednávka – dokument vytvorený v procese On-line registrácie, ktorý obsahuje údaje o Účastníkovi, cenu za registráciu vrátane zvolených doplnkových služieb a údaje potrebné k uskutočneniu úhrady za takúto Objednávku.
 • Prihláška – elektronický dokument vygenerovaný po úspešnom vyplnení a odoslaní prihlasovacieho formulára v procese On-line registrácie.
 • Štartovné – finančný poplatok stanovený Organizátorom v Propozíciách, ktorý uhrádza Účastník na účet Organizátora ako súčasť procesu registrácie.
 • Variabilný symbol – číslo vygenerované systémom a pridelené Účastníkovi MMM pri registrácii na Podujatie na webovej stránke Organizátora slúžiace pre účely identifikácie platby Štartovného.
 • Akceptácia štartu – potvrdenie o splnení podmienok registrácie, vydané Účastníkovi zo strany Organizátora
 • Prezentácia MMM – procesy a činnosti, pri ktorých Organizátor na vopred určenom mieste a v oznámenom čase vydáva Účastníkom MMM štartové čísla a poskytuje im ďalšie informácie, služby a materiálne vybavenie definované v Propozíciách a Pokynoch pre Účastníkov MMM.
 • Termín štartu – za termín štartu jednotlivých disciplín sa považuje deň a hodina štartu uvedená v Propozíciách MMM pre daný rok. Na základe tohto ukazovateľa/Podľa tohto údaja sa bude posudzovať splnenie termínov v osobitných prípadoch podľa týchto Všeobecných podmienok ako sú napríklad žiadosti Účastníka o zmeny vo svojej registrácii a pod.
 • Štartovné – finančný účastnícky poplatok stanovený Organizátorom v Propozíciách, ktorý uhrádza Účastník MMM na účet Organizátora ako súčasť procesu registrácie

 
III. Registrácia na MMM

 1. Registrácia na Medzinárodný maratón mieru vytvára vzťah medzi Organizátorom a fyzickou osobou definovanou ako Účastník MMM. Tento vzťah nemôže byť na strane Účastníka nahradený zastupovaním inou fyzickou alebo právnickou osobou a to ani v prípade pokiaľ takáto tretia osoba vystupuje ako športový klub, zamestnávateľ, sponzor alebo inak spriaznená osoba voči Účastníkovi.
 2. Jediným spôsobom registrácie na MMM je registrácia vopred a to vo forme On-line registrácie, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora www.kosicemarathon.com. Súčasťou On-line registrácie na uvedenej webovej stránke je i platobný systém určený na úhradu účastníckeho poplatku (ďalej len „Štartovné“).
 3. Z procesu registrácie je vygenerovaná elektronická Prihláška, ktorá je zo strany Organizátora potvrdená dokumentom Akceptácia štartu pokiaľ Prihláška obsahuje všetky povinné údaje. Zároveň sú tieto údaje v zhode s podmienkami účasti a v stanovenom termíne a výške je uhradené Štartovné.
 4. Registrácia priamo na Podujatí v mieste Prezentácie MMM je možná iba za predpokladu osobitne vydaného súhlasu Organizátora MMM a to pri splnení základnej podmienky, že na zvolené disciplíny nebudú v danom momente naplnené účastnícke limity určené Organizátorom.
 5. Organizátor má právo vopred, alebo aj v čase kedy prebieha registrácia, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov v jednotlivých disciplínach MMM a to z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov, a tiež právo kedykoľvek registráciu ukončiť alebo upraviť termín jej ukončenia.
 6. Riadne vyplnené elektronické Prihlášky Účastníkov MMM sú do zoznamov a databáz zaraďované v poradí, v akom boli k rukám Organizátorovi doručené.
 7. Každý Účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú disciplínu MMM. Výnimku povolí Organizátor ustanovením v Propozíciách a to v prípade, pokiaľ majú disciplíny rôzny termín konania a pokiaľ ich absolvovanie neohrozí športovo – technický priebeh MMM a nemôže mať negatívny vplyv na zdravie Účastníka MMM. Účastník viacerých disciplín MMM musí bez výhrady splniť všetky podmienky jednotlivých disciplín MMM, ktorých sa zúčastní.

 
IV. Platnosť a akceptovanie prihlášky na MMM

 1. Prihláška, ktorá nie je súčasne doložená platbou Štartovného pripísanou na účet Organizátora je neúplná. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. Účastníkovi v uvedenom prípade nevzniká žiaden nárok na ponechanie Prihlášky v evidencii, ani nárok na štart na MMM, a to ani po zaplatení dlžného Štartovného po termíne splatnosti. Rozhodnutie o konečnom posúdení neplatnej Prihlášky ostáva vo výlučnej kompetencii Organizátora.
 2. Organizátor má právo neakceptovať Prihlášku a neumožniť štart na MMM, a to aj v prípade uhradenia Štartovného ak:

a) Účastník uviedol v Prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje.
b) Účastník bol v minulosti preukázateľne usvedčený z dopingového priestupku a to oprávnenou národnou alebo medzinárodnou inštitúciou.
c) Účastník bol v minulosti na MMM diskvalifikovaný.
d) Účastník svojim správaním v minulosti preukázateľne konal v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami alebo Propozíciami MMM.

3. Každému Účastníkovi MMM, ktorý splní všetky podmienky účasti na Podujatí vygeneruje Organizátor po vytvorení štartových listín, v termíne podľa osobitného určenia, dokument „Akceptácia štartu“. Týmto dokumentom sa Účastník spôsobom stanoveným v Záverečných pokynoch preukáže na Prezentácii pri vyzdvihovaní svojho štartového čísla.

V. Neprenosnosť registrácie a štartového čísla
Účasť na MMM je osobné a neprenosné právo, ktoré vzniká jedine Účastníkovi, a to splnením všetkých podmienok registrácie na MMM. Základným identifikátorom Účastníka je z bezpečnostného, zdravotného a športovo – technického hľadiska jeho jedinečné štartové číslo, ktoré mu pridelil Organizátor. Štartové číslo pridelené Účastníkovi MMM je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia Všeobecných podmienok sa osoby, ktorým bude toto porušenie preukázané vystavujú riziku diskvalifikácie na danom ročníku MMM a tiež zákazu štartu na MMM v budúcom období.
 
VI. Štartovné, iné platby, potvrdenia
1. Platba štartovného
a) Základné sadzby Štartovného na jednotlivé disciplíny MMM vyhlasuje každoročne Organizátor v Propozíciách Podujatia.
b) Výška Štartovného na MMM závisí od zvolenej disciplíny a dátumu registrácie a dátumu platby Štartovného. Účastník je povinný uhradiť Štartovné v takej výške, v akej je predpísané pre deň, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Organizátora.
c) K Štartovnému môžu byť v procese registrácie pripočítané ďalšie sumy, pokiaľ si Účastník objedná v procese On-line registrácie ponúkané doplnkové služby a tovary. V takom prípade musí Účastník uhradiť jednou platbou celú predpísanú sumu, inak bude Štartovné vyhodnotené ako nezaplatené so všetkými dôsledkami podľa týchto Všeobecných podmienok.
d) Pri zaplatení inej (rozumej nižšej) sumy ako je suma predpísaná, považuje Organizátor takúto Prihlášku za neplatnú a môže ju z ďalšieho procesu registrácie vylúčiť.
e) V prípade, ak má byť jednou platbou uhrádzaná suma za viacerých Účastníkov, musí o tom byť Organizátor vopred písomne upovedomený, musí s takouto platbou vysloviť písomný súhlas a má právo stanoviť ďalšie podmienky.

2. Platba štartovného je možná nasledujúcimi spôsobmi:

Platobnou kartou.
Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby Štartovného počas On-line registrácie Účastníka MMM a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
Master Card
Master Card Electronic
VISA
VISA Electron
Diners Club International

Platba bankovým prevodom.
Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby Štartovného, pričom Účastník musí počítať s časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento postup často spôsobuje neúplnosť a neukončenie celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane Účastníka.

Platbu prevodom je možné realizovať na číslo účtu Organizátora:
Názov účtu: Maratónsky klub Košice
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
BIC/SWIFT: SUBASKBX
Súčasťou platby bankovým prevodom je Variabilný symbol Účastníka, tzn. číslo pridelené pri registrácii na MMM na webstránke Organizátora www.kosicemarathon.com, slúžiace pre účely identifikácie platby Štartovného.

Platba v hotovosti
nie je možná s výnimkou prípadu kedy Organizátor príjme Prihlášku priamo na Prezentácii MMM.

3. Potvrdenia
Jednotlivé potvrdenia sú generované automaticky a odosielané na e-mailové adresy zadané Účastníkom v procese On-line registrácie.
a) Potvrdenie o prihlásení na preteky – je potvrdením o úspešnej registrácii Účastníka na Podujatie vo zvolenej disciplíne. Toto potvrdenie má bez pripísania platby Štartovného na účet Organizátora iba informatívny charakter.
b) Informácia o novej objednávke – je potvrdením o úspešnom vytvorení a odoslaní Objednávky na Podujatie. Obsahuje informáciu o zvolenej disciplíne a všetkých doplnkových službách a tovaroch, ktoré si Účastník objednal v procese registrácie a údaje k platbe.
c) Potvrdenie o prijatej platbe k objednávke – daňový doklad, generovaný registračným systémom po spárovaní platby s Objednávkou.

Organizátor nemá možnosť a ani povinnosť vydávať iné druhy potvrdení podľa individuálnych požiadaviek Účastníkov.

Organizátor vystaví faktúru za prijatú platbu k objednaným službám a tovarom iba právnickej alebo fyzickej osobe s prideleným identifikačným číslom pre daň (DIČ/IČ DPH), ak táto zašle vopred objednávku s identifikačnými údajmi (meno, adresa sídla, poštová adresa, DIĎ/IČ DPH) a takáto Objednávka bude na strane Organizátora písomne vopred akceptovaná.
 
VII. Zrušenie štartu, presun štartu, zmena disciplíny

 1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
 2. 2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartové číslo a nedostaví sa na štart MMM nemá nárok na vrátenie Štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť odovzdať alebo inak doručiť vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.
 3. 3. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun svojej účasti a štartovného poplatku na nasledujúci ročník MMM e-mailom doručeným Organizátorovi alebo elektronicky na webovej stránke MMM po prihlásení sa na svoj účet pretekára a to vždy do utorka v týždni MMM. Pre takýto krok musia byť splnené nasledujúce podmienky:
  a) V momente žiadosti o presun mal Účastník splnené všetky podmienky účasti na Podujatie v danom roku.
  b) Účastník, ktorému bol umožnený presun štartu a túto možnosť chce následne využiť sa musí v nasledujúcom roku opätovne riadne zaregistrovať na jednu z disciplín MMM vypísanú pre daný rok v Propozíciách, pričom táto nemusí byť zhodná s pôvodnou disciplínou z roku predchádzajúceho.
 4. Takýto Účastník obdrží pred spustením registrácie na ďalší ročník Podujatia registračný kód s pokynmi pre jeho uplatnenie. Po obdržaní pokynov s registračným kódom sa musí Účastník riadne online zaregistrovať na Podujatie v termíne stanovenom v týchto pokynoch. Súčasne s takouto opätovnou registráciou uhradí Účastník manipulačný poplatok za presun štartu vo výške 10,00 EUR.
 5. Pokiaľ Účastník nedodrží termín a podmienky presunu Štartovného, alebo neuhradí manipulačný poplatok, možnosť presunu Štartovného automaticky zaniká.
 6. 4. Presun štartu na ďalší ročník MMM nie je možný v prípade, ak Účastník:
  a) je prihlásený na Podujatie prostredníctvom registračného kódu,
  b) využil iné zľavnené Štartovné,
  c) prevzal svoj „Štartovací balíček“ vrátane štartového čísla na Prezentácii MMM.
 7. Pokiaľ Účastník nedodrží termín a podmienky presunu štartu vrátane úhrady manipulačného poplatku, možnosť presunu štartu automaticky zaniká.
 8. Presun štartu je možný iba raz a to na ďalší, teda najbližší ročník MMM. Opakovaný presun už raz presunutého štartu nie je možný.
 9. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun práva štartu na inú osobu/na iného pretekára e-mailom a to do momentu pridelenia štartových čísiel Účastníkom na Podujatie. O presun práva štartu žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. V prípade takéhoto presunu uhradí nový Účastník manipulačný poplatok vo výške 6,- EUR.
  Presunom práva štartu sa na nového Účastníka presúva aj zaplatené Štartovné i všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky Všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky nie je možné presunúť.
  Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
 10. 8. Presun štartu na iného pretekára nie je možný v prípade, ak Účastník:
  a) je prihlásený na Podujatie prostredníctvom registračného kódu,
  b) je prihlásený v rámci MMM na Majstrovstvá SR v maratóne,
  c) je členom programu „Myslíme na verných“,
  d) je členom Diamantového klubu,
  e) využil iné zľavnené Štartovné,
  f) prevzal svoj „Štartovací balíček“ vrátane štartového čísla na Prezentácii MMM.
 11. Registrovaný Účastník môže požiadať o zmenu pôvodnej disciplíny, na ktorú bol prihlásený e-mailom doručeným Organizátorovi a to najneskôr 96 hodín pred štartom MMM. Schválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.

 
VIII. Komunikácia medzi Organizátorom a Účastníkom

Spôsob komunikácie medzi Organizátorom a Účastníkom je založený na autentickej e-mailovej adrese Účastníka uvedenej v jeho Prihláške a e-mailovej adrese Organizátora uvedenej na webovej stránke MMM a v Propozíciách MMM.

 • Organizátor informuje Účastníka o všetkých zásadných otázkach Podujatia zasielaním správ na jeho autentickú emailovú adresu.
 • Organizátor nenesie zodpovednosť pokiaľ e-mailová adresa Účastníka nie správna alebo aktualizovaná na prijímanie takýchto informácií.
 • Organizátor nevie z kapacitných dôvodov zaručiť odpovede na otázky a požiadavky zasielané zo strany Účastníka na e-mailovú adresu Organizátora ani vybavovanie takýchto požiadaviek prostredníctvom telefonátov do sídla Organizátora.
 • Organizátor odporúča Účastníkom dôsledne čítať všetky relevantné dokumenty MMM:
  1) Všeobecné podmienky,
  2) Propozície,
  3) Záverečné pokyny,
  4) Často kladené otázky,
  5) Program MMM
  6) a iné dokumenty a týmto predísť potrebe inej formy komunikácie.

 
IX. Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu Štartovného („Štartovací balíček“ )

 1. Organizátor každoročne definuje rozsah plnenia služieb a materiálnych produktov, ktoré poskytne riadne zaregistrovaným Účastníkom MMM. Toto plnenie bude zverejnené na webovej stránke MMM ako „Štartový/Štartovací balíček“. Organizátor môže v prípade nutnosti definovať obmedzený počet, kvalitu alebo iný parameter takéhoto plnenia a to v závislosti od celkového počtu registrovaných Účastníkov alebo od termínu, v ktorom sa Účastník na MMM zaregistroval. Účastník bude v procese On-line registrácie o takomto prípadnom obmedzení informovaný a bude na jeho rozhodnutí, či sa na MMM za takýchto podmienok prihlási.
 2. Účastníkovi nevzniká nárok na služby alebo materiálne produkty, ktoré sú v rámci MMM poskytované zo strany Partnerov MMM ako darčeky alebo sponzorské plnenie pokiaľ dôjde k vyčerpaniu stanoveného počtu takéhoto plnenia, ktoré bolo dohodnuté medzi Partnerom a Organizátorom.

 
X. Bezpečnosť Účastníkov

 1. MMM sa uskutoční za každého počasia. Organizátor si však vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie MMM v prípade vážneho nebezpečenstva akým môže byť, ale nie len, extrémny výkyv v teplote vzduchu, inak mimoriadne nepriaznivé počasie, nebezpečenstvo teroristického útoku a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť Účastníkov, členov organizačných tímov a divákov. V takomto prípade nemá Účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku a ani jeho časti.
 2. Organizačné a bezpečnostné pokyny týkajúce sa účasti na MMM oznámi Organizátor Účastníkom Podujatia vhodným spôsobom (e-mailom, zverejnením na webovej stránke Organizátora …) včas pred konaním MMM. Každý Účastník MMM je povinný tieto pokyny a opatrenia z nich vyplývajúce dodržiavať.
 3. Každý Účastník MMM je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny označených členov Organizačného tímu MMM, a Usporiadateľov MMM počas celej doby trvania Podujatia.
 4. Používanie akéhokoľvek technického vybavenia alebo pomôcok, ktoré môžu zvýhodňovať Účastníka alebo prekážať iným Účastníkom, či ohrozovať Účastníkov a divákov na zdraví je zakázané. Účasť pretekárov na bicykloch, odrážadlách, skateboardoch, kolobežkách, korčuliach a iných športových a chodeckých pomôckach je striktne zakázaná. Účasť pretekára s dieťaťom v kočiari je taktiež vo všetkých disciplínach zakázaná.
 5. Používanie inline korčulí, handbikov a vozíčkov pre hendikepovaných Účastníkov je povolené iba v disciplínach, ktoré sú na to vyložene určené.
 6. Sprevádzanie Účastníkov inými osobami po trati Podujatia chôdzou, behom, na bicykloch a obdobných prepravných zariadeniach je zakázané a môže mať za následok diskvalifikáciu takto sprevádzaného Účastníka. Na bicykloch alebo obdobných prepravných zariadeniach sa môžu po trati pohybovať iba osoby akreditované a riadne označené Organizátorom, za účelom plnenia úloh definovaných Organizátorom.
 7. V prípade, ak Účastník preukázateľne nedodržal predpísanú trať danej disciplíny MMM, narušil bezpečnosť Účastníkov a/alebo divákov, alebo sa inak nešportovo správal, je Organizátor oprávnený zakázať Účastníkovi pokračovanie v pretekoch a diskvalifikovať ho.
 8. Diskvalifikácia Účastníka je možná aj v prípade dokončenia pretekov a dodatočného preukázania takéhoto konania zo strany Účastníka. V otázkach diskvalifikácie sa Organizátor riadi okrem týchto Všeobecných podmienok aj pravidlami atletiky v znení príslušných dokumentov IAAF a SAZ.
 9. Členovia zdravotnej služby MMM sú oprávnení zakázať Účastníkovi štart alebo pokračovanie v účasti na MMM v prípade, ak ide o bezodkladnú ochranu zdravia Účastníka na základe objektívneho posúdenia zdravotného stavu Účastníka kvalifikovaným členom zdravotnej služby MMM.

 
XI. Vylúčenie zodpovednosti

 1. V prípade, ak je Organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, počasia, vojny, terorizmu alebo inej hrozby ešte pred začiatkom (štartom) MMM alebo už v jeho priebehu celé podujatie zrušiť, nevzniká Účastníkom nárok na vrátenie Štartovného, a to aj vzhľadom ku skutočnosti, že na strane Organizátora vznikli náklady na prípravu MMM už v čase pred samotným aktom zrušenia MMM.
 2. Všetci Účastníci MMM štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na Podujatí a ani s cestou do miesta konania a pobytom Účastníka v mieste konania Podujatia. Je na zodpovednosti Účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku, získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Za záväzné a relevantné považuje Organizátor vždy prehlásenie Účastníka o svojom zdravotnom stave a stave pripravenosti na zvolenú disciplínu MMM uvedené v Prihláške na Podujatie.
 3. Každý Účastník MMM si individuálne a vo svojom mene zabezpečuje úrazové poistenie, zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov, či iné druhy poistenia podľa vlastného uváženia.

 
XII. Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy

 1. Organizátor MMM spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.
 2. Organizátor MMM prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia podľa Objednávky vystavenej na strane Účastníka a potvrdenej na strane Organizátora, na informovanie Účastníka o ďalších krokoch a aktivitách Organizátora a jeho zmluvných partnerov v rámci projektu MMM.
 3. Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, so spracovaním ktorých Účastník vyslovuje súhlas sú obsiahnuté tu.
 4. Fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu Účastníka súvisiace s jeho účasťou na MMM sú k dispozícii pre potreby Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo uvedené záznamy archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden právny, finančný, materiálny alebo iný nárok.

 
XIII. Záverečné a osobitné ustanovenia
Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť 1.1.2019, nahrádzajú ich pôvodné znenie a platia bez časového obmedzenia.
Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Všeobecných podmienok účasti na MMM.