Všeobecné podmienky

Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktorými sú na jednej strane občianske združenie Maratónsky klub Košice, IČO 00595209, so sídlom Hroncova 2, 040 01 Košice, registrovaný Ministerstvom vnútra SR 25.6.1990, č. VOS/1-900/90-194 ako Organizátor Podujatí (ďalej len „Organizátor“) a na strane druhej športovec, fyzická osoba zúčastňujúca sa niektorej z disciplín Podujatí (ďalej len „Účastník“), ktoré organizuje Maratónsky klub Košice.

I. Podmienky účasti na Podujatiach
Organizátorom Podujatí je Maratónsky klub Košice, so sídlom Hroncova 2, 040 01 Košice, Slovensko.

1. Tieto Všeobecné podmienky sú platné pre všetkých Účastníkov jednotlivých Podujatí v ich disciplínach. V prípade potreby zabezpečí Organizátor výklad týchto podmienok.
2. Na Podujatiach je ako Účastník oprávnený zúčastniť sa každý, kto spĺňa všetky požiadavky stanovené Organizátorom v týchto Všeobecných podmienkach, Propozíciách vydaných k jednotlivým Podujatiam, alebo iných platných dokumentoch vydaných Organizátorom pre daný ročník Podujatia a jeho jednotlivé súťažné a nesúťažné športové disciplíny.
3. Organizátor si vyhradzuje právo stanoviť osobitné podmienky pre skupiny Účastníkov so špecifickým postavením, ako sú elitní atléti, hostia, zástupcovia partnerov Podujatí a iné.

II. Definícia základných pojmov

 • Propozície – záväzné podmienky, pokyny a informácie vydávané Organizátorom Podajatí v písomnej forme k prihlasovaniu, priebehu a vyhodnocovaniu jednotlivých disciplín Podujatí.
 • Účastník Podujatia – fyzická osoba spĺňajúca podmienky na zapojenie sa do jednotlivých súťažných alebo nesúťažných disciplín Podujatí.
 • Disciplína – súťažný alebo nesúťažný program Podujatí, ktorý má jasne definované a rozlíšiteľné parametre ako je dĺžka trate, situovanie trasy, deň, hodina a miesto štartu/cieľa, spôsob merania a vyhodnotenia výsledkov, podmienky účasti a ďalšie nevyhnutné informácie charakterizujúce takúto programovú súčasť Podaujatí.
 • Skupinová disciplína – súťažný alebo nesúťažný program Podujatia určený pre družstvá zložené z predpísaného počtu účastníkov tak, ako je uvedené v Propozíciach.
 • Online registrácia – proces prihlásenia sa na Podujatia pomocou elektronického prihlasovacieho formulára, ktorý je uverejnený na webovej stránke Organizátora (www.kosicemarathon.com).
 • Objednávka – dokument vytvorený v procese Online registrácie, ktorý obsahuje údaje o Účastníkovi, cenu za registráciu vrátane zvolených doplnkových služieb a údaje potrebné k uskutočneniu úhrady za takúto Objednávku.
 • Prihláška – elektronický dokument vygenerovaný po úspešnom vyplnení a odoslaní prihlasovacieho formulára v procese Online registrácie.
 • Štartovné – finančný poplatok stanovený Organizátorom v Propozíciách, ktorý uhrádza Účastník na účet Organizátora ako súčasť procesu registrácie.
 • Variabilný symbol – číslo vygenerované systémom a pridelené Účastníkovi pri registrácii na Podujatie na webovej stránke Organizátora slúžiace pre účely identifikácie platby Štartovného.
 • Akceptácia štartu – potvrdenie o splnení podmienok registrácie, vydané Účastníkovi zo strany Organizátora
 • Prezentácia Podujatí – procesy a činnosti, pri ktorých Organizátor na vopred určenom mieste a v oznámenom čase vydáva Účastníkom štartové čísla a poskytuje im ďalšie informácie, služby a materiálne vybavenie definované v Propozíciách a Pokynoch pre Účastníkov Podujatí.
 • Termín štartu – za termín štartu jednotlivých disciplín sa považuje deň a hodina štartu uvedená v Propozíciách Podujatí pre daný rok. Podľa tohto údaja sa bude posudzovať splnenie termínov v osobitných prípadoch podľa týchto Všeobecných podmienok ako sú napríklad žiadosti Účastníka o zmeny vo svojej registrácii a pod.

III. Registrácia na Podujatia
1. Registrácia na Podujatie vytvára vzťah medzi Organizátorom a fyzickou osobou definovanou ako Účastník Podujatia. Tento vzťah nemôže byť na strane Účastníka nahradený zastupovaním inou fyzickou alebo právnickou osobou a to ani v prípade pokiaľ takáto tretia osoba vystupuje ako športový klub, zamestnávateľ, sponzor alebo inak spriaznená osoba voči Účastníkovi.
2. Jediným spôsobom registrácie na Podujatia je registrácia vopred a to vo forme Online registrácie, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora www.kosicemarathon.com. Súčasťou Online registrácie na uvedenej webovej stránke je i platobný systém určený na úhradu účastníckeho poplatku (ďalej len „Štartovné“).
3. Z procesu registrácie je vygenerovaná elektronická Prihláška, ktorá je zo strany Organizátora potvrdená dokumentom Akceptácia štartu. Ten je Účastníkovi vydaný pokiaľ Prihláška obsahuje všetky povinné údaje, tieto údaje sú v zhode s podmienkami účasti a v stanovenom termíne a výške je uhradené Štartovné.
4. Registrácia priamo na Podujatí v mieste Prezentácie je možná iba za predpokladu osobitne vydaného súhlasu Organizátora a to pri splnení základnej podmienky, že na zvolené disciplíny nebudú v danom momente naplnené účastnícke limity určené Organizátorom.
5. Organizátor má právo vopred, alebo aj v čase kedy prebieha registrácia, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov v jednotlivých disciplínach Podujatí a to z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek registráciu ukončiť alebo upraviť termín jej ukončenia.
6. Riadne vyplnené elektronické Prihlášky Účastníkov Podujatí sú do zoznamov a databáz zaraďované v poradí, v akom boli k rukám Organizátorovi doručené.
7. Každý Účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú disciplínu Podujatia. Výnimku povolí Organizátor ustanovením v Propozíciách a to v prípade, pokiaľ majú disciplíny rôzny termín konania a pokiaľ ich absolvovanie neohrozí športovo–technický priebeh Podujatia a nemôže mať negatívny vplyv na zdravie Účastníka. Účastník viacerých disciplín Podujatia musí bez výhrady splniť všetky podmienky jednotlivých disciplín Podujatí, ktorých sa zúčastní.
8. Registráciu na skupinové disciplíny (napr. štafeta a pod.) vykonáva vždy iba jeden z účastníkov označený za vedúceho družstva a ten zároveň uhradí predpísané Štartovné jednou platbou za celé družstvo.

IV. Platnosť a akceptovanie prihlášky na Podujatia
1. Prihláška, ktorá nie je súčasne doložená platbou Štartovného pripísanou na účet Organizátora je neúplná. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. Účastníkovi v uvedenom prípade nevzniká žiaden nárok na ponechanie Prihlášky v evidencii, ani nárok na štart na Podujatí, a to ani po zaplatení dlžného Štartovného po termíne splatnosti. Rozhodnutie o konečnom posúdení neplatnej Prihlášky ostáva vo výlučnej kompetencii Organizátora.
2. Organizátor má právo neakceptovať Prihlášku a neumožniť štart na Podujatiach, a to aj v prípade uhradenia Štartovného ak:
a) Účastník uviedol v Prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje.
b) Účastník bol v minulosti preukázateľne usvedčený z dopingového priestupku a to oprávnenou národnou alebo medzinárodnou inštitúciou.
c) Účastník bol v minulosti na Podujatiach diskvalifikovaný.
d) Účastník svojim správaním v minulosti preukázateľne konal v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami alebo Propozíciami Podujatí.
3. Každému Účastníkovi Podujatí, ktorý splní všetky podmienky účasti vygeneruje Organizátor po vytvorení štartových listín, v termíne podľa osobitného určenia, dokument „Akceptácia štartu“. Týmto dokumentom sa Účastník spôsobom stanoveným v Záverečných pokynoch preukáže na Prezentácii pri vyzdvihovaní svojho štartového čísla.

V. Neprenosnosť registrácie a štartového čísla

Účasť na Podujatiach je osobné a neprenosné právo, ktoré vzniká jedine Účastníkovi, a to splnením všetkých podmienok registrácie na Podujatia. Základným identifikátorom Účastníka je z bezpečnostného, zdravotného a športovo–technického hľadiska jeho jedinečné štartové číslo, ktoré mu pridelil Organizátor. Štartové číslo pridelené Účastníkovi Podujatia je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia Všeobecných podmienok sa osoby, ktorým bude toto porušenie preukázané vystavujú riziku diskvalifikácie v danom ročníku Podujatí a tiež zákazu štartu na Podujatiach v budúcom období.

VI. Štartovné, iné platby, potvrdenia
1. Platba štartovného
a) Základné sadzby Štartovného na jednotlivé disciplíny Podujatí vyhlasuje každoročne Organizátor v Propozíciách Podujatia.
b) Výška Štartovného na Podujatiach závisí od zvolenej disciplíny, dátumu registrácie a dátumu platby Štartovného. Účastník je povinný uhradiť Štartovné v takej výške, v akej je predpísané pre deň, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Organizátora.
c) K Štartovnému môžu byť v procese registrácie pripočítané ďalšie sumy, pokiaľ si Účastník objedná v procese Online registrácie ponúkané doplnkové služby a tovary. V takom prípade musí Účastník uhradiť jednou platbou celú predpísanú sumu, inak bude Štartovné vyhodnotené ako nezaplatené so všetkými dôsledkami podľa týchto Všeobecných podmienok.
d) Pri zaplatení inej (rozumej nižšej) sumy ako je suma predpísaná, považuje Organizátor takúto Prihlášku za neplatnú a môže ju z ďalšieho procesu registrácie vylúčiť.
e) V prípade, ak má byť jednou platbou uhrádzaná bankovým prevodom suma za viacerých Účastníkov, musí o tom byť Organizátor vopred písomne upovedomený, musí s takouto platbou vysloviť písomný súhlas a má právo stanoviť ďalšie podmienky.
f) Pri platbe Štartovného za Účastníkov skupinových disciplín (napr. Štafeta 4 x ¼ a pod.), alebo ak účastník uhrádza Štartovné jednou platbou za viacerých účastníkov Podujatia bude Organizátor vo veci platby komunikovať len s tým Účastníkom, ktorý takúto platbu vykonal.

2. Platba štartovného je možná nasledujúcimi spôsobmi:
Nižšie popísané spôsoby platby nie sú vždy všetky prístupné na jednotlivých Podujatiach. Povolené spôsoby platby upravujú vždy Propozície konkrétneho Podujatia.

A) Platobnou kartou online cez GP WebPay
Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby Štartovného počas Online registrácie Účastníka Podujatí a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
Master Card
Master Card Electronic
VISA
VISA Electron
Diners Club International
B) Platba bankovým prevodom.
– Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby Štartovného a nemusí byť akceptovaným spôsobom platby na všetkých Podujatiach (Účastník sa musí riadiť Propozíciami konkrétneho Podujatia).
– V prípade platby bankovým prevodom Účastník musí počítať s časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento postup často spôsobuje neúplnosť a neukončenie celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane Účastníka.
– Platbu prevodom je možné realizovať na číslo účtu Organizátora:
Názov účtu: Maratónsky klub Košice
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
BIC/SWIFT: SUBASKBX
– Súčasťou platby bankovým prevodom je Variabilný symbol Účastníka, tzn. číslo pridelené pri registrácii na Podujatia na webstránke Organizátora www.kosicemarathon.com slúžiace pre účely identifikácie platby Štartovného.
C) Platba v hotovosti
Takáto platba nie je možná, s výnimkou prípadu kedy Organizátor príjme Prihlášku priamo na Prezentácii MMM za osobitne stanovených podmienok.
D) Platba registračným kódom
– Platba pomocou registračného kódu je určená predovšetkým pre partnerov Podujatí a zamestnávateľov (ďalej len Firma), ktorí ponúkajú účasť a štart na jednotlivých Podujatiach ako benefit pre svojich zamestnancov alebo pre iné osoby podľa ich rozhodnutia.
– V prípade platby registračným kódom zostávajú v platnosti všetky záväzky a práva účastníka vyplývajúce z jeho účasti na Podujatí tak, ako sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.
– Platba registračným kódom nie je prenosná na iného Účastníka ani na ďalší ročník Podujatia.

3. Potvrdenia
a) Jednotlivé potvrdenia sú generované automaticky a odosielané na e-mailové adresy zadané Účastníkom v procese Online registrácie.

 • Potvrdenie o prihlásení na preteky – je potvrdením o úspešnej registrácii Účastníka na Podujatie vo zvolenej disciplíne. Toto potvrdenie má bez pripísania platby Štartovného na účet Organizátora iba informatívny charakter.
 • Informácia o novej objednávke – je potvrdením o úspešnom vytvorení a odoslaní Objednávky na Podujatie. Obsahuje informáciu o zvolenej disciplíne a všetkých doplnkových službách a tovaroch, ktoré si Účastník objednal v procese registrácie a údaje k platbe.
 • Potvrdenie o prijatej platbe k objednávke – daňový doklad generovaný registračným systémom po spárovaní platby s Objednávkou.

b) Organizátor nemá možnosť a ani povinnosť vydávať iné druhy potvrdení podľa individuálnych požiadaviek Účastníkov.
c) Organizátor vystaví faktúru za prijatú platbu k objednaným službám a tovarom iba právnickej alebo fyzickej osobe s prideleným identifikačným číslom pre daň (DIČ/IČ DPH), ak táto zašle vopred objednávku s identifikačnými údajmi (meno, adresa sídla, poštová adresa, DIĎ/IČ DPH) a takáto objednávka bude na strane Organizátora písomne vopred akceptovaná.

VII. Zrušenie štartu, presun štartu, zmena disciplíny
Možnosti zrušenia štartu, presunu štartu, či zmenu disciplíny bližšie upravujú vždy Propozície konkrétneho Podujatia. Nižšie uvedené postupy a možnosti preto nemusia byť vždy dostupné pre každé Podujatie.
1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartové číslo a nedostaví sa tak na štart Podujatia nemá nárok na vrátenie Štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť poskytnúť alebo inak nahradiť objednané služby ani odovzdať alebo inak doručiť materiálne vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.
3. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun štartu na nasledujúci ročník Podujatia, elektronicky na webovej stránke Organizátora po prihlásení sa na svoj účet pretekára a to vždy najneskôr 72 hodín pred štartom konkrétnej disciplíny daného Podujatia.

Pre takýto krok musia byť splnené nasledujúce podmienky:
a) V momente žiadosti o presun štartu mal Účastník splnené všetky podmienky účasti na Podujatie v danom roku.
b) Účastník, ktorému bol umožnený presun štartu a túto možnosť chce následne využiť sa musí v nasledujúcom roku opätovne riadne zaregistrovať na jednu z disciplín Podujatia vypísanú pre daný rok v Propozíciách, pričom táto nemusí byť zhodná s pôvodnou disciplínou z roku predchádzajúceho.
c) Takýto Účastník obdrží pred spustením registrácie na ďalší ročník Podujatia registračný kód s pokynmi pre jeho uplatnenie. Po obdržaní pokynov s registračným kódom sa musí Účastník riadne online zaregistrovať na Podujatie v termíne stanovenom v týchto pokynoch. Súčasne s takouto opätovnou registráciou uhradí Účastník manipulačný poplatok za presun štartu vo výške 10,- EUR.
d) Presun štartu na ďalší ročník Podujatia nie je možný v prípade, ak Účastník:

 • je prihlásený na Podujatie spôsobom, že Štartovné je uhradené prostredníctvom registračného kódu – registračné kódy prideľuje Organizátor na základe osobitných pokynov,
 • napriek zaslanej žiadosti o presun štartu prevzal svoje štartové číslo na daný ročník Podujatia.

e) Pokiaľ Účastník nedodrží termín a podmienky presunu štartu vrátane úhrady manipulačného poplatku, možnosť presunu štartu automaticky zaniká.
4. Presun štartu je možný iba raz a to na ďalší, teda najbližší ročník Podujatia. Opakovaný presun už raz presunutého štartu nie je možný.
5. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun práva štartu na iného pretekára e-mailom a to do momentu, kedy Organizátor vytvorí štartové listiny a pridelí Účastníkom nemenné štartové čísla. Termín tohto aktu nie je pevne stanovený, podlieha rozhodnutiu Organizátora a nastane dňom, kedy sú takéto štartové listiny zverejnené na webovej stránke Organizátora. O presun práva štartu žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. V prípade takéhoto presunu uhradí nový Účastník manipulačný poplatok vo výške 6,- EUR.
6. Presunom práva štartu sa na nového Účastníka presúva aj zaplatené Štartovné i všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
7. Presun štartu na iného pretekára nie je možný v prípade, ak Účastník:
a) je prihlásený na Podujatie spôsobom, že Štartovné je uhradené prostredníctvom registračného kódu – registračné kódy prideľuje Organizátor na základe osobitných pokynov,
b) je prihlásený v rámci Podujatia na Majstrovstvá SR v maratóne,
c) je členom programu „Myslíme na verných“,
d) je členom Diamantového klubu,
e) už prevzal svoje štartové číslo a „Uvítací balíček“ na Prezentácii Podujatia.

8. Zmenu disciplíny z Maratónu na Polmaratón a naopak je možné vykonať po prihlásení sa na účet pretekára a to do termínu pridelenia štartových čísiel a vytvorenia štartových listín. Tento termín stanovuje Organizátor každoročne v závislosti na vnútorných okolnostiach organizácie Podujatia. Akékoľvek zmeny v ostatných disciplínach Podujatia alebo zmenu člena skupinovej disciplíny (napr. štafeta a pod.) nahlási Účastník e-mailom zaslaným Organizátorovi najneskôr 96 hodín pred štartom danej disciplíny Podujatia. Schválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.

VIII. Komunikácia medzi Organizátorom a Účastníkom

Spôsob komunikácie medzi Organizátorom a Účastníkom je založený na autentickej e-mailovej adrese Účastníka uvedenej v jeho Prihláške a e-mailovej adrese Organizátora uvedenej na webovej stránke Organizátora a v Propozíciách Podujatí.

1. Organizátor informuje Účastníka o všetkých zásadných otázkach Podujatia zasielaním správ na jeho autentickú e-mailovú adresu.
2. Organizátor nenesie zodpovednosť pokiaľ e-mailová adresa Účastníka nie správna alebo aktualizovaná na prijímanie takýchto informácií.
3. Organizátor nevie z kapacitných dôvodov zaručiť odpovede na otázky a požiadavky zasielané zo strany Účastníka na e-mailovú adresu Organizátora ani vybavovanie takýchto požiadaviek prostredníctvom telefonátov do sídla Organizátora.
4. Organizátor odporúča Účastníkom dôsledne čítať všetky relevantné dokumenty vydané k Podujatiam a tým predísť potrebe inej formy komunikácie. Medzi takéto dokumenty patria:
a) Všeobecné podmienky,
b) Propozície,
c) Záverečné pokyny,
d) Často kladené otázky,
e) Program Podujatí,
f) Newslettre Podujatia

IX. Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu Štartovného („Uvítací balíček“ )
1. Organizátor každoročne definuje rozsah plnenia služieb a materiálnych produktov, ktoré poskytne riadne zaregistrovaným Účastníkom Podujatí. Toto plnenie bude zverejnené na webovej stránke Organizátora ako „Uvítací balíček“. Organizátor môže v prípade nutnosti definovať obmedzený počet, kvalitu alebo iný parameter takéhoto plnenia a to v závislosti od celkového počtu registrovaných Účastníkov alebo od termínu, v ktorom sa Účastník na Podujatie zaregistroval. Účastník bude v procese Online registrácie o takomto prípadnom obmedzení informovaný a bude na jeho rozhodnutí, či sa na Podujatie za takýchto podmienok prihlási.
2. Účastníkovi nevzniká nárok na služby alebo materiálne produkty, ktoré sú v rámci Podujatí poskytované zo strany Partnerov Podujatí ako darčeky alebo sponzorské plnenie pokiaľ dôjde k vyčerpaniu stanoveného počtu takéhoto plnenia, ktoré bolo dohodnuté medzi Partnerom a Organizátorom.

X. Bezpečnosť Účastníkov
1. Podujatia sa uskutočnia za každého počasia. Organizátor si však vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie Podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva akým môže byť, ale nie len, extrémny výkyv v teplote vzduchu, inak mimoriadne nepriaznivé počasie, nebezpečenstvo teroristického útoku a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť Účastníkov, členov Organizačných tímov a divákov. V takomto prípade nemá Účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku.
2. Organizačné a bezpečnostné pokyny týkajúce sa účasti na Podujatí oznámi Organizátor Účastníkom Podujatia vhodným spôsobom (e-mailom, zverejnením na webovej stránke Organizátora …) včas pred konaním Podujatia. Každý Účastník Podujatí je povinný tieto pokyny a opatrenia z nich vyplývajúce dodržiavať.
3. Každý Účastník Podujatia je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny označených členov Organizačného tímu MMM, a Usporiadateľov Podujatia počas celej doby trvania Podujatia.
4. Používanie akéhokoľvek technického vybavenia alebo pomôcok, ktoré môžu zvýhodňovať Účastníka alebo prekážať iným Účastníkom, či ohrozovať Účastníkov a divákov na zdraví je zakázané. Účasť pretekárov na bicykloch, odrážadlách, skateboardoch, kolobežkách, korčuliach a iných športových a chodeckých pomôckach je striktne zakázaná.
5. Účasť pretekára s dieťaťom v kočiari je taktiež vo všetkých disciplínach Podujatí zakázaná, ak Propozície konkrétneho Podujatia nehovoria inak.
6. Používanie inline korčulí, handbikov a vozíčkov pre hendikepovaných Účastníkov je povolené iba v disciplínach, ktoré sú na to vyložene určené.
7. Sprevádzanie Účastníkov inými osobami po trati Podujatia chôdzou, behom, na bicykloch a obdobných prepravných zariadeniach je zakázané a môže mať za následok diskvalifikáciu takto sprevádzaného Účastníka. Na bicykloch alebo obdobných prepravných zariadeniach sa môžu po trati pohybovať iba osoby akreditované a riadne označené Organizátorom, za účelom plnenia úloh definovaných Organizátorom.
8. V prípade, ak Účastník preukázateľne nedodržal predpísanú trať danej disciplíny Podujatia, narušil bezpečnosť Účastníkov a/alebo divákov, alebo sa inak nešportovo správal, je Organizátor oprávnený zakázať Účastníkovi pokračovanie v pretekoch a diskvalifikovať ho.
9. Diskvalifikácia Účastníka je možná aj v prípade dokončenia pretekov a dodatočného preukázania takéhoto konania zo strany Účastníka. V otázkach diskvalifikácie sa Organizátor riadi okrem týchto Všeobecných podmienok aj pravidlami atletiky v znení príslušných dokumentov World athletics (WA) a Slovenského atletického zväzu (SAZ).
10. Členovia zdravotnej služby Podujatia sú oprávnení zakázať Účastníkovi štart alebo pokračovanie v účasti na Podujatí v prípade, ak ide o bezodkladnú ochranu zdravia Účastníka na základe objektívneho posúdenia zdravotného stavu Účastníka kvalifikovaným členom zdravotnej služby Podujatia.

XI. Vylúčenie zodpovednosti
1. V prípade, ak je Organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, počasia, vojny, terorizmu alebo inej hrozby ešte pred začiatkom (štartom) Podujatia alebo už v jeho priebehu celé podujatie zrušiť, nevzniká Účastníkom nárok na vrátenie Štartovného a to aj vzhľadom ku skutočnosti, že na strane Organizátora vznikli náklady na prípravu Podujatia už v čase pred samotným aktom zrušenia Podujatia.
2. Všetci Účastníci Podujatí štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na Podujatí a ani s cestou do miesta konania a pobytom Účastníka v mieste konania Podujatia. Je na zodpovednosti Účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku, získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny Podujatí. Za záväzné a relevantné považuje Organizátor vždy prehlásenie Účastníka o svojom zdravotnom stave a stave pripravenosti na zvolenú disciplínu Podujatia uvedené v Prihláške na Podujatie.
3. Každý Účastník Podujatí si individuálne a vo svojom mene zabezpečuje úrazové poistenie, zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov, či iné druhy poistenia podľa vlastného uváženia.

XII. Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy
1. Organizátor spracováva osobné údaje Účastníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.
2. Organizátor prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia podľa Objednávky vystavenej na strane Účastníka a potvrdenej na strane Organizátora, na informovanie Účastníka o ďalších krokoch a aktivitách Organizátora a jeho zmluvných partnerov v rámci projektu Podujatí.
3. Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, so spracovaním ktorých Účastník vyslovuje súhlas sú obsiahnuté tu.
4. Fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu Účastníka súvisiace s jeho účasťou na Podujatiach sú k dispozícii pre potreby Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo uvedené záznamy archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden právny, finančný, materiálny alebo iný nárok.

XIII. Záverečné a osobitné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť 1.3.2021, nahrádzajú ich pôvodné znenie a platia bez časového obmedzenia.
Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Všeobecných podmienok.