Propozície MMM

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Pri Jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice; tel: +421 55 6220010, fax: +421 55 6224158
  e-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Medzinárodnom maratóne mieru sa riadi Všeobecnými podmienkami MMM, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.
  Účastník MMM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami MMM.

  MIESTO KONANIA

  Košice, Slovenská republika

  DISCIPLÍNY MMM

  Maratón (42,195 km)
  Polmaratón (21,095 km)
  Štafeta Magna maratón 4x¼ (9-12 km)
  Inline (20 km)
  Handbike (20 km)
  U. S. Steel Family Run – Minimaratón (4,2 km)

  SPRIEVODNÉ PODUJATIA

  Atletika hrou – 4.10.2019, Mestský park Košice
  Juniorská štafeta „Po stopách maratónskych legiend – 6.10.2019

  MAJSTROVSTVÁ SR V MARATÓNE

  V rámci 96. ročníka MMM sa z poverenia Slovenského atletického zväzu uskutočnia v Košiciach Majstrovstvá SR v maratóne jednotlivcov a družstiev mužov a žien, ku ktorým sú vydané osobitné propozície.

  ŠTART

  6. októbra 2019 (nedeľa)
  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná 1, Košice

  CIEĽ

  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná 1, Košice:
  Pre disciplíny: Maratón, Polmaratón, Štafeta Magna Maratón 4×1/4, Minimaratón – U. S. Steel Family Run

  Moyzesova ul, Košice:
  Pre disciplíny: Inline, Handbike

  REGISTRÁCIA NA MMM

  Pretekári sa na podujatie registrujú vopred Online.

  ČASOVÝ LIMIT

  6 hodín. Preteky budú ukončené o 15:00 hod.
  Limit pre maratón na méte 33,3 km je 4:45 hod. (obrátka pri hoteli Centrum)

  VEKOVÝ LIMIT

  18 rokov (ročník 2001 a starší) – Maratón, Polmaratón, Handbike
  16 rokov (ročník 2003 a starší) – Inline, Štafeta Magna Maratón 4×1/4

  Bez vekového obmedzenia – Minimaratón – U. S. Steel Family Run

  Bežci do 12 rokov sa môžu zúčastniť Minimaratónu iba v doprovode účastníka staršieho ako 18 rokov.
  Účasť detí na Minimaratóne v detských kočiaroch nie je dovolená.
  Účastníci vo veku do 18 rokov, ktorí sa môžu zúčastniť len vybraných disciplín musia mať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu so sebou pri preberaní štartovacieho balíčka. Súhlas zákonného zástupcu na stiahnutie.

  VEKOVÉ KATEGÓRIE

  Maratón, Polmaratón

  Muži Ženy
  MMH hlavná kategória MŽH hlavná kategória
  MM40 1979 – 1970 MŽ40 1979 – 1970
  MM50 1969 – 1960 MŽ50 1969 – 1960
  MM60 1959 – 1950 MŽ60 1959 – 1950
  MM70 1949 a starší MŽ70 1949 a staršie  

   
  Inline, Handbike – Muži, Ženy, bez vekových kategórií
  Štafeta Magna Maratón 4x¼ – bez vekových kategórií
  Minimaratón – U. S. Steel Family Run – bez vekových kategórií

  ODMENY

  Maratón
  Finančné odmeny získa prvých 10 mužov a 10 žien v absolútnom poradí a prví 3 umiestnení v jednotlivých vekových kategóriách mužov a žien.
  Organizátor osobitne finančne odmení aj prvých 3 mužov a prvé 3 ženy zo Slovenska (pretekárov so slovenským občianstvom).
  Polmaratón
  Finančné odmeny získajú prví 3 muži a 3 ženy v absolútnom poradí a prvý pretekár umiestnený v jednotlivých vekových kategóriách mužov a žien.
  Inline
  Finančné odmeny získajú prví 3 muži a 3 ženy v absolútnom poradí.
  Handbike
  Finančné odmeny získa prvých 6 mužov a 6 žien v absolútnom poradí.
  Štafeta Magna Maratón 4×1/4
  Vecné ceny získavajú prvé tri družstvá v absolútnom poradí.
  Minimaratón
  Vecné ceny získavajú prví 3 muži a 3 ženy v absolútnom poradí.

  Finančné odmeny sú vyplácané za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne traja pretekári.

  MERANIE ČASOV

  Oficiálny čas každého pretekára v disciplínach s čipovým meraním je stanovený od momentu štartovacieho výstrelu po moment prebehnutia cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o tzv. čistom (neoficiálnom) čase.

  ŠTARTOVACIE SEKTORY

  Účastníci MMM v disciplínach Maratón a Polmaratón sú zaradení do štartovacích sektorov podľa naposledy dosiahnutého cieľového času v danej disciplíne alebo podľa objektívne predpokladaného cieľového času. Tento údaj, ako povinný, uvedú pretekári v registračnom formulári.

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov tejto disciplíny. Organizátori súťaže musia zabezpečiť, aby sa zaznamenal čas vyhlásenia výsledkov v každej disciplíne.
  Každý protest prednesie ústne vedúcemu rozhodcovi sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné mu podať protest i cez kanceláriu pretekov.

  Odvolanie sa musí podať jury do 30 minút od:
  a) oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo
  b) oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok nebol zmenený
  Odvolanie musí byť písomné, musí byť podpísané pretekárom alebo funkcionárom, ktorý pretekára zastupuje a musí byť doložené vkladom 10 EUR. Vklad prepadne, ak jury uzná protest za bezpredmetný.

  POISTENIE

  Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Zabezpečenie poistenia akéhokoľvek druhu (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na zodpovednosti účastníka podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a pod. budú prenesené na Účastníka.
  Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  ZDRAVOTNÝ FORMULÁR

  Každému pretekárovi odporúčame vyplniť zdravotný formulár na zadnej strane svojho štartového čísla. Tieto údaje nie sú zbierané ani uschovávané a ostávajú spolu s číslom pretekárovi. Môže ich využiť výlučne iba zdravotná alebo záchranná služba v prípade potreby na zefektívnenie svojho postupu pri ochrane zdravia účastníka MMM.

  ŠTAFETA MAGNA MARATÓN 4×1/4 – DRUŽSTVÁ

  Družstvá štafiet sú štvorčlenné. Každý člen štafety môže bežať len jeden úsek. Bežec štafety s číslom 1 za lomkou beží prvý úsek, atď. Cieľom prebieha iba posledný člen štafety (s číslom 4 za lomkou). Poradie bežcov v štafete sa zadáva počas registrácie a nie je možné ho svojvoľne meniť. Posledné zmeny členov a poradia štafety je možné vykonať osobne na prezentácii v Košiciach.

  TRAŤ A ÚSEKY ŠTAFETY

  Trať štafetového behu je zhodná s traťou MMM. Jednotlivé úseky štafety majú nasledovné dĺžky: 12 km, 9 km, 12 km, 9 km. Každý účastník štafety pobeží jeden z uvedených úsekov. Poradie v štafete si členovia družstva určujú už v procese On-line registrácie. Prípadné zmeny je možné vykonať najneskôr pred vyzdvihnutím štartových čísel na prezentácii.


  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

 • ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE MARATÓN

  Štartovné ako účastnícky poplatok na MMM 2019 je stanovené vo výške 53 EUR.
  Organizátor poskytuje zľavnené štartovné za nasledujúcich podmienok:

  Pri registrácii a úhrade Maratón, Polmaratón Štafeta 4×1/4* Inline Handbike Minimaratón Myslíme na verných Diamantový klub
  Do 31.3. 36 EUR 36 EUR 36 EUR 0 EUR 8 EUR 26 EUR 0 EUR
  Do 31.5. 42 EUR 42 EUR 42 EUR 0 EUR 8 EUR 26 EUR 0 EUR
  Do 31.7. 47 EUR 47 EUR 47 EUR 0 EUR 8 EUR 47 EUR 0 EUR
  Od 1.8. 53 EUR 53 EUR 53 EUR 0 EUR 10 EUR 53 EUR 53 EUR

  *Uvedenú sumu štartovného je potrebné uhradiť za každého člena štafety.
  Pokiaľ dátum prihlásenia a dátum platby nie je zhodný, pre určenie výšky Štartovného je rozhodujúci dátum platby.
   

  DIAMANTOVÝ KLUB

  Členom Diamantového klubu sa stáva každý pretekár, ktorý úspešne absolvoval najmenej 25 štartov v disciplíne Maratón na Medzinárodnom maratóne mieru. Člen Diamantového klubu má nárok na bezplatný štart v ktorejkoľvek disciplíne MMM, pokiaľ sa naňu riadne zaregistruje do 31.7.
  Viac o Diamantovom klube nájdete tu.

  Zoznam členov Diamantového klubu MMM.

  MYSLÍME NA VERNÝCH

  Do programu Myslíme na verných sú zaradení Účastníci, ktorí úspešne dokončili disciplínu Maratón v rámci MMM minimálne 10 krát. V prípade, ak sa prihlásia na disciplínu Maratón alebo Polmaratón do 31.5., získavajú zľavnené štartovné vo výške stanovenej týmito Propozíciami.
  Všetci pretekári, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do tohto programu sú uvedení v zozname Myslíme na verných.

  MÔJ PRVÝ MARATÓN

  Pre bežcov, ktorí sa rozhodnú prvý krát v Košiciach v rámci MMM absolvovať celú maratónsku vzdialenosť je určený program Môj prvý maratón. Zapojiť sa do neho je možné po označení príslušného zaškrtávacieho políčka v registračnom formulári. Vyžrebovaní účastníci tohto programu získajú bezplatný štart v ľubovoľnej disciplíne MMM 2020. O ďalších benefitoch a výhodách pre účastníkov tohto programu bude Organizátor MMM priebežne informovať viac aj tu.

  ZĽAVA PRE POISTENCOV DÔVERA

  Účastník v disciplíne Maratón a Polmaratón, ktorý je súčasne poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, partnera MMM 2019, môže získať od tohto partnera zľavu na štartovnom vo výške 4 Eurá. Pre Účastníkov disciplíny Minimaratón je táto zľava stanovená vo výške 2 Eurá. Uplatnenie tejto zľavy si účastník vyznačí predpísaným spôsobom v procese online registrácie. Počet takto priznaných zliav je limitovaný do vyčerpania príspevku určeného na tieto zľavy.

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE MARATÓN?
  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby

   • Účastnícke tričko s grafikou podujatia
   • Účastnícka taška
   • Štartové číslo s nevratným čipom (s menom Účastníka ak sa prihlási a zaplatí štartovné do 31.8.)

  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Maratónsky magazín
  • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške mobilný kontakt)
  • Meranie času a medzičasov
  • Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí
  • Sprchy a masáže
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Občerstvenie na trati (na každom 5.km)
  • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
  • On-line účastnícky diplom
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  V procese online registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané Organizátorom a partnermi podujatia.

  Veľkosť trička vyznačí pretekár v prihláške. Vzhľadom na to, že termín objednávania tričiek je v časovom predstihu oproti termínu uzávierky prihlasovania, bude Organizátor vybavovať Účastníkov tričkami v jednotlivých veľkostiach do vyčerpania zásob. Prednostne vybaví tých, ktorí boli prihlásení do 31.7. U neskôr prihlásených Účastníkov príjme Organizátor v maximálnej miere opatrenia pre zabezpečenie požadovanej veľkosti trička. Pre ženy budú zabezpečené tričká dámskeho strihu.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na MMM, realizovaná On-line spôsobom nadobúda platnosť zaplatením štartového poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s touto registráciou.

  MOŽNOSTI PLATENIA

   • Platobnou kartou

  Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby počas On-line registrácie Účastníka MMM a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
  Spôsob a postup platby kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme.
  Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
  Master Card
  Master Card Electronic
  VISA
  VISA Electron
  Diners Club International

   • Bankovým prevodom

  Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby, pričom Účastník musí počítať s časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento postup môže spôsobiť neúplnosť a neukončenosť celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane Účastníka.
  Údaje pre platbu bankovým prevodom
  Názov účtu: Maratónsky klub
  Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
  IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
  BIC/SWIFT: SUBASKBX
  Súčasťou platby bankovým prevodom je Variabilný symbol, ktorým je číslo pridelené pri On-line registrácii na MMM, pre účely identifikácie platby.

   • Platba v hotovosti

  nie je možná, s výnimkou prípadu, keď Organizátor príjme Prihlášku priamo na Prezentácii MMM.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  V popise platby bankovým prevodom vždy uvádzajte meno Účastníka/kov MMM, za ktorých je Štartovné hradené.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu Štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na Účet pretekára na stránke On-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM.

 • POPIS TRATE

  Mestský okruh trate maratónu vychádza z konceptu pôvodnej trate vytvorenej pre IAAF Majstrovstvá sveta v polmaratóne v roku 1997. Je bez výraznejších prevýšení, plne pokrytý asfaltovým povrchom. Trať maratónu tvoria dva okruhy, účastníci Polmaratónu absolvujú jeden okruh. Maratón, ako hlavná disciplína MMM, má pre svoju trať vydaný certifikát IAAF a AIMS. Doplnkové disciplíny sa konajú na častiach a úsekoch mestského okruhu a ich súťažné vzdialenosti nepodliehajú potrebe takejto medzinárodnej certifikácie.

  PARAMETRE A VÝHODY TRATE V KOŠICIACH

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov. Pre porovnanie prevýšenie v Berlíne predstavuje 25,6 m (súčet stúpaní 37 m) a napríklad v Bostone 146,3 m (súčet stúpaní 241 m).

  MAPA TRATE


  mapa_trat MMM

  PROFIL TRATE

  VYSKOVY-PROFIL-TRATE-a-MAPA

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov. Pre porovnanie prevýšenie v Berlíne predstavuje 25,6 m (súčet stúpaní 37 m) a v Bostone 146,3 m (súčet stúpaní 241 m).

 • ŠTARTOVÁ LISTINA MAJSTROVSTIEV SR V MARATÓNE 2019

  USPORIADATEĽ

  Z poverenia Slovenského atletického zväzu zabezpečuje usporiadanie pretekov Majstrovstiev Slovenska v maratóne (ďalej aj MSR) Maratónsky klub Košice.

  MIESTO KONANIA

  Košice, Slovensko

  TERMÍN A MIESTO ŠTARTU

  6. októbra 2019 o 09:00 h na Hlavnej ul. v Košiciach

  HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

  Riaditeľ pretekov: Ing. Branislav Koniar
  Vedúci rozhodca: Ing. Silvia Hanusová
  Inštruktor rozhodcov: Ing. Emil Rusko
  Športovo technický delegát: určí SAZ
  Delegát SAZ: určí SAZ

  DISCIPLÍNY

  Maratón – muži, Maratón – ženy (jednotlivci a družstvá)

  ÚČASTNÍCI MSR V MARATÓNE

  Na MSR v maratóne štartujú vopred prihlásení pretekári v kategóriách muži a ženy (ročník narodenia 1998 a starší) registrovaní v Slovenskom atletickom zväze.

  PRIHLÁŠKY

  Pretekári sa na MSR prihlasujú cez online registráciu MMM na webovej stránke www.kosicemarathon.com!

  Pretekár prihlasujúci sa na MSR v maratóne si v procese online registrácie na disciplínu Maratón MMM zaškrtne na to určené doplňujúce políčko a vyberie svoj klub v znení a tvare ako je určené na zozname klubov SAZ.
  Termín uzávierky prihlášok na Majstrovstvá SR v maratóne mužov a žien je 31.7.2019.
  Pretekári prihlásení na MSR v maratóne budú súčasne zaregistrovaní a vyhodnocovaní aj v disciplíne Maratón na 96. ročník MMM.

  SÚŤAŽ DRUŽSTIEV MUŽOV A ŽIEN

  Zloženie družstva (minimálne traja a maximálne piati pretekári) nahlasuje klub e-mailom na info@kosicemarathon.com,najneskôr do 31.8.2019.
  Zloženie družstva môže byť dodatočne upresnené na prezentácii v dňoch 4.10. a 5.10.2019.
  Za družstvo bodujú traja pretekári s najlepším umiestnením. Hodnotené budú iba tie družstvá, ktoré budú mať troch bodovaných pretekárov. O umiestnení družstva rozhodne súčet umiestnení bodujúcich pretekárov každého družstva v redukovanom poradí (t.j. poradie zostavené iba z bodujúcich pretekárov). V prípade rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhodne lepšie umiestnenie posledného (tretieho) bodujúceho pretekára družstva.

  ŠTARTOVNÉ NA MSR V MARATÓNE

  Výška štartovného pre účastníkov MSR v maratóne je 15,- EUR, za podmienky, že sa pretekár zaregistruje a zaplatí štartovné do 31.7.2019.
  Neskôr prihlásení pretekári zaplatia štartovné v plnej výške ako je stanovené v propozíciách MMM 2019!

  MOŽNOSTI PLATBY

  – Platobnou kartou
  Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby počas On-line registrácie Účastníka MMM a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
  Spôsob a postup platby kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme.
  – Bankovým prevodom
  Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby, pričom Účastník musí počítať s časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento postup môže spôsobiť neúplnosť a neukončenosť celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane Účastníka.
  Údaje pre platbu bankovým prevodom
  Názov účtu: Maratónsky klub
  Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
  IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
  BIC/SWIFT: SUBASKBX
  Súčasťou platby bankovým prevodom je Variabilný symbol, ktorým je číslo pridelené pri On-line registrácii na MMM, pre účely identifikácie platby.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  CENY

  Pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v súťaži jednotlivcov mužov, žien a v súťaži družstiev dostanú medaily a diplomy.

  FINANČNÉ ODMENY

  Organizátor vypíše finančné odmeny pre 3 najlepších mužov a 3 najlepšie ženy zo Slovenska (so slovenským občianstvom). Tieto odmeny budú vyplatené najlepším pretekárom v absolútnom poradí a sú spoločné aj pre pretekárov štartujúcich na Majstrovstvách Slovenskej republiky v maratóne.
  Získanie finančnej odmeny za umiestnenie medzi 3 najlepšími pretekármi zo Slovenska, resp. na Majstrovstvách SR v maratóne a súčasne za celkové umiestnenie v maratóne na MMM 2019 sa navzájom nevylučujú.

  PREZENTÁCIA

  4. októbra 2019 (piatok) 10.00 – 20.00 hod
  5. októbra 2019 (sobota) 09.00 – 20.00 hod
  V deň pretekov 6. októbra 2019 (nedeľa) nebude možná prezentácia a vyzdvihnutie štartového čísla s čipom.
  Pretekári sa musia dostaviť na štart včas, najneskôr o 8:40 hod.

  UBYTOVANIE

  Usporiadateľ zabezpečuje pre záujemcov ubytovanie v školskom internáte, Medická 2, Košice.
  Pretekári si môžu toto ubytovanie rezervovať v procese online registrácie na MMM.
  Funkcionári klubov, ktorí sa pretekov nezúčastňujú si môžu ubytovanie rezervovať e-mailom na info@kosicemarathon.com najneskôr do 31.7.2019, alebo do naplnenia kapacity.

  UPOZORNENIE

  Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ a ustanovení uvedených v propozíciách 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.

  Podmienky účasti ďalej upravujú Všeobecné podmienky MMM, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka MSR.

  INFORMÁCIE

  www.kosicemarathon.com, info@kosicemarathon.com