Všeobecné podmienky

Tieto Všeobecné podmienky (ďalej aj VP) upravujú vzťahy medzi Organizátorom a Účastníkom v súvislosti so športovými podujatiami (ďalej len Podujatie alebo Podujatia), ktoré Organizátor usporadúva a športovcom, fyzickou osobou, ktorá sa na takomto Podujatí zúčastňuje.

Organizátorom pre účely týchto Všeobecných podmienok sú:
Maratónsky klub Košice, IČO 00595209, DIČ 2020777682, IČ DPH SK2020777682, so sídlom Žriedlová 3444/30, 040 01 Košice-Staré mesto, registrovaný Ministerstvom vnútra SR 25.6.1990, č. VOS/1-900/90-194
a
Progress Promotion Košice, s. r. o., IČO 31674437, DIČ 2020485412, IČ DPH SK2020485412, so sídlom Žriedlová 3444/30, 040 01 Košice, zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 3252/V

I. Podmienky účasti na Podujatiach
1. Tieto Všeobecné podmienky sú platné pre všetkých Účastníkov jednotlivých Podujatí, ku ktorým sú jednoznačne vzťahované. V prípade potreby zabezpečí Organizátor výklad týchto podmienok.
2. Na Podujatiach je ako Účastník oprávnený zúčastniť sa každý, kto spĺňa všetky požiadavky stanovené Organizátorom v týchto Všeobecných podmienkach a v ďalších k tomu určených dokumentoch vydaných Organizátorom pre dané Podujatie.
3. Organizátor si vyhradzuje právo stanoviť osobitné podmienky pre skupiny Účastníkov na jednotlivých Podujatiach podľa vlastného rozhodnutia a bez predchádzajúceho zverejnenia.

II. Definícia základných pojmov

 • Propozície – záväzné podmienky, pokyny a informácie vydávané Organizátorom Podujatí v písomnej forme ku, nie však iba, prihlasovaniu, priebehu a vyhodnocovaniu jednotlivých Podujatí.
 • Účastník Podujatia – fyzická osoba spĺňajúca podmienky na zapojenie sa do jednotlivých súťažných alebo nesúťažných disciplín Podujatí.
 • Disciplína – súťažný alebo nesúťažný program Podujatí, ktorý má jasne definované a rozlíšiteľné parametre ako je dĺžka trate, situovanie trasy, deň, hodina a miesto štartu/cieľa, spôsob merania a vyhodnotenia výsledkov, podmienky účasti a ďalšie nevyhnutné informácie charakterizujúce takúto programovú súčasť Podujatí.
 • Skupinová disciplína – súťažný alebo nesúťažný program Podujatia určený pre družstvá zložené z predpísaného počtu Účastníkov tak, ako je uvedené v Propozíciách.
 • Registrácia – online proces prihlásenia sa na Podujatia pomocou elektronického prihlasovacieho formulára, ktorý je uverejnený na webovej stránke Organizátora (www.kosicemarathon.com).
 • Objednávka – dokument vytvorený v procese Online registrácie, ktorý obsahuje údaje o Účastníkovi, cenu za registráciu vrátane zvolených doplnkových služieb alebo tovarov a údaje potrebné k uskutočneniu úhrady za takúto Objednávku.
 • Prihláška – elektronický dokument vygenerovaný po úspešnom vyplnení a odoslaní prihlasovacieho formulára v procese Online registrácie.
 • Štartovné – finančný poplatok stanovený Organizátorom v Propozíciách alebo v inom obdobnom dokumente, ktorý uhrádza Účastník na účet Organizátora ako súčasť procesu Registrácie.
 • Variabilný symbol – číslo vygenerované systémom a pridelené Účastníkovi pri registrácii na Podujatie na webovej stránke Organizátora slúžiace pre účely identifikácie platby Štartovného.
 • Akceptácia štartu – potvrdenie o splnení podmienok registrácie, vydané Účastníkovi zo strany Organizátora
 • Prezentácia účastníka – prítomnosť Účastníka počas procesu, pri ktorom Organizátor na vopred určenom mieste a v oznámenom čase vydáva Účastníkom štartové čísla alebo iný identifikátor účasti a poskytuje im ďalšie informácie, služby a materiálne vybavenie definované v Propozíciách a Pokynoch pre Účastníkov Podujatí.
 • Termín štartu – za termín štartu jednotlivých Disciplín sa považuje deň a hodina štartu uvedená v Propozíciách alebo v inom obdobnom dokumente vydanom k jednotlivým Podujatiam pre daný rok. Podľa tohto údaja sa bude posudzovať splnenie termínov v osobitných prípadoch podľa týchto Všeobecných podmienok ako sú napríklad žiadosti Účastníka o zmeny vo svojej registrácii a pod.

III. Registrácia na Podujatia
1. Registrácia na Podujatie je písomný postup, ktorý vytvára vzťah medzi Organizátorom a fyzickou osobou definovanou ako Účastník Podujatia. Tento vzťah nemôže byť na strane Účastníka nahradený zastupovaním inou fyzickou alebo právnickou osobou a to ani v prípade pokiaľ takáto tretia osoba vystupuje ako športový klub, zamestnávateľ, sponzor alebo inak spriaznená osoba voči Účastníkovi.
2. Jediným spôsobom registrácie na Podujatia je registrácia vopred a to vo forme Online registrácie, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora www.kosicemarathon.com. Súčasťou Online registrácie na uvedenej webovej stránke je i platobný systém určený na úhradu účastníckeho poplatku (ďalej len „Štartovné“), pokiaľ je pre dané Podujatie predpísaný.
3. Z procesu Registrácie sú vygenerované Objednávka a Prihláška v zmysle čl. II týchto Všeobecných podmienok. Prihláška je zo strany Organizátora potvrdená dokumentom Akceptácia štartu. Ten je Účastníkovi vydaný pokiaľ Prihláška obsahuje všetky povinné údaje, tieto údaje sú v zhode s podmienkami účasti a v stanovenom termíne a výške je uhradené Štartovné. Termín na spravidla hromadné vydanie Akceptácie štartu všetkým Účastníkom stanovuje Organizátor s prihliadnutím na termín konania Podujatia. O evidencii Prihlášky na strane Organizátora sa môže Účastník presvedčiť v zozname prihlásených Účastníkov na webovej stránke Organizátora pokiaľ nie je pre dané Podujatie rozhodnuté inak.
4. Registrácia priamo na Podujatí v mieste Prezentácie účastníkov, alebo na inom určenom mieste, je možná iba v prípade osobitne vydaného súhlasu Organizátora s takýmto postupom.
5. Organizátor má právo vopred, alebo aj v čase kedy prebieha Registrácia, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov v jednotlivých Disciplínach Podujatí a to z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek Registráciu ukončiť alebo upraviť termín jej ukončenia.
6. Riadne vyplnené elektronické Prihlášky Účastníkov Podujatí sú do zoznamov a databáz zaraďované v poradí, v akom boli k rukám Organizátora doručené.
7. Každý Účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú Disciplínu Podujatia. Výnimku povolí Organizátor ustanovením v Propozíciách a to v prípade, pokiaľ majú Disciplíny rôzny termín konania a pokiaľ ich absolvovanie neohrozí športovo–technický priebeh Podujatia a nemôže mať negatívny vplyv na zdravie Účastníka. Účastník viacerých Disciplín Podujatia musí bez výhrady splniť všetky podmienky jednotlivých Disciplín Podujatí, ktorých sa zúčastní.
8. Registrácia na Skupinové disciplíny (napr. Štafeta a pod.) sa riadi podľa osobitných pokynov vydaných pre takéto Disciplíny.

IV. Platnosť a akceptovanie prihlášky na Podujatia
1. Prihláška, ktorá nie je súčasne doložená platbou Štartovného pripísanou na účet Organizátora je neúplná. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. Účastníkovi v uvedenom prípade nevzniká žiaden nárok na ponechanie Prihlášky v evidencii, ani nárok na štart na Podujatí, a to ani po zaplatení dlžného Štartovného po termíne splatnosti. Rozhodnutie o konečnom posúdení neplatnej Prihlášky ostáva vo výlučnej kompetencii Organizátora.
2. Organizátor má právo neakceptovať Prihlášku a neumožniť štart na Podujatiach, a to aj v prípade uhradenia Štartovného ak:
a) Účastník uviedol v Prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje.
b) Účastník bol v minulosti preukázateľne usvedčený z dopingového priestupku a to oprávnenou národnou alebo medzinárodnou inštitúciou.
c) Účastník bol v minulosti na niektorom z Podujatí usporiadaných Organizátorom diskvalifikovaný.
d) Účastník svojim správaním v minulosti preukázateľne konal v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami alebo Propozíciami Podujatí.
3. Každému Účastníkovi Podujatí, ktorý splní všetky podmienky účasti vygeneruje Organizátor po vytvorení štartových listín, v termíne podľa osobitného určenia, dokument „Akceptácia štartu“. Týmto dokumentom sa Účastník spôsobom stanoveným v Záverečných pokynoch preukáže na Prezentácii účastníkov pri vyzdvihovaní svojho štartového čísla alebo iného identifikátora účasti.

V. Neprenosnosť Registrácie a štartového čísla

Účasť na Podujatiach je osobné a neprenosné právo, ktoré vzniká jedine Účastníkovi, a to splnením všetkých podmienok registrácie na Podujatia. Základným identifikátorom Účastníka je z bezpečnostného, zdravotného a športovo–technického hľadiska jeho jedinečné štartové číslo, ktoré mu pridelil Organizátor (pokiaľ nie je pre dané Podujatie rozhodnuté o inom identifikátore účasti). Štartové číslo pridelené Účastníkovi Podujatia je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia Všeobecných podmienok sa osoby, ktorým bude toto porušenie preukázané vystavujú riziku diskvalifikácie v danom ročníku Podujatí a tiež zákazu štartu na Podujatiach v budúcom období.

VI. Štartovné a súvisiace procesy
1. Výška štartovného
a) Výšku Štartovného na jednotlivé Podujatia a Disciplíny týchto Podujatí vyhlasuje Organizátor v Propozíciách Podujatia alebo v inom na tom určenom dokumente.
b) Výška Štartovného na Podujatiach závisí od zvolenej Disciplíny, dátumu registrácie a dátumu platby Štartovného. Účastník je povinný uhradiť Štartovné v takej výške, v akej je predpísané pre deň, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Organizátora.
c) K Štartovnému môžu byť v procese Registrácie pripočítané ďalšie sumy, pokiaľ si Účastník objedná v procese Online registrácie ponúkané doplnkové služby alebo tovary. V takom prípade musí Účastník uhradiť celú predpísanú sumu, inak bude Štartovné vyhodnotené ako nezaplatené so všetkými dôsledkami v zmysle týchto Všeobecných podmienok a ostatných podmienok účasti na Podujatí.
d) Pri zaplatení inej (rozumej nižšej) sumy ako je suma predpísaná, považuje Organizátor takúto Prihlášku za neplatnú a môže ju z ďalšieho procesu Registrácie vylúčiť.

2. Úhrada štartovného

a) Platobnou kartou
Úhrada štartovného je možná iba platobnou kartou okrem výnimiek uvedených v týchto Všeobecných podmienkach.
Akceptované sú nasledujúce platobné karty:

 • Master Card
 • Master Card Electronic
 • VISA
 • VISA Electron
 • Diners Club International.

b) Bankovým prevodom
Úhrada štartovného bankovým prevodom je možná iba v prípade hromadnej úhrady registračných kódov na základe riadnej a zo strany Organizátora potvrdenej objednávky záujemcu o takéto kódy a v osobitných prípadoch, o ktorých rozhoduje individuálne samotný Organizátor. Organizátor musí s takouto platbou vysloviť písomný súhlas a má právo stanoviť ďalšie podmienky.

C) Registračným kódom

 • Úhrada štartovného registračným kódom je určená pre tých Účastníkov, ktorí takýto kód získajú priamo od Organizátora alebo od niektorého zo zmluvných partnerov Podujatia.
 • Účastník, ktorý uhradil štartovné registračným kódom nemá nárok presunúť svoju Účasť (Štart) podľa osobitného postupu na iného Účastníka a ani nárok presunúť svoju Účasť (Štart) na ďalší ročník Podujatia.
 • V prípade úhrady registračným kódom zostávajú v platnosti všetky záväzky a práva Účastníka vyplývajúce z jeho účasti na Podujatí tak, ako sú uvedené v týchto Všeobecných podmienkach.

Pri platbe Štartovného za Účastníkov Skupinových disciplín (napr. Štafeta 4 x ¼ a pod.) alebo v prípade, ak Účastník uhrádza Štartovné jednou platbou za viacerých Účastníkov Podujatia bude Organizátor vo veci platby komunikovať len s tým Účastníkom, ktorý takúto platbu vykonal.

3. Potvrdenia
Jednotlivé potvrdenia (notifikácie) k procesom Registrácie a platieb Štartovného sú generované automaticky a sú odosielané na e-mailové adresy Účastníkov.

 • Potvrdenie o prihlásení na preteky – je potvrdením o úspešnej registrácii Účastníka na Podujatie vo zvolenej Disciplíne. Toto potvrdenie má bez pripísania platby Štartovného na účet Organizátora iba informatívny charakter.
 • Informácia o vytvorení objednávky – je potvrdením o úspešnom vytvorení a odoslaní Objednávky na Podujatie. Obsahuje informáciu o zvolenej Disciplíne a všetkých doplnkových službách a tovaroch, ktoré si Účastník objednal v procese Registrácie a údaje k platbe.
 • Potvrdenie o prijatej platbe k objednávke – daňový doklad generovaný registračným systémom po spárovaní platby s Objednávkou.

VII. Zrušenie štartu
Možnosti zrušenia štartu, presunu štartu, či zmenu Disciplíny bližšie upravujú vždy Propozície a podmienky registrácie konkrétneho Podujatia. Nižšie uvedené postupy a možnosti preto nemusia byť vždy dostupné pre každé Podujatie.
1. V prípade ak Účastník zruší svoj štart, zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu účastníkov a nevyzdvihne si svoje štartové číslo nemá nárok na vrátenie Štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť poskytnúť alebo inak nahradiť takémuto Účastníkovi objednané služby ani odovzdať mu alebo inak doručiť materiálne vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.
3. Možnosti zrušenia štartu, presunu štartu, či zmenu disciplíny bližšie upravujú vždy Propozície konkrétneho Podujatia.

VIII. Komunikácia medzi Organizátorom a Účastníkom

1. Spôsob komunikácie medzi Organizátorom a Účastníkom je založený na autentickej e-mailovej adrese Účastníka uvedenej v jeho Prihláške a e-mailovej adrese Organizátora uvedenej na webovej stránke Organizátora a v Propozíciách Podujatí.

2. Organizátor informuje Účastníka o všetkých zásadných otázkach Podujatia zasielaním správ na jeho autentickú e-mailovú adresu.
3. Organizátor nenesie zodpovednosť pokiaľ e-mailová adresa Účastníka nie správna alebo aktualizovaná na prijímanie takýchto informácií.
3. Organizátor nenesie zodpovednosť pokiaľ e-mailová adresa Účastníka nie je správna alebo nebola aktualizovaná na prijímanie takýchto informácií.
4. Organizátor nemôže z kapacitných dôvodov zaručiť odpovede na otázky a požiadavky zasielané zo strany Účastníka na e-mailovú adresu Organizátora, na ostatné adresy spojené s činnosťou Organizátora (Facebook, Instagram, …) a ani vybavovaním takýchto požiadaviek prostredníctvom telefonátov do sídla Organizátora.
5. Organizátor odporúča Účastníkom dôsledne čítať všetky relevantné dokumenty vydané k Podujatiam a tým predísť potrebe inej formy komunikácie. Medzi takéto dokumenty patria:
a) Všeobecné podmienky,
b) Propozície,
c) Záverečné pokyny,
d) Často kladené otázky,
e) Program Podujatí,
f) Newslettre Podujatia.

IX. Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu Štartovného
1. Organizátor každoročne definuje rozsah plnenia služieb a materiálnych produktov, ktoré poskytne riadne zaregistrovaným Účastníkom Podujatí. Toto plnenie bude zverejnené na webovej stránke Organizátora. Organizátor môže v prípade nutnosti definovať obmedzený počet, kvalitu alebo iný parameter takéhoto plnenia a to v závislosti od celkového počtu registrovaných Účastníkov alebo od termínu, v ktorom sa Účastník na Podujatie zaregistroval.
2. Účastníkovi nevzniká nárok na služby alebo materiálne produkty, ktoré sú v rámci Podujatí poskytované zo strany Partnerov Podujatí ako darčeky alebo sponzorské plnenie pokiaľ dôjde k vyčerpaniu stanoveného počtu takéhoto plnenia, ktoré bolo dohodnuté medzi Partnerom a Organizátorom.

X. Bezpečnosť Účastníkov
Otázky bezpečnosti Účastníkov Podujatí sú upravené nasledovne:
1. Podujatia sa uskutočnia za každého počasia. Organizátor si však vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie Podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva akým môže byť, ale nie len, extrémny výkyv v teplote vzduchu, inak mimoriadne nepriaznivé počasie, nebezpečenstvo teroristického útoku a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť Účastníkov, členov Organizačných tímov a divákov. V takomto prípade nemá Účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku.
2. Organizačné a bezpečnostné pokyny týkajúce sa účasti na Podujatí oznámi Organizátor Účastníkom Podujatia vhodným spôsobom (e-mailom, zverejnením na webovej stránke Organizátora, v Newslettri Podujatia, …) včas pred konaním Podujatia. Každý Účastník Podujatí je povinný tieto pokyny a opatrenia z nich vyplývajúce dodržiavať.
3. Každý Účastník Podujatia je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny označených členov Organizačného tímu a Usporiadateľov Podujatia počas celej doby trvania Podujatia.
4. Používanie akéhokoľvek technického vybavenia alebo pomôcok, ktoré môžu zvýhodňovať Účastníka alebo prekážať iným Účastníkom, či ohrozovať Účastníkov a divákov na zdraví je zakázané. Účasť pretekárov na bicykloch, odrážadlách, skateboardoch, kolobežkách, korčuliach a iných športových a chodeckých pomôckach je striktne zakázaná.
5. Účasť pretekára s dieťaťom v kočiari je taktiež vo všetkých disciplínach Podujatí zakázaná, ak Propozície konkrétneho Podujatia nehovoria inak.
6. Používanie inline korčulí, handbikov a vozíčkov pre hendikepovaných Účastníkov je povolené iba v Disciplínach, ktoré sú na to vyložene určené.
7. Sprevádzanie Účastníkov inými osobami po trati Podujatia chôdzou, behom, na bicykloch a obdobných prepravných zariadeniach je zakázané a môže mať za následok diskvalifikáciu takto sprevádzaného Účastníka. Na bicykloch alebo obdobných prepravných zariadeniach sa môžu po trati pohybovať iba osoby akreditované a riadne označené Organizátorom, za účelom plnenia úloh definovaných Organizátorom.
8. V prípade, ak Účastník preukázateľne nedodržal predpísanú trať danej Disciplíny Podujatia, narušil bezpečnosť Účastníkov a/alebo divákov, alebo sa inak nešportovo správal, je Organizátor oprávnený zakázať Účastníkovi pokračovanie v pretekoch a diskvalifikovať ho.
9. Diskvalifikácia Účastníka je možná aj v prípade dokončenia pretekov a dodatočného preukázania takéhoto konania zo strany Účastníka. V otázkach diskvalifikácie sa Organizátor riadi okrem týchto Všeobecných podmienok aj pravidlami atletiky v znení príslušných dokumentov World Athletics (WA) a Slovenského atletického zväzu (SAZ).
10. Členovia zdravotnej služby Podujatia sú oprávnení zakázať Účastníkovi štart alebo pokračovanie v účasti na Podujatí v prípade, ak ide o bezodkladnú ochranu zdravia Účastníka na základe objektívneho posúdenia zdravotného stavu Účastníka kvalifikovaným členom zdravotnej služby Podujatia.

XI. Vylúčenie zodpovednosti
1. V prípade, ak je Organizátor z dôvodov vyššej moci, počasia, vojny, terorizmu alebo inej hrozby nútený ešte pred začiatkom (štartom) Podujatia alebo už v jeho priebehu celé Podujatie zrušiť, nevzniká Účastníkom nárok na vrátenie Štartovného. Toto ustanovenie vychádza zo skutočnosti, že na strane Organizátora vznikli náklady na prípravu Podujatia v čase pred samotným aktom zrušenia Podujatia.
2. Všetci Účastníci Podujatí štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na Podujatí a ani s cestou do miesta konania a pobytom Účastníka v mieste konania Podujatia. Je na zodpovednosti Účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku, získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek Disciplíny Podujatí. Za záväzné a relevantné považuje Organizátor vždy prehlásenie Účastníka o svojom zdravotnom stave a stave pripravenosti na zvolenú Disciplínu Podujatia uvedené v Prihláške na Podujatie.
3. Každý Účastník Podujatí si individuálne a vo svojom mene zabezpečuje úrazové poistenie, zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov, či iné druhy poistenia podľa vlastného uváženia.

XII. Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy
1. Organizátor spracováva osobné údaje Účastníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.
2. Organizátor prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia podľa Objednávky vystavenej na strane Účastníka a potvrdenej na strane Organizátora, na informovanie Účastníka o ďalších krokoch a aktivitách Organizátora a jeho zmluvných partnerov v rámci projektu Podujatí.
3. Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, so spracovaním ktorých Účastník vyslovuje súhlas sú obsiahnuté tu.
4. Fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu Účastníka súvisiace s jeho účasťou na Podujatiach sú k dispozícii pre potreby Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo uvedené záznamy archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden právny, finančný, materiálny alebo iný nárok.

XIII. Záverečné a osobitné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť 15.2.2022, nahrádzajú ich pôvodné znenie a platia bez časového obmedzenia.
Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Všeobecných podmienok.